دانلود پایان نامه

متوسط زمان در گردش
طبق جدول (3-35) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار می باشد. لذا فرض تساوی میانگین الگوریتم ها رد می شود. در جدول (3-35) فاصله اطمینان 95% برای RD هر یک از الگوریتم ها آورده شده است. فاصله اطمینان به دست آمده برای الگوریتم پیشنهادی MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه ای با سایر الگوریتم ها فاصله دارد. با توجه به اینکه فرض صفر آزمون ANOVA یعنی برابری میانگین الگوریتم ها، رد می شود. بنابراین برای بررسی عملکرد الگوریتم ها از آزمون مقایسات زوجی توکی استفاده می کنیم. این نتایج به صورت خلاصه شده در جدول (3-35) آورده شده است.

نتایج فاز دوم برای تابع هدف مینیمم سازی متوسط زمان در گردش

One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 8 3773.99 471.75 112.90 0.000
Error 2907 12146.40 4.18
Total 2915 15920.39

Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2

*

MRS2

MRS3
*
*

*
*

MRS4

*

EDD
*
*

MDA

*

MRS1

LPT
*

SPT

Johnson

تابع هدف مینیمم سازی متوسط دیرشدگی
طبق جدول (3-36) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار می باشد. لذا فرض تساوی میانگین الگوریتم ها رد می شود. در جدول (3-36) فاصله اطمینان 95% برای RD هر یک از الگوریتم ها آورده شده است. فاصله اطمینان به دست آمده برای الگوریتم پیشنهادی MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه ای با سایر الگوریتم ها فاصله دارد با توجه به اینکه فرض صفر آزمون ANOVA یعنی برابری میانگین الگوریتم ها، رد می شود. بنابراین برای بررسی عملکرد الگوریتم ها از آزمون مقایسات زوجی توکی استفاده می کنیم. این نتایج به صورت خلاصه شده در جدول (3-36) آورده شده است.
نتایج فاز دوم برای تابع هدف مینیمم سازی متوسط دیرشدگی

One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 8 336901181 42112648 57.98 0.000
Error 2907 2111397329 726315
Total 2915 2448298510

Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2

*

MRS2

MRS3
*
*
*

*
*

MRS4
*
*
*

*

EDD
*
*

MDA

*

MRS1
*

LPT
*

SPT

Johnson

تابع هدف مینیمم سازی متوسط تاخیر
طبق جدول (3-37) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار می باشد. لذا فرض تساوی میانگین الگوریتم ها رد می شود. در جدول (3-37) فاصله اطمینان 95% برای RD هر یک از الگوریتم ها آورده شده است. فاصله اطمینان به دست آمده برای الگوریتم پیشنهادی MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه ای با سایر الگوریتم ها فاصله دارد. با توجه به اینکه فرض صفر آزمون ANOVA یعنی برابری میانگین الگوریتم ها، رد می شود. بنابراین برای بررسی عملکرد الگوریتم ها از آزمون مقایسات زوجی توکی استفاده می کنیم. این نتایج به صورت خلاصه شده در جدول (3-37) آورده شده است.
نتایج مربوط به فاز دوم برای تابع هدف مینیمم سازی متوسط تاخیر

One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 8 317904961 39738120 55.46 0.000
Error 2907 2082979606 716539
Total 2915 2400884567

Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2

*

MRS2

MRS3
*
*
*

*
*

MRS4
*
*
*

*

EDD
*
*

MDA

*

MRS1
*

LPT
*

SPT

Johnson

تابع هدف مینیمم سازی ماکزیمم تاخیر
طبق جدول (3-38) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار می باشد. لذا فرض تساوی میانگین الگوریتم ها رد می شود. در جدول (3-38) فاصله اطمینان 95% برای RD هر یک از الگوریتم ها آورده شده است. فاصله اطمینان به دست آمده برای الگوریتم پیشنهادی MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه ای با سایر الگوریتم ها فاصله دارد. با توجه به اینکه فرض صفر آزمون ANOVA یعنی برابری میانگین الگوریتم ها، رد می شود. بنابراین برای بررسی عملکرد الگوریتم ها از آزمون مقایسات زوجی توکی استفاده می کنیم. این نتایج به صورت خلاصه شده در جدول (3-38) آورده شده است.
نتایج فاز دوم برای تابع هدف مینیمم سازی ماکزیمم تاخیر

One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 8 1424924289 178115536 54.65 0.000
Error 2907 9474381923 3259161
Total 2915 10899306212

Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2

*

MRS2

MRS3
*
*
*

*
*

MRS4
*
*
*

*

EDD
*
*
*

MDA

MRS1
*
*

LPT
*

SPT

Johnson

تابع هدف مینیمم سازی کارهای تاخیر دار
طبق جدول (3-39) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار می باشد. لذا فرض تساوی میانگین الگوریتم ها رد می شود. در جدول (3-39) فاصله اطمینان 95% برای RD هر یک از الگوریتم ها آورده شده است. فاصله اطمینان به دست آمده برای الگوریتم پیشنهادی MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه ای با سایر الگوریتم ها فاصله دارد. با توجه به اینکه فرض صفر آزمون ANOVA یعنی برابری میانگین الگوریتم ها، رد می شود. بنابراین برای بررسی عملکرد الگوریتم ها از آزمون مقایسات زوجی توکی استفاده می کنیم. این نتایج به صورت خلاصه شده در جدول (3-39) آورده شده است.نتایج نهایی فاز دوم به صورت خلاصه در جدول جدول (3-40) آورده شده است.
نتایج فاز دوم برای تابع هدف مینیمم سازی تعداد کارهای تاخیردار

One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 8 319552 39944 65.64 0.000
Error 2907 1768898 608
Total 2915 2088449

Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2

MRS2

MRS3
*
*
*
*

*

MRS4

*
*

EDD
*
*
*
*

MDA
*
*
*

MRS1
*
*

LPT
*

SPT

Johnson

توابع هدف
C max
MFT
T max
Tardy jobs

Cpu Time
الگوریتم
میانگین
تعداد
موفقیت
میانگین
تعداد
موفقیت
میانگین
تعداد
موفقیت
میانگین
تعداد
موفقیت
میانگین
تعداد
موفقیت
میانگین
تعداد
موفقیت
میانگین
تعداد
موفقیت
MRS2
585.20
162
324.59
64
81.54
318
25.39
114
29.64
114
-9.26
64
0.07

MRS3
590.98
145
309.49
240
419.94

15.77
221
71.26
221
5.84
240
0.25
95
MRS4
2062.08

1038.80

1536.29
12
47.55
11
728.51
11
-723.47

0.01
226
EDD
2062.76

1077.60

1552.69
9
48.17
9
766.28
9
-762.26

0.01
218
MDA
1959.40

933.67
11
1697.14
1
41.43
4
660.13
4
-618.34
11
0.01
246
MRS1
2742.04

1356.05

2458.11

45.17

1067.87

-1040.72

0.02
151
LPT
2069.71

1197.59

1888.75

45.67

907.60

-882.26

0.01
240
SPT
2043.70

943.77
4
1757.27

41.80
4
668.08
4
-628.44
4
0.01
241
Johnson
1911.26
28
1001.92
5
1737.48

41.89

726.77

-686.59
5
0.01
222
میانگین توابع هدف، تعداد موفقیت و زمان اجرای الگوریتم ها در فاز دوم

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع مقاله با موضوععدم تمرکز، بر عملکرد سازمان، عملکرد سازمان، ارزش درک شده

نتایج فاز سوم
آزمایشات عددی
در این بخش در ابتدا پارامترهای مدل شبیه سازی را تعریف شده و مدل مربوطه توسط زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک توسعه داده شده است. پس از آن برای مقایسه الگوریتم پیشنهاد شده با سایر الگوریتم ها آزمایشات عددی تحت شرایط مختلف انجام شده است. به عبارت دیگر الگوریتم های MRS7 MRS5,MRS6, با سایر الگوریتم های استفاده شده در منابع موجود در ادبیات موضوع در 324 مساله مختلف مقایسه شده است.
پارامترهای مدل شبیه سازی
پارامترهای تغییر یافته و اضافه شده مدل شبیه سازی در جدول (3-41) لیست شده است. این پارامترها عبارتند از:
1- تعداد ماشین ها 2- تعداد کارها 3-تابع توزیع زمان های پردازش4- تابع توزیع زمان های موعد تحویل 5-تابع توزیع زمان های ورود به کارگاه 6- الگوریتم ها
تعریف پارامترهای ذکر شده مشابه فاز دوم می باشد با این تفاوت تابع توزیع زمان های ورود کارها به کارگاه به این فاز اضافه شده است. برای این پارامتر 3 سطح در نظر گرفته شده است که عبارتند از : توزیع خوش بینانه، توزیع منطقی و توزیع بدبینانه.

پارامترهای مدل شبیه سازی برای فاز سوم

مقیاس
طبقه
فاکتورها
تعداد سطوح
سطوح
کوچک
&
بزرگ
5
تابع توزیع زمان های ورود به کارگاه
3

کوچک
&
بزرگ
6
الگوریتم ها
10

فرایند شبیه سازی
مشابه فاز اول می باشد.
نتایج شبیه سازی
تابع هدف مینیمم سازی ماکزیمم زمان اتمام کارها
طبق جدول (3-42) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار می باشد. لذا فرض تساوی میانگین الگوریتم ها رد می شود. در جدول (3-42) فاصله اطمینان 95% برای RD هر یک از الگوریتم ها آورده شده است. فاصله اطمینان به دست آمده برای الگوریتم پیشنهادی MRS5 و MRS6به طور قابل ملاحظه ای با سایر الگوریتم ها فاصله دارد. با توجه به اینکه فرض صفر آزمون ANOVA یعنی برابری میانگین الگوریتم ها، رد می شود. بنابراین برای بررسی عملکرد الگوریتم ها از آزمون مقایسات زوجی توکی استفاده می کنیم. این نتایج به صورت خلاصه شده در جدول (3-42) آورده شده است.
نتایج مربوط به فاز سوم برای تابع هدف مینیمم سازی ماکزیمم زمان اتمام کارها

One-way ANOVA: MRS5, MRS6, FCFS, MRS7, EDD, MRS4, MDA, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 9 1004.20 111.58 51.76 0.000
Error 3230 6962.96 2.16
Total 3239 7967.16

Johnson
SPT
LPT
MRS4
MDA
EDD
MRS7
FCFS
MRS6
MRS5

*

MRS5

MRS6

*
*
*

*
*

MRS4< br />

*

*

FCFS

*
*
*

EDD

MDA

*
*

MRS4

*

LPT

SPT

Johnson

تابع هدف مینیمم سازی متوسط زمان اتمام کارها
طبق جدول (3-43) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار می باشد. لذا فرض تساوی میانگین الگوریتم ها رد می شود. در جدول (3-43) فاصله اطمینان 95% برای RD هر یک از الگوریتم ها آورده شده است. فاصله اطمینان به دست آمده برای الگوریتم پیشنهادی MRS5 و MRS6به طور قابل ملاحظه ای با سایر الگوریتم ها فاصله دارد با توجه به اینکه فرض صفر آزمون ANOVA یعنی برابری میانگین الگوریتم ها، رد می شود. بنابراین برای بررسی عملکرد الگوریتم ها از آزمون مقایسات زوجی توکی استفاده می کنیم. این نتایج به صورت خلاصه شده در جدول (3-43) آورده شده است.
نتایج مربوط به فاز سوم برای تابع هدف مینیمم سازی متوسط زمان اتمام کارها

One-way ANOVA: MRS5, MRS6, FCFS, MRS7, EDD, MRS4, MDA, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 9 1004.20 111.58 51.76 0.000
Error 3230 6962.96 2.16
Total 3239 7967.16

Johnson
SPT
LPT
MRS4
MDA
EDD
MRS7
FCFS
MRS6
MRS5

*

MRS5

MRS6

*

*
*
*
*

FCFS
*
*
*
*
*

MRS7

*

*
*

EDD
*
*

*

MDA

*
*

MRS4
*

LPT
*

SPT

Johnson

تابع هدف مینیمم سازی متوسط زمان در گردش
طبق جدول (3-44) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار می باشد. لذا فرض تساوی میانگین الگوریتم ها رد می شود. در جدول (3-44) فاصله اطمینان 95% برای RD هر یک از الگوریتم ها آورده شده است. فاصله اطمینان به دست آمده برای الگوریتم پیشنهادی MRS5 و MRS6به طور قابل ملاحظه ای با سایر الگوریتم ها فاصله دارد با توجه به اینکه فرض صفر آزمون ANOVA یعنی برابری میانگین الگوریتم ها، رد می شود. بنابراین برای بررسی عملکرد الگوریتم ها از آزمون مقایسات زوجی توکی استفاده می کنیم. این نتایج به صورت خلاصه شده در جدول (3-44) آورده شده است.
نتایج مربوط به فاز سوم برای تابع هدف مینیمم سازی متوسط زمان در گردش

One-way ANOVA: MRS5, MRS6, FCFS, MRS7, EDD, MRS4, MDA, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 9 1685.58 187.29 58.42 0.000
Error 3230 10355.49 3.21
Total 3239 12041.07

Johnson
SPT
LPT
MDA
MRS4
EDD
MRS7
FCFS
MRS6
MRS5

*

MRS5

MRS6

*

*
*
*
*

FCFS
*
*
*
*
*

MRS7

*

*
*

EDD

*

*

MRS4
*
*

MDA
*

LPT
*

SPT

Johnson

تابع هدف مینیمم سازی متوسط دیرشدگی
طبق جدول (3-45) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار می باشد. لذا فرض تساوی میانگین الگوریتم ها رد می شود. در جدول (3-45) فاصله اطمینان 95% برای RD هر یک از الگوریتم ها آورده شده است. فاصله اطمینان به


دیدگاهتان را بنویسید