منابع مقاله با موضوع عملکرد کارکنان، بهبود عملکرد، ارزش درک شده

نمودن امور اداری فراهم می گردد.دهه 1980: با به وجود آمدن سیستمهای مکانیزه اداری،داده ها، صوت، متن و تصویر با یکدیگر ترکیب می شوند و با اختراع سخت افزار و بسته های نرم افزاری چند منظور امکان ارائه خدمات مخابراتی ایجاد می شود.دهه 1990: توسعه بیشتر سیستم های چند رسانه ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع پردازش اطلاعات، منابع سازمان، ساختار دانش، اقتصاد خرد

جامعه.بر اساس این تعریف، سیستم اطلاعات محدود به سازمان نمی شوند و می توانند در محدوده ای وسیع تر از سازمان، به عنوان مثال یک شهر نیز موضوعیت یابند.خیلی از سیستمهای اطلاعات کاملا کاغذی و دستی هستند، اما اطلاعات از طریق آنها جریان پیدا می کند و ممکن است مانند ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان، عملکرد کارکنان، عصر اطلاعات

شاهد فناوری اطلاعات بوده است (Kanter, 1987). سابقه کامپیوتر به معنای اعم به چرتکه و ماشین های حساب بر می گردد. ولی در مفهوم خاص منظور کامپیوترهای رقمی است که در دهه 1940 پا به عرصه وجود گذاشته اند. اولین کامپیوتر رقمی، کامپیوتری بود که تحت عنوان Mark 1 توسط ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع جنسی، فیزیکی، میانگین، توزیع

قله است . در مرحله بعد خشونت اقتصادی دسته بندی شد که نتایج آن در جدول (17 – 4) نشان داده شده است :جدول( 17-4 ): توزیع میزان خشونت اقتصادیمیزان خشونت اقتصادیفراوانیدرصددرصد فراوانی تجمعی1- کم (10 – 0)31783.483.42-متوسط (20 – 11)4311.394.73-زیاد (30 – 21)205.3100تعداد کل380100100 همانطورکه درجدول( 17-4 ) صفحه ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع عزت نفس، رفتار پرخاشگرانه، کنش و عمل، فرار از منزل

اوست. در اینجا خشونت و قدرت با هم مترادف هستند با این تفاوت که خشونت نوعی قدرت است که هدف خاصی را تعقیب می کند و آن مشخص کردن مرزها و جلوگیری از اعمال یک قدرت دیگر است و در همین معنای طبیعی، خشونت می تواند از سوی دیگر نیز ادامه مطلب…