دانلود پایان نامه

نیز با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید.
۲- مقیاس کیفیت محیط دانشکده: مقیاس کیفیت محیط دانشکده از پرسشنامه تجربیات دانشجویان دانشکده (CSEQ) پیس و کوه۲۵۳ (۲۰۰۲) می‌باشد، این پرسشنامه نخستین بار در سال ۱۹۷۹ توسط روبرت پیس طراحی شده است و چهارمین ویرایش آن در سال ۲۰۰۲ تدوین گردید و ویرایش پنجم آن در حال توسعه است. ویرایش چهارم این پرسشنامه در ایران توسط محمدی۲۵۴ (۱۳۸۵)، پس از برگردان به زبان فارسی بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز اجرا شده است. این مقیاس هفت سئوال هفت گزینه‌ای از تاکید ضعیف تا قوی را در بر می‌گیرد.

۳- مهارتهای سطوح برتر تفکر : بر اساس طبقه بندی کوهن (۱۹۷۱) از مهارتهای سطوح برتر تفکر شامل: تفکر انتقادی، تفکر خلاق، تصمیم گیری و حل مسأله توسط محقق طراحی شد. این مقیاس در مجموع شامل ۴۵ گویه پنج گزینهای از بسیار کم تا بسیار زیاد، د ر بخش تفکر خلاق ۸ گویه پنج گزینه ای، در بخش تفکر انتقادی ۲۲ گویه پنج گزینهای از تأکید بسیار کم تا بسیار زیاد، در بخش تصمیم گیری ۷ گویه پنج گزینهای از تأکید بسیار کم تا بسیار زیاد و در بخش حل مسأله ۸ گویه پنج گزینهای از تأکید بسیار کم تا بسیار زیاد را در بر میگیرد.
۳-۵- روایی و پایایی

مقیاس محقق ساخته کیفیت برنامه درسی اجرا شده: برای محاسبه روایی این مقیاس از روش تحلیل گویه (ضریب همبستگی بین گویهها با نمره کل هر زیر مقیاس) استفاده شد. بر اساس جدول شماره ۳-۱ مشاهده میگردد که در کلیه زیر مقیاسهای مقیاس برنامه درسی اجرا شده، کلیه گویهها ضرایب همبستگی مثبت و معناداری را با نمرات کل خود نشان دادهاند و همه روابط در سطح معناداری ۰۰۰۱/۰ معنادار به دست آمده است. بر این اساس روایی همه ابعاد مقیاس مورد تأیید قرار گرفت.

جدول ۳- ۱- محاسبه روایی مقیاس محقق ساخته برنامه درسی اجرا شده با استفاده از تحلیل گویه
مقیاسها
عمومی
تخصصی
اصلی
عملی

طیف همبستگی
۸۴/۰-۷۰/۰
۰۰۰۱/۰
۸۱/۰-۶۷/۰
۰۰۰۱/۰
۸۰/۰-۶۶/۰
۰۰۰۱/۰
۸۸/۰-۷۷/۰
۰۰۰۱/۰

همچنین برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بر اساس جدول شماره ۳-۲ کلیه زیر مقیاسها از ضرایب آلفای کرونباخ بالایی برخوردار میباشند که تأیید کننده پایایی این مقیاس میباشد.

جدول ۳- ۲- محاسبه پایایی مقیاس محقق ساخته برنامه درسی اجرا شده با استفاده از آلفای کرونباخ

عمومی
تخصصی
اصلی
عملی

ضریب آلفای کرونباخ
۸۹/۰
۸۸/۰
۸۶/۰
۸۶/۰

محیط حمایتی دانشکده: برای محاسبه روایی این مقیاس از روش تحلیل گویه (ضریب همبستگی بین گویهها با نمره کل هر زیر مقیاس) استفاده شد. بر اساس جدول شماره ۳-۳ مشاهده میگردد که در کلیه زیر مقیاسهای مقیاس محیط، کلیه گویهها ضرائب همبستگی مثبت و معناداری را با نمرات کل خود نشان دادهاند و همه روابط در سطح معناداری ۰۰۰۱/۰ معنادار به دست آمده است. بر این اساس روایی مقیاس تجربیات دانشجویان مورد تأیید قرار گرفت.

جدول ۳- ۳- محاسبه روایی پرسشنامه تجربیات دانشجویان با استفاده از تحلیل گویه
مقیاسها
محیط

طیف همبستگی
۸۰/۰-۷۰/۰
۰۰۰۱/۰

همچنین برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بر اساس جدول شماره ۳-۴ کلیه زیر مقیاسها از ضرایب آلفای کرونباخ بالایی برخوردار میباشند که تأیید کننده پایایی این مقیاس میباشد.

جدول ۳- ۴- محاسبه پایایی مقیاس کیفیت محیط دانشکده با استفاده از آلفای کرونباخ
کیفیت محیط دانشگاه
۰۰۰۱/۰ ۸۹/۰-۷۳/۰

مهارت سطح برتر تفکر: برای محاسبه روایی این مقیاس از روش تحلیل گویه (ضریب همبستگی بین گویهها با نمره کل هر زیر مقیاس) استفاده شد. بر اساس جدول شماره ۳-۵ مشاهده میگردد که در کلیه زیر مقیاسهای مقیاس برنامه درسی اجرا شده، کلیه گویهها ضرایب همبستگی مثبت و معناداری را با نمرات کل خود نشان دادهاند و همه روابط در سطح معناداری ۰۰۰۱/۰ معنادار به دست آمده است. بر این اساس روایی همه مقیاس مورد تأیید قرار گرفت. روایی این ابزار، بر اساس مقیاسهای ذکر شده، در جدول ۳-۵ ارائه شده است.
جدول ۳- ۵- محاسبه روایی مقیاس محقق ساخته مهارت سطوح برتر تفکر با استفاده از تحلیل گویه

مقیاسها

مهارت تفکر خلاق

مهارت تفکر انتقادی

مهارت تصمیمگیری

مهارت حل مسأله
طیف همبستگی
۸۱/۰-۶۹/۰
۰۰۰۱/۰
۷۰/۰-۵۳/۰
۰۰۰۱/۰
۷۵/۰-۷۰/۰
۰۰۰۱/۰
۸۰/۰-۷۱/۰
۰۰۰۱/۰
همچنین برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بر اساس جدول شماره ۳-۶ کلیه زیر مقیاسها از ضرایب آلفای کرونباخ بالایی برخوردار میباشند که تأیید کننده پایایی این مقیاس میباشد.

خلاق
انتقادی
تصمیم گیری
حل مسأله
ضریب آلفای کرونباخ
۷۹/۰
۷۷/۰
۸۱/۰
۸۴/۰
جدول ۳- ۶- محاسبه پایایی مقیاس محقق ساخته سطوح برتر تفکر با استفاده از آلفای کرونباخ

۳- ۶- روش‌های جمع آوری اطلاعات

پس از اخذ مجوز، با هماهنگی بخشهای مختلف دانشکدههای مورد نظر و هماهنگی با اساتید مختلف، اطلاعات مورد نیاز با توزیع پرسشنامهها بین دانشجویان و جمع آوری آنها پس از یک هفته جمع آوری شد.
۳-۷- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات

سؤالات کلی

-کیفیت برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟ (ضریب رگرسیون چند متغیره)
۲- کیفیت محیط حمایتی دانشکده از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟ (ضریب رگرسیون چند متغیره)
۳- مهارتهای سطوح برتر تفکر از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟ (ضریب رگرسیون چند متغیره)
۴-آیا رابطه معناداری بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز وجود دارد؟ (ضریب رگرسیون چند متغیره)
۵-آیا کیفیت برنامه درسی اجرا شده، پیشبینی کننده معنادار مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز میباشد؟ (ضریب رگرسیون چند متغیره)
۶- آیا کیفیت محیط حمایتی دانشکده، پیشبینی کننده معنادار مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز میباشد؟ (ضریب رگرسیون چند متغیره)
۷-آیا تعامل کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده به طور همزمان، پیشبینی کننده معنادار مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز میباشد؟ ((ضریب رگرسیون چند متغیره)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد با موضوع سپرده ها، منابع مالی، بانک مرکزی، سود بانکی

سؤالات جزئی:
۱- آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز از کیفیت برنامه درسی اجرا شده وجود دارد؟ (آزمون تی مستقل)
۲- آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت برنامه درسی اجرا شده وجود دارد؟ (آزمون تی مستقل)
۳- آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی وجود دارد؟ (آزمون تی مستقل)
۴- آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی وجود دارد؟ (آزمون تحلیل واریانس یکطرفه)
۵- آیا تفاوت معناداری بین مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز وجود دارد؟ (آزمون تحلیل واریانس یکطرفه)
۶- آیا تفاوت معناداری بین مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز وجود دارد؟ (آزمون تحلیل واریانس یکطرفه)

فصل چهارم

یافتههای پژوهش
مقدمه

پس از بیان کلیات پژوهش در فصل اول، پیشینه پژوهشی و نظری در فصل دوم و روش‌شناسی پژوهش در فصل سوم، در این فصل یافته‌های به دست آمده از اجرای ابزارهای پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرند و به ارائه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهش پرداخته می‌شود. بدین منظور سعی بر این بوده است که با استفاده از روش‌های آماری مناسب، ضمن آنکه به نتایج مقتضی دست یافته ‌شود، تحلیلی گویا و روشن از داده‌های به دست آمده از تحقیق صورت گیرد.

۴-۱- بررسی سئوالات پژوهش
۴-۱-۱- سئوالات کلی
۱-کیفیت برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟
جدول شماره ۴-۱، میانگین ابعاد کیفیت برنامه درسی اجرا شده (دروس عمومی، دروس تخصصی، دروس اصلی و دروس عملی) و مقایسه آن با معیارهای سطح کفایت قابل قبول (Q2) و سطح کفایت مطلوب (Q3) را نشان میدهد. ملاحظه میشود که کیفیت برنامه درسی اجرا شده کلیه دروس عمومی، تخصصی، اصلی و عملی بالاتر از سطح کفایت قابل قبول (Q2=3) ارزیابی شده است و بر اساس مقدار تی بدست آمده در درجه آزادی ۳۶۵ تفاوت معناداری در سطح ۰۰۰۱/۰ بین میانگینها با سطح کفایت قابل قبول بدست آمده است. همچنین ملاحظه میشود که میانگین کیفیت برنامه درسی اجرا شده دروس عمومی و عملی از سطح کفایت مطلوب (Q3=4) پایینتر میباشد و بر اساس مقدار تی بدست آمده در درجه آزادی ۳۶۵ تفاوت معناداری بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده (دروس عمومی و عملی) با میانگین معیار کفایت مطلوب در سطح ۰۰۰۱/۰ وجود دارد. همچنین میانگین کیفیت برنامه درسی اجرا شده دروس تخصصی و اصلی از سطح کفایت مطلوب بالاتر بوده و بر اساس مقدار تی به دست آمده در درجه آزادی ۳۶۵، تفاوت معناداری بین میانگین کیفیت برنامه درسی دروس تخصصی و اصلی با این معیار در سطح ۰۰۰۱/۰ وجود دارد.
بنابر نتایج به دست آمده میتوان گفت که از دیدگاه دانشجویان، کیفیت برنامه درسی اجراشده کلیه دروس عمومی، عملی، تخصصی و اصلی از حد کفایت قابل قبول، بالاتر میباشد. کیفیت برنامه درسی دروس عمومی و عملی پایینتر از حد کفایت مطلوب و کیفیت برنامه درسی دروس تخصصی و اصلی بالاتر از حد کفایت مطلوب میباشد.
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
سطح کفایت قابل قبول (Q2)
مقدار تی
درجه آزادی
سطح معناداری
سطح کفایت مطلوب (Q3)
مقدار تی
سطح معناداری
دروس عمومی
۲۳۰/۳
۱۳/۱
۳
۸۸۴/۳
۳۶۶
۰۰۰۱/۰
۴
۹۵۲/۱۲
۰۰۰۱/۰
دروس تخصصی
۲۶۲/۴
۰۲/۱
۳
۶۵۵/۲۳
۳۶۵
۰۰۰۱/۰
۴
۹۲۲/۴
۰۰۰۱/۰
دروس اصلی
۲۲۷/۴
۹۷/۰
۳
۱۴۵/۲۴
۳۶۶
۰۰۰۱/۰
۴
۴۶۷/۴
۰۰۰۱/۰
دروس عملی
۶۲۴/۳
۴۲/۱
۳
۱۴۱/۸
۳۴۳
۰۰۰۱/۰
۴
۸۹۶/۴
۰۰۰۱/۰
جدول ۴- ۱- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقایسه میانگین کل و ابعاد برنامه درسی اجرا شده با سطح کفایت قابل قبول (Q2) و سطح کفایت مطلوب (Q3)

۲-کیفیت محیط حمایتی دانشکده از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟
جدول شماره ۴-۲، میانگین کیفیت محیط حمایتی دانشکده و مقایسه آن با معیارهای سطح کفایت قابل قبول (Q2) و سطح کفایت مطلوب (Q3) را نشان میدهد. ملاحظه میشود که کیفیت محیط حمایتی دانشکده پایینتر از سطح کفایت قابل قبول (Q2) ارزیابی شده است و بر اساس مقدار تی

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید