دانلود پایان نامه

این صورت هر عقد جدیدی که در عالم پدید می‌آید و ظهور کند و عقلایی باشد، با عمومات کتاب و سنت می‌توان تصحیحش کرد.
اصل شرط در قرارداد هم در ضمن عقد اجاره مورد مناقشه نیست، زیرا “المومنون عند شروطهم” اختصاص به عقد بیع و … ندارد بلکه در تمام عقود آوردن شرط اشکال ندارد چرا که؛ اولا، اینکه نوع شرط که تملیک است محل اشکال است که آیا در شریعت دارای اسباب خاص است یا به هر تملیک حاصل می شود که این امر در ضمن مباحث گذشته مطرح گردید و اشکالات مرتفع شد و در ضمن رفع اشکالات به این نکته نیز اشاره شد که شرط تملیک حتی اگر به صورت شرط نتیجه هم باشد نیز اشکال ندارد.
پیشنهادات
با توجه به مطالب گفته شده قرارداد اجاره به شرط تملیک مزایایی نسبت به سایر نهادهای حقوقی مشابه دارد مثلاً می‌تواند به جای بیع خیاری – فروش اقساطی – بیع معلق و غیره قرار گیرد. حال با عنایت به این مزایا و نظر به این که قوانین ایران احکام قرار داد اجاره به شرط تملیک را مثل یک عقد معین و شناخته شده مطرح نکرده بنابراین
1- باید با مطالعه دقیق این نهاد حقوقی و بررسی ریشه ای آن و جمع آوری آرای فقهی قضایی و اندیشه‌های حقوق‌دانان بنام، احکام مربوط به اجاره به شرط تملیک را طوری ارائه کرد که ادامه راه را سهل و آسان سازد و از بروز مشکلات جلوگیری نماید. مثلاً حقوق و تکلیف دو طرف قرار داد باید دقیقا قید گردد تا هیچ یک از طرفین نتوانند از شرایط موجود سوء استفاده کنند و طرف مقابل ضرر کند، چرا که موجر معمولاً شروط مورد توافق خود را در فرم‌های از پیش تعیین شده بر مستأجر تحمیل می‌کند به طوری که تمام هزینه‌ها را به عهده مستأجر می‌گذارد تا سود سرمایه‌گذاری موجر به طور کامل تأمین و تضمین گردد.
2- بهتر است قانون‌گذار در معافیت یا تقلیل مالیات و کاهش هزینه های ثبتی کالاهای سرمایه‌ای که به موجب عقد اجاره به شرط تملیک منتقل می‌شود اقدامات جدی مبذول دارد که بتوان در جهت تشویق مصرف‌کننده و در نتیجه تقویت بنیه اقتصادی گام برداشت چرا که بالا بودن نرخ مالیات و هزینه های ثبتی و غیره موجب بالا رفتن قیمت تمام شده می شود که در چنین شرایطی موجب روی گردان شدن مشتری از چنین قرار دادهایی می شود.
منابع
کتب و مقالات:
قرآن کریم.
1. ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر، بیروت- لبنان، چاپ سوم، 1414ه ق.
2. ابوالحسین، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم- ایران، چاپ اول، 1404 ه ق.
3. اردبیلی، احمد بن محمد، زبده البیان فی احکام القرآن، المکتبه الجعفریه لاحیاء الاثار الجعفریه، تهران – ایران، چاپ اول، بی تا.
4. اسلامی پناه، علی ـ عباسیان، رضا، “ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک”، مجله حقوق، دوره 39، پائیز 1388، شماره3.
5. اصفهانی، حسین بن محمد راغب، مفردات الفاظ القرآن، دارالعلم – الدار الشامیه، لبنان – سوریه، چاپ اول، 1412ه ق.
6. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیله النجاه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، چاپ دوم، 1397ه ق.
7. اصفهانی، محمد حسین کمپانی، الاجاره، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم- ایران، چاپ دوم، 1409ه ق.
8. اکبرئیه ـ پروین، اجاره به شرط تملیک، پایان‌نامه مقطع دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 84 ـ 1383.
9. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، 1386.
10. امامی، مسعود، “صلح ابتدائی” مجله فقه اهل بیت”، س9، ش34.
11. امیری قائم مقام، عبدالمجید، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1378.
12. انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین، المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی، کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم، قم، 1415ه ق.
13. آل بحر العلوم، سید محمد بن محمدتقی، بلغه الفقیه، منشورات مکتبه الصادق، تهران، چاپ چهارم، 1403ه ق.
14. بجنوردی، سید حسن موسوی، القواعد الفقهیه، نشر الهادی، قم – ایران، چاپ اول.
15. بحرانی، ال عصفور، حسین بن محمد، الانوار و اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، مجمع البحوث العلمیه، قم – ایران، چاپ اول.
16. بحرانی، ال عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم- ایران، چاپ اول، 1405ه ق.
17. بهجت، محمد تقی، توضیح المسائل، شفق، قم.
18. بهرامی، بهرام، “عقد اجاره کاربردی”، نشر بینه، 1383.
19. پاکدامن، رضا، مجموعه قوانین و مقررات اقتصادی، بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، 1373ه ش.
20. پیر هادی، محمد رضا، “اجاره به شرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی) ” مجله مطالب حقوقی، 11 فروردین 1390.
21. تبریزی، جعفر سبحانی، دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم – ایران، چاپ اول، 1423ه ق.
22. تبریزی، جواد بن علی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، موسسه اسماعیلیان، قم – ایران، چاپ سوم، 1416ه ق.
23. تفرشی، محمد عیسی؛ وحدتی شبیری، سید حسن، “ماهیت حقوقی، احکام و آثار قرارداد “اجاره به شرط تملیک” (مطالعه تطبیقی)، دو ماهنامه، علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، سال نهم، شماره 36.
24. جرجانی، سید امیر ابوالفتح حسینی، تفسیر شاهی، انتشارات نوید، تهران- ایران، چاپ اول، 1404 ه ق.
25. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، الفارق: دائره المعارف عمومی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1386ه ش.
26. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تحولات حقوق خصوصی، تهران، 1371ه ش.
27. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، چاپ اول، 1357ه ش.
28. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1378ه ش.
29. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی (علمی، تطبیقی، تاریخی)، تهران، بی تا.
30. جمالیزاده، احمد، بررسی فقهی عقد بیمه، بوستان کتاب قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1380ه ش.
31. جمعی از پژوهشگران، زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت” ، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت ” ، قم – ایران، چاپ اول، 1426ه ق.
32. جنانی، محمد حسن، “اجاره به شرط تملیک راهی برای تامین مالی و سرمایه گذاری”، خرداد 1377، مجله¨ بورس، ش7.
33. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، دار العلم للملایین، بیروت – لبنان، اول، 1410ه ق.
34. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، دارالعلم للملایین، بیروت – لبنان، چاپ اول، 1410ه ق.
35. چشایر و فیفوت، حقوق قراردادها، بی تا ، بی نا.
36. حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل، موسسه ال البیت ” ، قم – ایران، چاپ اول، 1418ه ق.
37. حبیب‌الله رحیمی، “تضمین کالا در تجارت بین‌الملل”، ماهنامه دادگستر مؤسسه کیهان، 1379.
38. حسنی، هاشم معروف، نظریه العقد فی الفقه الجعفری، منشورات مکتبه هاشم، بیروت – لبنان، اول.
39. حسینی عاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، تحقیق: محمدباقر خالصی، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، بی‌تا.
40. حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، انتشارات 22 بهمن، قم، بی تا.
41. حلی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر تبلیغات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، چاپ دوم، 1410ه ق.
42. حلی، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، چاپ اول، 1407ه ق.
43. حلی، مقداد بن عبدالله سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم – ایران، چاپ اول.
44. حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، دار الفکر المعاصر، بیروت – لبنان، چاپ اول، 1420ه ق.
45. خازم، علی، مدخل الی علم الفقه، دار الغربه، بیروت، چاپ اول، 1413ه ق.
46. خاوری ـ محمودرضا، حقوق بانکی، انتشارات مرکز آموزش بانکداری، تهران، چاپ اول، 1369ه ش.
47. خدابخشی شلمزاری، عبدالله ، استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری، تهران، فکر سازان، 1384.
48. خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین، حاشیه المکاسب (للآخوند)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران – ایران، چاپ اول، 1406ه ق.
49. خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین، کفایه الاصول، موسسه ال البیت، قم، چاپ چهارم، 1427ه ق.
50. خلعتبری، فیروزه، مجموعه مفاهیم پولی و بانکی و بین المللی، تهران، شب آویز، 1371ه ش.
51. خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، دارالکتب العلمیه، قم.
52. خمینی، سید روح الله موسوی، کتاب البیع ( للامام الخمینی)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران – ایران، اول.
53. خمینی، سید روح الله موسوی، کتاب البیع (تقریرات، للخرم آبادی)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم – ایران، چاپ اول، 1428ه ق.
54. خورسندیان، محمد علی؛ قادر، شنیور، “ماهیت عقد مرکب در فقه و حقوق موضوعه” مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره چهارم، تابستان1390.
55. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، المنهاج الصالحین، مدینه العلم، قم، چاپ بیست و هشتم 1410ه ق.
56. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، مصباح الفقاهه (المکاسب)، بی نا، قم، 1413ه ق.
57. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعه الامام الخوئی، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم – ایران، چاپ اول، 1418ه ق.
58. خویی، شهید، سید محمد تقی موسوی، الشروط او الالتزامات التبعیه فی العقود، دار المورخ العربی، بیروت- لبنان، چاپ اول، 1414ه ق.
59. دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الانصاری، ط- الحدیثه)، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم- ایران، چاپ اول، 1415ه ق.
60. دیلمی، سلار، حمزه بن عبد العزیز، المراسم العلویه و الاحکام النبویه، منشورات الحرمین، قم- ایران، چاپ اول، 1404ه ق.
61. رابرت داکسبری، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، ترجمه: میرمحمد صادقی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1374ه ش.
62. روحانی، سید محمد صادق، فقه الامام الصادق#، موسسه دار الکتاب، قم، چاپ سوم، 1414ه ق.
63. روحانی، سید محمد صادق، منهاج الصالحین، قم، مکتبه الالفین، بی تا.
64. روحانی، سید محمد صادق، منهاج الفقاهه (للروحانی)، انوار الهدی، قم- ایران، چاپ پنجم، 1429ه ق.
65. ریاحی، نصرت الله، “قرارداد اجاره به شرط تملیک، مقررات و ضوابط حاکم بر آن”، مجله کانون، سال 42، دوره ی جدید، دی و بهمن 1377، شماره 10.
66. سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی العقود التی تقع علی الملکیه، بیروت – لبنان، دار احیاء التراث العربی.
67. سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، مکتبه ایه الله سیستانی، قم، چاپ اول، 1416ه ق.
68. شامبیاتی، ژاله، اجاره اعتباری، پایان نامه¨ دکترای دانشگاه تهران، 1359ش.
69. شهیدی تبریزی، میرزا فتاح، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، چاپخانه اطلاعات، تبریز- ایران، اول، 1375ه ق.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید