دانلود پایان نامه

،]۹۵[……………………………………………………………………………………………………۹۲
شکل ۴-۴۱ :تصاویر کشت سلولی ……………………………………………………………………………………………………………………۹۳
شکل۴-۴۲: ساختارهای اسفرولیتی POSS حاصل از محلول POSS ……………………………………………………..94
شکل ۴-۴۳: FTIR پلیکاپرولاکتون ۱۲۵۰(سایت Aldrich) ……………………………………………………………………………..95
شکل ۴-۴۴ : واکنش ایزوسیانات با پلی‌کاپرولاکتون و تشکیل پیشپلیمر……………………………………………..۹۵
شکل ۴-۴۵: FTIRمربوط به سننز پلی یورتان……………………………………………………………………………………………۹۷
شکل ۴-۴۶: ترموگرام TGA حاصل از پلییورتان- اوره با زنجیره افزاینده بوتان دیآمین………………………………………۹۸
شکل ۴-۴۷ ترموگرام DSC……………………………………………………………………………………………………………………….99
شکل۴–۴۸: تصویر نقشه‌ی EDX پخش عنصر سیلسیم…………………………………………………………………………..۹۹

فهرست جداول

جدول ۱-۱ شعاع اتمی و شعاع یونی لانتانیدها……………………………………………………………………………………………………۱۶
جدول۱-۲ ویژگیهای لایه ظرفیت عناصر واسط……………………………………………………………………………………………….۱۶
جدول ۴-۱ : طول موج های شاخص در طیف FTIR حاصل از POSS خالص…………………………………………………….۴۷
جدول۴-۲ : کاهش وزن هلمیوم نیترات در آزمون TGAدر دماهای مختلف………………………………………………………….۵۳
جدول ۴-۳ : نتیجه آنالیز EDX (واکنش هلمیوم نیترات با سدیم پروپانوات) ……………………………………………………………۵۸
جدول۴-۴: نتایج EDX روش اول پیشنهادی فهر سنتز شده است. ………………………………………………………………………..۶۱
جدول ۴-۵: جذبهای مشاهده شده در ناحیه طیفی FTIR…………………………………………………………………………………..78
جدول ۴-۶: نتایج EDX مربوط به کمپلکس ۳………………………………………………………………………………………………….۷۹
جدول ۴-۷ : نتایج حاصل از کابینت UV………………………………………………………………………………………………………….84
جدول۴-۸: نتایج بدست آمده از طیف سنجی UV …………………………………………………………………………………………….85
جدول۴-۹ نتایج طیف سنجی فلورسانس …………………………………………………………………………………………………………۸۹

چکیده :
امروزه سرطان یکی از دغدغههایمهم دنیای پزشکی است که تا کنون درمان قطعی برای آن یافت نشده . پرتودرمانی از روشهایی است که برای کنترل و کاهش عوارض سرطان مورد استفاده قرار میگیرد. براکی تراپی یکی از این روشهای پرتودرمانی است که در آن منبع پرتو با روشهای متعددی در نزدیکی بافت سرطانی قرار داده میشود. معمولا فلزاتی مثل ایتریم، رنیم ، هلمیوم و نافلزاتی مانند فسفر پس از فعال شدن با پرتو نوترونی به عنوان منبع پرتو برای این کاربرد مورد استفاده قرار میگیرد. در سالهای اخیر ایزوتوپ رادیواکتیو هلمیوم بهدلیل نیمه عمر کوتاه و دارا بودن ویژگیهای مورد نیاز برای براکیتراپی از جمله میزان بهینه انرژی ساطع شده توسط پرتو، برای کاربرد براکیتراپی بسیارمورد توجه قرار گرفته است. یکی از این گونه تکنیکها، قرار دادن منبع پرتو در یک بستر پلیمری است (تهیه کامپوزیت پلیمری). با این حال، معمولا فلز هلمیوم (به عنوان منبع تابش) به شکل اکسید فلز ، نمکهای فلز یا حتی به شکل پودر فلز مورد استفاده قرار میگیرد. این ترکیبات معدنی بدلیل اختلاف انرژی سطحی نسبتا زیاد با بسترهای پلیمری ، به خوبی در آن توزیع نمی شوند . به همین دلیل، تلاش شد تا با سنتز یک کمپلکس حجیم از فلز هلمیوم با یک لیگاند مناسب بر این مشکل غلبه شود. انتظار می رود انتخاب لیگاند مناسب دارای استخلافهای آلی ، به بهبود پخش و نوعی گیر افتادن کمپلکس حاوی فلز در بستر پلیمر کمک کند . در این پژوهش، از لیگاند پلیهدرال الیگومریک سیلسسکوییاکسان – تری ال (POSS) با ساختار قفس ناقص برای تشکیل کمپلکس با فلز هلمیوم، استفاده شد.لیگاند حجیم POSS با فرمول عمومی Rn Sin O1.5n ، قفسی سیلیکونی است و گروههای آلی R متصل به سیلسیم در گوشههای قفس سیلیکونی به این لیگاند خاصیت هیبریدی آلی- معدنی میبخشد. دارا بودن این ویژگی به توزیع بهتر کمپلکس در بستر پلیمر کمک می‌کند. بعلاوه، این لیگاند با زیست سازگاری شناخته شده وقفس سیلیکونی میتواند بطور همزمان زیستسازگاری سیستم برکی تراپی و مقاومت آن در برابر اشعه را افزایش دهد.تا کنون کمپلکس شدن POSS با فلزات مختلف جدول تناوبی ( فلزات گروههای اصلی ، فلزات واسطه و فلزات نادر ) گزارش شده است. با این حال، گزارشی درباره سنتزکمپلکس آن با فلز هلمیوم در دست نیست. در این پژوهش، از سه روش شناخته شده برای سنتز کمپلکس Ho-POSS استفاده شده است. در روش اول برای سنتز کمپلکس Ho-POSS، با استفاده از سدیم پروپانوات و نمک هلمیوم نیترات، کمپلکس هلمیوم پروپانوات سنتز شده و در ادامه با اضافه شدن POSS جابجایی لیگاند انجام شد . نتایج FTIR , EDX انجام سنتز را تایید کرد. با این حال نتایج NMR نشان میداد که POSS با تمام ظرفیت خود وارد واکنش نشده است. در روش دوم، سنتز کمپلکس Ho-POSS در حضور تری اتیل آمین(به عنوان باز لوییس) و در حلال THF انجام گرفت و نتایج طیف سنجی FTIR نشان داد که این روش برای سنتز Ho-POSS مناسب نیست. در روش سوم برای سنتز کمپلکس Ho-POSS ، از لیتیم بیس( تری متیل سایلیل آمید) استفاده شد. نتایج طیف سنجی FTIR محصول، درستی سنتز این حدواسط را تایید کرد. برای شناسایی کمپلکس نهایی از FTIR ،NMR و EDX استفاده شد و رفتار حرارتی آن با استفاده از روش TGA مطالعه شد. نتایج آمده از آزمونهای ذکر شده، تشکیل کمپلکس را تایید کرد. با استفاده از دستگاههای طیفسنجی فلورسانس و فتولومینسانس قابلیت نشر کمپلکس با تهییج طول موج نور UV بیشتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از طیفسنجی فلورسانس با نور تهییج کننده nm330 ، نشری را در طول موج nm470 نشان داد. این نشر در دستگاه فتولومینسانس دقیقا در طول موجnm 470 تایید شد. در طیف سنجی UV-Vis جابجایی قرمز از طول موجnm 221 به nm269 مشاهده شد. این تغییرات، ناشی از تغییر در ساختار POSS و تشکیل ساختار جدید است. در نهایت میتوان گفت این روش سنتز، بازده ی بالاتری نسبت به دو سنتز قبل در اختیار قرار داد.درنهایت، کامپوزیت کمپلکس (wt% 5 ) با پلی یورتان بر پایه پلی کاپرولاکتون، هگزا متیلن دی ایزوسیانات و ۱و۴-بوتان دی ال تهیه و برای آزمون سمیت سلولی ارسال شد. نتیجه آزمون نشان داد که این کمپلکس سمیت سلولی نشان نمی دهد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژه های هگزان، POSS، تهییج، TGA

۱ فصل اول : مقدمه
روشهای درمان سرطان عمدتا به سه دسته جراحی،شیمی درمانی و رادیوتراپی تقسیم میشوند.روشهای نامبرده میتوانند به طور مستقل یا ترکیبی مورد استفاده قرارگیرند. روشهای رادیوتراپی۱ خود به دو شاخه رادیو تراپی از راه دور۲و رادیوتراپی از راه نزدیک۳تقسیم میشود.

