جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترن مطالب :

پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد دمای، تصویر، ایزوله، pcr

آن‌‌ها، اختلاف پتانسیل و شدت جریان‌های مختلف، منابع تغذیه ولتاژ تانک‌های مختلف الکتروفورز و تانک‌های مختلف الکتروفروز و هم چنین زمان‌های مختلف الکتروفورز مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند، که بهترین حالت با ژل آگاروز بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد اشرشیا، کلی، آنتی، باکتری

ا گردید. باکتری اشرشیا کلی با استفاده از تکنیک های بیوشیمیایی و میکروب شناسی استاندارد شناسایی شد. استخراج ژنوم باکتری ها با استفاده از روش جوشاندن انجام گرفت و بررسی وجود و تعیین هویت فاکتورهای بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد نتایج، دمایی، اشرشیا، ویرولانس

اشرشیا کلی یوروپاتوژن……………………………………………………704-6-6-1- بهینه سازی دمای اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….704-7-ژن های ویرولانس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………724-8-نتایج ویرولوتایپینگ سویه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………774-9-نتایج تایید محصولات PCR ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79فصل پنجم: نتیجه گیری5-1-بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….915-2-مقایسه نتایج بدست آمده با یافته های دیگر محققین…………………………………………………………………………………………………………………………..91 عنوان صفحه5-3-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95 5-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95فهرست منابعمنابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97چکیده بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد دمای، سازی، سویه، دمایی

…………………………383-3-روش انجام طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….383-3-1-مواد وتجهیزات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38 عنوان صفحه3-3-1-1-دستگاه ها و وسایل مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..383-3-1-2-مواد مصرفی مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..413-3-1-3-محیط های کشت مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..413-4-ترکیبات و محلول های مورد استفاده در تحقیق و فرمول ساخت آنها……………………………………………………………………………………………..413-5-روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………433-5-1-جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..433-5-2-انجام امور باکتریولوژیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….433-5-3-نمونه برداری، بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، قصد استفاده، اسناد و املاک، مکان کنترل

صورت جزئی و کلی وجود دراد وامکان برنامه ریزی در سطوح مختلف وجود دارد. در سامانه جدید با لینک شدن با اداره ثبت احوال قبل از تنظیم هرگونه سندی بدوا از اداره ثبت احوال درخصوص بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، اسناد و املاک، ارزش افزوده، ارباب رجوع

جامع املاک، نیز امکان ثبت خلاصه معامله ای بصورت معارض وجود ندارد.4-2-1-4- کاهش هزینه ها با مرور سیستم دستی پاسخ استعلامات و ارسال خلاصه معاملات با توجه به این که به جهت انجام وظیفه ارسال بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، زمان استناد، عدل و داد، حل اختلاف

را در شناخت شفاف مبانی واهداف آنها رهنمون سازد به ویژه آنکه تحلیل فرایندهای مذکور در پرتو آموزه های حقوق عمومی و آرمانهای مقرر در قانون اساسی گام استواری در تضمین حقوق بنیادین شهروندان به بیشتر بخوانید...