جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترن مطالب :

No category

منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت زمان، دانشجویان، دانش آموزان

تحقیقاتی که پیرامون ارتباط مدیریت زمان با اهمالکاری و عملکرد تحصیلی انجام شده اند پرداخته می شود. از آنجائیکه تحقیقات زیادی پیرامون اهمالکاری انجام شده اما علاقه به پژوهش در زمینه اهمالکاری به دهه 60 بیشتر بخوانید...

No category

منابع و ماخذ پایان نامه دانشجویان، تصمیم گیری، پیشرفت تحصیلی

گرایشی بالایی دارند از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردار هستند. و در مورد رابطه بین عملکرد یادگیری نشان داد که دانش آموزانی که نمرات بالایی در این بعد دارند از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردار هستند. به بیشتر بخوانید...

No category

منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت زمان، دانشجویان، عملکرد تحصیلی

چکیده: در این تحقیق که به صورت آزمایشی صورت گرفت تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی به مهک آزمایش گذاشته شد. دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی نیمه حضوری دانشگاه علامه بیشتر بخوانید...