۱-۱ شیمی درمانی
شیمی درمانی۴، روشی عمومی برای درمان سرطان است و برای از بین بردن یاخته‌های سرطانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. داروهای شیمی درمانی برای پیشگیری از شدت یافتن بیماری و در مواردی که سرطان در بدن پخش شده تجویز می‌شوند. عوارض جانبی شیمی درمانی عبارتند از حالت تهوع و استفراغ، ریزش موی سر و ابرو، کاهش تعداد گویچه‌های سفید خون، ضعف سیستم ایمنی بدن، عفونت، احساس درد، خشکی دهان، پوکی استخوان، کم‌خونی‌و کاهش تعداد گویچه‌های قرمز خون که ممکن است سبب خستگی، سرگیجه و احساس سرما در بیمار شود. اسهال و یبوست و سفتی و خشکی مفاصل از دیگر عوارض جانبی شیمی درمانی است.

۱-۲ رادیوتراپی
رادیوتراپی بهمعنای استفاده از پرتوهای یونساز برای ازبین بردن یا کوچک کردن بافتهای سرطانی است که معمولا” بعد یا قبل از عمل جراحی غده سرطانی انجام میشود. در این روش با ایجاد آسیب در DNA، سلولهای ناحیه تحت درمان ( بافت هدف) تخریب و ادامه رشد و تقسیم آنها غیرممکن میشود.هدف از رادیوتراپیاز بین بردن حداکثر سلولهای سرطانی ضمن به حداقل رساندن آسیبهای وارد شده به بافتهای سالم است.درتعدادی از بیماران، هدف از درمان،تخریب کامل تومور و در بعضی مواردکوچک کردن تومور یا کاهش علایم آن است. اگر تومور، بافت‌های مجاور را در بر گرفته باشد یا انجام جراحی برای بیمار مناسب نباشد، شیوههای درمانی وسیع‌تری مانند رادیوتراپی انجام می‌‌شود. نمونهای از دستگاهی که با این هدف مورد استفاده قرار میگیرد در شکل۱-۱ مشاهده میشود.

شکل ۱-۱ نمونهای از دستگاه رادیوتراپی

اگرچه پرتو علاوه بر سلولهای سرطانی به سلولهای سالم نیز آسیب میرساند، ولی در اکثر موارد سلولهای سالم بهبودی خود را دوباره بهدست میآورند. در هر بیمار طراحی درمان خاصی برای حفاظت از بافتهای سالم (تا حدامکان) انجام میشود. تقریبا نیمی از بیماران سرطانی رادیوتراپی میشوند. رادیوتراپی ممکن است برای درمان انواع تومورهای جامد شامل تومورهای مغز، پستان، گردن رحم، حنجره‌‌، ریه، پانکراس، پروستات، پوست، نخاع، معده، رحم و لنفوم (تومور سیستم لنفاوی) و برخی تومورهای خوشخیم به کار رود. مقدار دوز مورد استفاده برای رادیوتراپیبه نوع تومور، بافت یا اندامهای درمعرض آسیب بستگی دارد. در بعضی موارد پرتودهی به نواحی غیرسرطانی نیز بهمنظور جلوگیری از رشد مجدد سلولهای سرطانی صورت میگیرد که رادیوتراپی پیشگیریکننده۵نامیده میشود. رادیوتراپی همچنین میتواند به کاهش علایم بیماری مثل درد ناشی از گسترش سرطان به استخوان یا سایر بافت های بدن کمک کند که

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید