دانلود پایان نامه

آزمون قرار گرفتند.
لازم به ذکر است که در روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای افراد جامعه به صورت سلسله مراتبی (از واحدهای بزرگتر به کوچکتر) از انواع واحدهای جامعه انتخاب می شود (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۷). در این پژوهش ابتدا در مرحله ی اول از بین دوناحیه آموزش و پرورش شهر همدان، ناحیه یک انتخاب شد و در مرحله ی دوم از این ناحیه به صورت تصادفی ده مدرسه انتخاب گردید، در نهایت در مرحله ی سوم از بین معلمان کودکان عادی و استثنایی هر مدرسه با همکاری مدیر و معلمان تعدادی به شیوه ی تصادفی انتخاب شدند.
۳-۴- ابزار پژوهش
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ۲۸ آیتمی سلامت عمومی GHQ گلدبرگ (۱۹۷۲) و پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (DJI) استفاده گردید.
پرسشنامه GHQ
هدف از طراحی پرسشنامهGHQ کشف و شناسایی اختلال روانشناختی در مراکز و محیط های مختلف بوده است.
سوالات پرسشنامه به بررسی وضعیت روانشناختی فرد در ماه اخیر می پردازد و این بررسی از طریق آشکارسازی نشانه هایی نظیر: افکار و احساسات نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده انجام می گیرد.
پرسشنامه با سوالات جسمانی شروع می شود و هر چه جلوتر برویم، سوالها بیشتر وارد قلمرو روانپزشکی می شوند. دلیل به کارگیری این روش آن بوده است که آوردن سوال های روانپزشکی در آغاز می تواند آزمودنیها را برآشفته کند، به گونه ای که حاضر به ادامه همکاری نشوند.
خرده مقیا سهای قابل حصول از این پرسشنامه، به قرار زیر است:
– اطلاعات مربوط به مقیاس کارکرد جسمانی
– اطلاعات مربوط به مقیاس کارکرد اجتماعی
– اطلاعات مربوط به مقیاس اضطراب
– اطلاعات مربوط به مقیاس افسردگی

روش نمره گذاری پرسشنامه
پرسشنامه GHQ مانند سایر فرمهای آن، به صورت ۴ گزینه ای می باشد. در نسخه اصلی طیف پاسخها (خیلی کمتر از همیشه)، (کمتر از همیشه)، (مثل همیشه) و (بیشتر از همیشه) می باشد. ولی در این فرم اکثر سوالات به صورت ” خیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد” نوشته شده است. این پرسشنامه از ۴ مقیاس تشکیل شده است که هر کدام از آنها، دارای ۷ سوال می باشد. سوالهای مربوط به ۵ مقیاس، پشت سر هم آمده است؛ به گونه ای که سوالات ۱تا۷مربوط به مقیاس کارکرد جسمانی (S)، سوالات ۸ تا ۱۴ مربوط به اضطراب ((A، سوالات ۱۵ تا ۲۱ مربوط به مقیاس کارکرد اجتماعی (S) و سوالات ۲۲ تا ۲۸ نیز مربوط به مقیاس افسردگی ((D می باشد.
اعتباروروایی پرسشنامه
بهترین شاخصهای اعتبار پرسشنامه های غربالگری دو شاخص حساسیت وو یژگی می باشد.ویژگی یک آزمون غربالگری عبارت است ازنسبت افراد سالمی که درست شناسایی شده اند یا منفی های واقعی که به عنوان درصد تخمین بیماران بیان میشود.حساسیت آزمون غربالگری نیز عبارت است از نسبت بیماران درست شناسایی شده یا مثبت های واقعی که به عنوان درصد بیماری، بیان میشود (یعقبوبی ،۱۳۷۴؛به نقل از گلدبرگ،۱۹۸۹).تا کنون بیش از ۷۰ مطالعه در مورد اعتبارGHQ، در کشورهای مختلف جهان انجام گرفته است.که همگی حاکی از اعتبار بالای پرسشنامه است. به عنوان مثال تحقیقی که چونگ واسپیرز(۱۹۹۴) در مطالعه بر روی ۲۲۳ تن از افراد بزرگسال به این نتیجه رسیدند که ضریب اعتبار باز آزمایی پرسشنامه یGHQ برابر با ۵۵ درصد و ضریب اعتبار با روش باز آزمایی برای هر یک از مقیاس های چهارگانه، بین ۴۲ تا ۴۷ درصد بوده است.

معرفی پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (DJI)
یکی از ابزارهای معتبر برای سنجش رضایت شغلی، شاخص توصیفی شغل (DJI) است. این پرسشنامه یکی از رایجترین و دقیقترین ابزارهای خشنودی شغلی است و شش نوع خشنودی را ارزیابی می کند پرسشنامه توصیف‌کننده شغل (DJI) که توسط اسمیت، کندال و هالین تدوین شده بود، تنظیم گشت و شامل ۵۴ سوال است. مقیاس امتیاز بندی این سوالات مانند مقیاس ۵ امتیازی لیکرت بوده است و تحلیل نتایج با استفاده از راهنمای اسمیت صورت گرفته است رضایت شغلی ناشی از جنبه های مختلف شغل همچون پرداخت، فرصت های ترفیع، سرپرست، همکاران و عوامل محیط کاری همچون سبک سرپرستان، خط مشی ها و رویه ها، تعلق گروه کاری، شرایط کاری و مزایای شغلی است. در مدل DJIچهار عامل عمده بعنوان ابعاد رضایت شغلی مطرح اند که عبارتند از:

۱- پرداخت: میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت.
۲- شغل: حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم می آورد.
۳- فرصتهای ارتقاء: قابلیت دسترسی به فرصتها برای پیشرفت.
۴- سرپرست: توانایی های سرپرست برای نشان دادن علاقه و توجه به کارکنان.
در فرم اصلی پرسشنامه هر جنبه خشنودی شغل، روش اجرا و نمره گذاری در یک صفحه جدا قرار می گیرد و در با?ی صفحه عنوان آن و در زیر آن عبارت مختلف مربوط به آن جنبه نوشته شده است . این پرسشنامه در ایران توسط دکتر شکرکن ترجمه شده و توسط تعدادی از دانشجویان ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. چگونگی نمره گذاری آن نیز به این صورت است که به پاسخهای داده شده به هر عبارت در طیف لیکرت، نمره ای بین یک تا پنج داده می شود؛ پس از آن مجموع نمره های عبارات هر مقیاس با یکدیگر جمع می شود و بدین صورت نمره فرد در هر مقیاس به دست می آید که می توان آن را بر تعداد عبارات آن مقیاس تقسیم کرد و برای هر مقیاس نمره ای بین ۰ تا ۵ به دست آورد .البته از مجموع نمره های کل عبارات نیز می توان نمره کل را محاسبه کرد و از تقسیم آن بر تعداد کل عبارات، نمره ای بین ۰ تا ۵ برای کل آزمون به دست آورد (کندال و هیولین، ۱۹۶۹). در مورد اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار صوری و نظر پنج تن از متخصصان و استادان دانشگاه، این آزمون دارای اعتبار تشخیص داده شده است و با استفاده از نظر این استادان و نیز روش اعتبار محتوایی این آزمون می تواند رضایت شغل و مقوله های مختلف آن را در حد زیادی پوشش دهد.
پایایی پرسشنامه DJI از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده که در سطح خطای ۰۱/۰ معنی دار بوده که این حاکی از پایایی خوب ابزار اندازه گیری است .مطالعات انجام شده توسط اسمیت، کندال و هیولین (۱۹۶۹)، کندال و هیولین (۱۹۷۲)، ضریب پایایی آن را ۶۲/۰ تا ۸۹/۰ گزارش کرده اند. در ایران ارشدی و همکاران (۱۳۶۹) در پژوهش خود پایایی کل را ۷۱/۰گزارش کرده اند. در مورد اعتبار آن، اسمیت، کندال و هیولین نتایج این آزمون را با سایر روشهای اندازه گیری خشنودی شغلی مقایسه کرده و آن را معتبر شناخته اند ( مرائی، ۱۳۷۹).
۳-۵- روش اجرا
برای اجرای این پژوهش پس از انتخاب پرسشنامه و تأیید آن، اقدام به اخذ معرفینامه جهت اجرای آن صورت گرفت. به این طریق که پس از انتخاب تصادفی آزمودنی ها (معلمان عادی و استثنایی در سطح شهرستان همدان) به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای پرسشنامه ها با هماهنگی و همکاری سازمان آموزش و پرورش و مدیران مدارس استان همدان در اختیار معلمان قرار گرفت، سپس با راهنمایی لازم و مناسب در خصوص نحوه ی پاسخ دهی، اقدام به جمع آوری اطلاعات و نمره گذاری آن گردید وبه منظور رفع هر گونه ابهام علاوه بر دستورالعمل اجرایی پرسشنامه توضیحاتی اضافی نیز به صورت تایپ شده ضمیمه?ی پرسشنامه شد.
۳-۶- روش آماری
برای ارائه داده های تحقیق در نهایت پس از گردآوری داده ها و وارد کردن آنها به رایانه، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. روش های آماری مورد استفاده عبارت بودند از آزمونt و مجذور کای.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع لوازم آرایشی، گیاهان دارویی، ایران باستان، صنایع غذایی

فصل چهارم
یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه
در این بخش داده‏های تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری وبه منظور بررسی سوال ‌های پژوهش، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد . به نحوی که پس از ملاحظه پاسخها و ثبت داده‌ها در محیط نرمافزارSPSS و استخراج نتایج آنها، ابتدا اطلاعات توصیفی درجداول توصیفی ارائه می‌شود ودر بخش بعدی براساس ماهیت سوال‌ها، با استفاده از آزمون مناسب آماری مجذور کای و آزمونt داده‌های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

۴-۲- آمار توصیفی
آزمودنی ها شامل ۹۰ نفر معلمان استثنایی و ۹۰ نفر معلمان عادی بودند که میانگین و انحراف معیار ، وضعیت سنی، جنسیت آنها در جداول زیر آمده است:
جدول-۴ ۱- وضعیت سن آزمودنیها ?
معلمان
تعداد
میانگین
انحراف معیار
استثنایی
۹۰
۶۲/۴۸
۱۷۵/۷
عادی
۹۰
۰۸/۴۸
۱۹۶/۵

همانگونه که در جدول شماره-۴ ۱- مشاهده می شود میانگین سنی معلمان عادی و استثنایی تقریبا با هم برابر ، در معلمان عادی ۰۸/۴۸ و در معلمان استثنایی ۶۲/۴۸ می باشد.

جدول-۴ ۲- وضعیت جنسیت آزمودنیها

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید