دانلود پایان نامه

اهمالکاری تحصیلی PASS برای اولین بار توسط سلومون و راتبلوم (1984) ساخته شد. این مقیاس دارای 27 گویه است که سه مؤلفه را مورد بررسی قرار می دهد ( بعد آمادگی برای امتحان ، بعد آمادگی برای مقاله، بعد انجام پروژه های تحصیلی).
نحوه پاسخ دهی به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه های « به ندرت، بعضی اوقات، اغلب اوقات و همیشه» نشان می دهند( به گزینه « به ندرت» نمره 1 و «همیشه» نمره 4 تعلق می گیرد). همچنین در این مقیاس گویه های 2-4-6-11-15-16-21-23-25 بصورت معکوس نمره گذاری می شوند. گویه های 7-8-18-19-26-27 به این علت که بیانگر اهمالکاری تحصیلی نیستند در نمره کل محاسبه نمی شوند.
در مورد روایی مقیاس نیز سالمون (1998، به نقل از علی مدد،1388) با استفاده از روایی همسانی درونی، ضریب84% گزارش داده است. دهقانی(1387) میزان روایی همسانی درونی مقیاس را در بعد آمادگی برای امتحان 74% ، بعد آمادگی برای تکالیف87% و بعد آمادگی برای مقاله 87% گزارش داده است. در پژوهش علی مدد(1388) جهت تعیین روایی مقیاس از همبستگی نمره کل مقیاس با تک تک سوالات تشکیل دهنده مقیاس استفاده شده است که همه ضرایب همبستگی در سطح 01/0P< معنادار بوده اند. پایایی مقیاس اهمالکاری تحصیلی از طریق آلفای کرونباخ در مطالعه ای که بوسیله سولومون( 1998، به نقل از علی مدد، 1388) انجام شده است64% بدست آمده است. پرسش نامه عملکرد تحصیلی EPT برگرفته از آزمون فام و تیلور (1999).جهت سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان از این آزمون استفاده شد . این آزمون برداشتی از پژوهش های فام و تیلور است که توسط درتاج در سال 1382 برای جامعه ایران ساخته شده و دارای 48 سوال است و 5 حیطه خودکارآمدی ، تاثیرات هیجانی ،برنامه ریزی ، فقدان کنترل پیامد و انگیزش را می سنجد .میزان اعتبار این آزمون با روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) 74%به دست آمده است . روایی این آزمون از طریق محتواو روایی سازه ارزیابی گردیده است . میزان اعتبار هر یک از حیطه ها به ترتیب برای عامل اول (خودکارآمدی)92%،عامل دوم(تاثیرات هیجانی ) 93%،عامل سوم (برنامه ریزی ) 73% عامل چهارم (فقدان کنترل پیامد )64%وعامل پنجم (انگیزش)72% است .نمره گذاری این آزمون از طریق مقیاس لیکرت صورت میگیرد برای هر یک از سوالات یک 5 گزینه ای در نظر گرفته شده که دارای نمرات 0تا4 است. طرح تحقیق از آنجایی که برای کاهش اهمالکاری تحصیلی دانشجویان و افزایش عملکرد تحصیلی آنها روش مداخله (مدیریت زمان) طراحی شده است لذا چون برای گروه های آزمایشی و کنترل هر دو مهارت آموزشی هم پیش آزمون و هم پس آزمون اجرا گردید بنابراین طرح تحقیق از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است در ابتدا آزمون اهمالکاری سولومون – راتبلوم و آزمون عملکرد تحصیلی EPT روی 200 نفر از دانشجویان دانشکده نیمه حضوری علامه طباطبایی اجرا و نمونه مورد نظر یعنی دانشجویان اهمالکار (63 نفر) با عملکرد تحصیلی پایین انتخاب شدند. سپس از بین این نمونه آزمودنی ها را انتخاب شده به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. سپس پژوهشگر طی 10 جلسه آموزشی (در هفته 1 جلسه و هر جلسه 1 ساعت) یکی از گروهها را در خصوص مهارت های مدیریت زمان آموزش داده شوند ضمناً گروه کنترل در این جلسات آموزشی شرکت داده نشوند. در نتیجه مجدداً پس از پایان جلسات 10 گانه آموزشی آزمون اهمالکاری تحصیلی سولومون و عملکرد تحصیلی روی آزمودنی ها اجرا شد روی هر دو گروه آزمایش و کنترل ( پس آزمون ) و نتایج بدست آمده مورد مقایسه قرار گرفتند . دیاگرام طرح تحقیق مهارت های آموزشی در دیاگرام زیر نشان داده شده است. مهارت آموزشی R T1 X T2 مدیریت زمان R T1 - T2 نمودار 3-3 طرح تحقیق مهرات های آموزشی مدیریت زمان روش اجرای تحقیق روش اجرای تحقیق به این صورت بود که بعد از انتخاب آزمودنی ها جهت اجرای تحقیق رسماً از آنها دعوت به عمل آمد و سپس مراحل زیر انجام گردید. 1- اجرای پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی برای انتخاب نمونه مناسب تحقیق 2- اجرای پرسشنامه عملکرد تحصیلی 3- اجرای روش های مداخله برای مهارت آموزشی 4- اجرای پس آزمون برای هردو متغییر 5- پیگیری روش تحلیل داده ها برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی( فراوانی- درصد- میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی( تحلیل واریانس) استفاده شد. روش ها و مداخله و مراحل آموزش آنها به منظور کاهش اهمالکاری تحصیلی دانشجویان نیمه حضوری روانشناسی دانشگاه علامه از روش مداخله استفاده به عمل آمد. روش های مداخله و مراحل آموزش آنها به منظور کاهش اهمالکاری تحصیلی دانشجویان نیمه حضوری دانشگاه علامه از روش مداخله استفاده به عمل آمد. اینک به توضیح آنها پرداخته می شود. الف) روش آموزش مهارت های مدیریت زمان برای آموزش مهارت های مدیریت زمان در دانشجویان پردیس نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی مرکز اهواز از ده جلسه آموزشی زیر استفاده شد. لازم به ذکر است که تدارک محتوی آموزشی چنین جلساتی بر اساس تلفیق مطالعه سوابق تحقیقات و تجارب محقق صورت گرفت. جلسه اول . در جلسه آموزشی اول مراحل زیر صورت گرفت. • آشنایی دانشجویان با همدیگر • ایجاد رابطه حسنه بین آنها • بیان اهداف تحقیق و اهمیت آن • تعیین روز، ساعت، تاریخ و محل برگزاری جلسات آموزشی جلسه دوم . در جلسه آموزشی دوم مراحل زیر صورت گرفت. • تعریف اهمالکاری و انواع آن به عنوان رفتاری که قابل تغییر است همراه با مثال • توضیح پیامدها و نتایج اهمالکاری بر عملکرد تحصیلی و به بحث گذاشتن تجارب آزمودنی ها در این خصوص • بررسی ویژگی های اهمالکارن جلسه سوم. در جلسه آموزشی سوم مراحل زیر صورت گرفت. • مرور مختصر مطالب جلسه قبل • بیان ارزش زمان و اهمیت آن در زندگی بویژه تحصیل • توضیح مضرات اتلاف وقت • به بحث گذاشتن عوامل اتلاف وقت با همکاری آزمودنی ها، جمع بندی نظرات مناسب و درست و نظرهای نامناسب در این خصوص جلسه چهارم. در جلسه آموزشی چهارم مراحل زیر صورت گرفت • مرور مختصر مطالب جلسه قبل • بیان پیامدهای انجام و عدم انجام به موقع پیامدهای درسی و عوامل موثر بر آن • به بحث گذاشتن تجارب آزمودنی ها د راین خصوص جلسه پنجم. در جلسه آموزشی پنجم مراحل زیر صورت گرفت. • مرور مختصر مطالب جلسه قبل و بحث در مورد تکلیف تکلیف خانگی و جمع بندی نظرات مناسب و درست و نظرهای نامناسب • تعریف هدف، اهمیت هدف و انواع آن ( هدف گزینی واقعی و قابل دسترسی تحصیلی) • آموزش هدف گزینی جلسه ششم. در جلسه آموزشی ششم مراحل زیر صورت گرفت. • مرور مختصر مطالب جلسه قبل و بحث در مورد تکلیف تکلیف خانگی و جمع بندی نظرات مناسب و درست و نظرهای نامناسب • تعریف برنامه ریزی و انواع آن • توضیح مراحل برنامه ریزی • آموزش برنامه زمانی برای وصول به اهداف یاد شده انتخابی در مرحله قبل جلسه هفتم. در جلسه آموزشی هفتم مراحل زیر صورت گرفت. • مرور مختصر مطالب جلسه قبل و بحث در مورد تکلیف خانگی و جمع بندی نظرات مناسب و درست و نظرهای نامناسب در آن خصوص • دسته بندی تکالیف آموزشی ( تکالیف نوشتاری و حفظ کردنی) و توضیحات آنها • آموزش تقسیم زمان متناسب با نوع تکالیف یاد شده جلسه هشتم . در جلسه آموزشی هشتم مراحل زیر صورت گرفت. • مرور مختصر مطالب جلسه قبل و بحث در مورد تکالیف خانگی و جمع بندی نظرات مناسب و درست و نظرهای نامناسب در آن خصوص • تعریف خود نظارتی، انواع آن و بیان اهمیت آن • آموزش راهبرد خود نظارتی جلسه نهم. در جلسه آموزشی نهم مراحل زیر صورت گرفت. • مرور مختصر مطالب جلسه قبل و بحث در مورد تکلیف خانگی و جمع بندی نظرات مناسب و درستو نظرهای نامناسب • تعریف خود تنظیمی و بیان ویژگی های افراد خود تنظیم یافته • آموزش راهبرد خود نظم دهی ( بازنگری از زمان سپری شده و انجام اصلاحات) جلسه دهم . در جلسه آموزشی دهم مراحل زیر صورت گرفت. • مرور مختصر مطالب ارائه شده در جلسات قبلی آموزش • نظر سنجی از آزمودنی ها در مورد نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی اجرا شده • تاکید بر ادامه روش های آموزشی داده شده در منزل • تکمیل و اجرای مجدد آزمون اهمالکاری تحصیلی( پس آزمون)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهعقد اجاره، دانشگاه تهران، مصرف‌کننده

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید