جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترن مطالب :

آموزشی

لکنت زبون چی

لکنت زبون اختلالی در گفتاره که به موجب اون فرد نمیتونه کلمات رو پیوسته ادا کنه و در بین صحبت مکث می کنه. این معطلیا و مکثا باعث می شه مخاطب، کلام رو به شکل بیشتر بخوانید...