دانلود پایان نامه

ی مدیریت به منظور به فعالیت واداشتن نهاد مربوطه و اجرای مسئولیتهای مدیریتی بر اساس این اطلاعات را مورد بررسی قرار می دهد.

3.4 سنجش عملکرد
اهداف و معیارهای موجود در کبیت برای سرویس گرا در سه سطح تعریف می شوند:
* اهداف و معیارهای فناوری اطلاعات که انتظار کسب وکار از فناوری اطلاعات و نحوهء ارزیابی آن را تعریف می کنند.
* اهداف و معیارهای فرآیندی که نحوه پشتیبانی فرآیند فناوری اطلاعات از اهداف فناوری اطلاعات و نحوهء ارزیابی آن را تعریف می کنند.
* اهداف و معیارهای سرویس که نیازمندیهای فرآیندی لازم برای دستیابی به عملکرد مورد نیاز و نحوهء ارزیابی آن را تعیین می کنند.
اهداف به صورت بالا به پایین تعریف می شوند، به این صورت که یک هدف کسب وکاری مجموعه ای از اهداف فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از آن هدف را تعیین می کند. یک هدف فناوری اطلاعات از طریق یک فرآیند یا در تعامل با مجموعه ای از فرآیندها به دست می آید. بنابراین، اهداف فناوری اطلاعات به تعریف اهداف مختلف فرآیند کمک می کنند. بر همین اساس، هر هدف فرآیندی، نیازمندمجموعه ای ازسرویس ها و به موجب آن، تعیین اهداف سرویس می باشد شکل 2-3 نمونه هایی از ارتباط هدف کسب وکار، فناوری اطلاعات، فرآیند و سرویس را نشان می دهد.

شکل 3.2 نمونه هایی از اهداف

* معیارهای عملکرد
نشان می دهد که چه اهدافی برآورده شده است.اندازه گیری این معیارها تنها پس از تحقق هدف امکان پذیر است، بنابراین تحت عنوان” شاخصهای تأخیری” نامیده می شوند.
* شاخص های عملکرد
نشان می دهد که چه اهدافی باید برآورده شود. این معیارها می توانند پیش از تحقق دستاورد اندازه گیری شوند، بنابراین تحت عنوان “شاخصهای راهنما” 6 نامیده می شوند.

شکل 3.3 نمونهای از معیارهای دستاورد احتمالی

معیارهای دستاورد سطح پایین تر، تبدیل به شاخص های عملکرد برای سطح بالاتر می شود. شکل زیر نشان می دهد که معیارهای دستاورد چگونه به شاخص های عملکرد تبدیل می شوند.

شکل 3.4 نمونه ای از شاخص های عملکرد

معیارهای دستاورد، مدیریت را از اینکه آیا یک کارکرد، فرآیند یا سرویس به اهدافش دست یافته است، آگاه می سازد. معیارهای دستاورد کارکردهای فناوری اطلاعات، اغلب در ادبیات مرتبط با معیارهای اطلاعات کاربرد دارند:
* دسترسی به اطلاعات موردنیاز برای پشتیبانی از نیازهای کسب وکاری
* فقدان درستی و مخاطرات محرمانه بودن
* مقرون به صرفه بودن هزینه فرآیندها و سرویس ها
* تأیید قابلیت اطمینان، اثربخشی و سازگارپذیری
اهداف کسب وکار و فناوری اطلاعات در بخش اهداف و شاخص های کبیت مورد بررسی قرار می گیرند. برای هر یک از فرآیندهای فناوری اطلاعات کبیت، اهداف و شاخصها مطابق با شکل زیر ارائه می شوند.

شکل 3.5 نمایش اهداف و شاخص ها

3.5 اهداف کنترلی
این بخش، مجموعه کاملی از نیازمندیهای سطح بالای سازمان که باید توسط مدیریت برای کنترل بهینه هر یک از فرآیندها مورد بررسی قرار گیرد را ارائه می کند. در واقع مشخص می سازد چه چیزهایی در هر فرآیند مهم هستند و باید مستمر کنترل شوند تا SOA در جهت اهداف و نیازهای سازمان حرکت نماید.

3.6 نمودار افراد
این نمودار که چارت RACI نام دارد نقش هر یک از افراد حاکمیت در فعالیت های حاکمیتی به شکل جدول برای هر یک از فرایندهای چرخه حیات حاکمیت نمایان می شود.نقش های موجود عبارت اند از:
مدیران ارشد کسب و کار(BE)48 : تیمی متشکل از افراد خبره و آشنا با فرایندهای کسب و کاری در هر حوزه و ارتباطات آنها برای تعریف سرویس های مربوط به فرایند های کسب و کاری، تعیین عملیات سرویس های کسب و کار، بازبینی سرویس ها، تعریف سنجه ها و معیار های کارایی کسب و کار و …

مدیر توسعه(HD)49 : مسئول تصمیم گیری در قبال سیاست های فرایند توسعه می باشد.
کمیته اجرایی(ESC) 50 : : مسئول تدوین استراتژی معماری سرویس گرا و سرمایه گذاری مالی مربوط به آن و تامین سرمایه اولیه و پرداخت هزینه ها
هیئت بازبینی معماری(ARB) 51 : که سرپرستی کل مجموعه را بر عهده داشته و سنجش معماری را با معیار های مربوطه انجام می دهد.

مرکز مدیریت برنامه(PMO) 52 : مسئول سازماندهی پروژه های مختلف سازمان و اولویت بندی آنها، مدیریت پروژه حاکمیت معماری سرویس گرا
گروه مشاوران کمیته عالی معماری سرویس گرا(SOA COE AG) 53 : یک کمیته از افراد با تجربه است که کنترل اجرای سیاست ها و فرایند های حاکمیت SOA را بازبینی کرده و رهنمود هایی در خصوص اصول کسب و کاری ارائه می کنند.

هیئت حاکمیت SOA (SOA GB) 54 : هیئتی متشکل از معماران کسب و کار و معماران SOA با مسئولیت کنترل استاندارد ها و راهنما ها و صحت ارتباطات .
بر اساس مدل RACI هر یک از افراد و کمیته ها نقش ها و مسئولیت های مختلفی در حاکمیت معماری سرویس گرا دارند. این نقش ها عبارت اند از :[41]
A : پاسخگو55 : افرادی که رهبر هستند و دارای مجوز و اختیار لازم برای تایید فعالیت های حاکمیت هستند.
R : مسئول56 : افرادی که مسئول اجرای فعالیت حاکمیت هستند و ابزار و شرایط لازم برای فعالیت های حاکمیت را فراهم می کنند.
C :مشاوره57 : افرادی که در خصوص فعالیت های حاکمیت به مدیران و مسئولان دیگر مشاوره دهند.
I :مطلع58: افرادی که از وقوع فعالیت ها و خروجی های آن مطلع می شوند.

3.7 چالش هایی حاکمیت معماری سرویس گرا با آن مواجه است
با توجه به مفهوم
حاکمیت معماری سرویس گرا به صراحت می توان گفت که نقش حاکمیت معماری سرویس گرا ایجاد یک رویکرد سازگار در امتداد فرایند ها،استاندارد ها، سیاست ها و رهنمودها است تا موانع و چالش های موجود را بر طرف کرده و به اجرای فرایند استقرار معماری سرویس گرا کمک کند.بر اساس مطالعات انجام شده فهرستی از مهمترین مسائل و چالش های موجود در مسیر پذیرش معماری سرویس گرا جمع آوری شده که در جدول 1-3 ارائه شده است.بر طرف نمودن هر یک از چالش ها ی عنوان شده نیازمند وجود قابلیت هایی در سیستم حاکمیت معماری سرویس گرا که در ستون سمت چپ جدول برای هر یک از چالش ها نشان داده شده است.

جدول 3.1 چالش هایی که بوسیله حاکمیت معماری سرویس گرا مورد توجه قرار می گیرند
مساله/چالش
شرح مساله
قابلیت مورد نیاز
طراحی ساختار تصمیم گیری
* سرمایه گذاری سرویس و تعیین صاحبان سرویس های اشتراکی بین بخش های مختلف
* طراحی ساختارسازمانی
* توافق سازمانی در اجرای سیاست ها
* تعیین حقوق تصمیم گیری
* فرایند ها و مجوز های تصمیم گیری
* تعیین محدوده سرویس ها و مالکیت آنها
* تعریف مسئولیت ها و نقش های سازمانی در حاکمیت معماری سرویس گرا
* تامین اعتبار سرویس ها
تعریف سرویس های مناسب کسب و کاری که نیازمند ی های کسب و کارراپوشش دهند
* تصمیم گیری در خصوص مجوزها و فرایند های حاکمیت برای سرویس های اشتراکی
* تعریف و پیاده سازی سرویس های اشتراکی
* مدلسازی فرایندهای کسب وکاری
* تعیین معماری سرویس های اطلاعاتی و سنجه های ارزیابی
* تعریف و تعیین سرویس های اشتراکی
* مدیریت سبد سرویس
مدیریت طراحی ،ساخت و ارائه سرویس ها
* مدیریت تغییر برای سرویس های اشتراکی
* امنیت سرویس و احراز هویت
* فرایند و مجوزهای تصمیم گیری
* ثبت و انتشار سرویس ها
* مدیریت تغییر
* سیسات های انتشار،استفاده و بازنشستگی59 سرویس ها
* زیر ساخت مورد نیاز برای سازماندهی،کشف سرویس هاو نظارت در چرخه حیات سرویس
اندارزه گیری و ارزیابی کارایی
* اندازه گیری هزینه بکارگیری سرویس ها
* اندازه گیری هزینه پروژه
* اندازه گیری مزایای کسب وکار
* دسترسی به اطلاعات قابل اندازه گیری
* داشبورد های فناوری اطلاعات و کسب وکار
* معیار ها وسنجه های ارزیابی کارایی
مطابقت سرویس ها با استانداردها،الگوها و سیاست ها
* ایجاد سرویس ها منطبق بر سیاست های حاکمیت
* ارتباط و الزام سیاست ها،زیر ساخت ها و استانداردها
* تعریف و تعیین سرویس های اشتراکی
* مدیریت سیاستهای زمان طراحی و اجرای سرویس ها
کسب اطمینان از کیفیت سرویس
* مدیریت سطوح سرویس
* کنترل های زمان طراحی و اجرای سرویس
* مونیتورینگ و نظارت بر سرویس هادر زمان اجرا
* مدیریت توافقنامه سطح سرویس

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهشاخص توده بدنی، انحراف معیار، توزیع فراوانی، ضریب همبستگی

o طراحی ساختار تصمیم گیری: چه کسی تصمیم می گیرد که چه افرادی و چطوراز یک سرویس استفاده می کنند؟چه کسی مالک سرویس است؟چه کسی هزینه مالی مربوط به سرویس ها ی اشتراکی را می پردازد؟آیا همه استاندارد های مربوط به کیفیت سرویس بطورآشکار و مشخص تعریف شده اند؟چه نقش های جدید سازمانی و ساختار هایی منجر به تسهیل ،تعریف،طراحی و به اشتراک گذاری سرویس ها می شوند؟
o تعریف سرویس های مناسب کسب وکاری که نیازمندی های کسب وکار را پوشش دهند:آیا فناوری اطلاعات یک تعریف واضح ومشخص از ارزش کسب وکار دارد؟فاکتورهای موفقیت چه هستند؟چطور حوزه کسب و کارتصمیم می گیرد تا در زمینه ایجاد سرویس و نگهداری آن سرمایه گذاری کند؟چه سرویس های کسب و کاری مورد نیاز است؟سرویسهای موجود کدامند؟
o مدیریت طراحی ، ساخت و ارائه سرویس ها:اثرات نامطلوب و مخرب خرابی یا شکست یک سرویس خاص چیست؟چطور کار بران تغییرات مورد نیازشان را اعلام می کنند؟چه کسی بایستی درخواست های تغییر را تأکید کند؟
o مطابقت سرویس ها با استاندارد ها،الگوها وسیاست ها: آیا سرویس ها منطبق بر سیاست های حاکمیت ایجاد شده اند؟چگونه و چه وقت سرویس ها با استانداردها و سیاست ها مطابقت داده می شوند؟
o اندازه گیری کارایی :چطور اطمینان حاصل می شود که بخش های مختلف سازمان با اهداف متفاوت و پراکنده60 تامین کننده ارزش کسب وکار هستند؟اهداف کارایی سرویس ها چه هستند؟چه توافقاتی برای سطح سرویسمورد نیاز است؟چطور سنجه های کارایی به دست می آید؟
o کسب اطمینان از کیفیت سرویس:چگونه نسبت به کیفیت سرویس ها اطمینان حاصل شود؟در زمان طراحی یا اجرای سرویس ها چه کنترل های کیفی بر روی سرویس ها صورت می گیرد؟
در ادامه با استفاده از چارچوب COBIT سعی در برطرف کردن هر یک از چالش های تعیین شده برای چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا داشته و چارچوب COBIT را برای اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرا استفاده خواهیم کرد.
3.8 سیستم مدیریت سیاست
ماموریت اساسی حاکمیت معماری سرویس گرا کسب اطمینان از رفتار مطلوب بین افراد و سیستم های درگیر است. افراد باید به طور مشخص و شفاف با سیاست ها ارتباط داشته باشند. این سیاست ها باید در چرخه حیات سرویس اجرا شوند. در گذشته معماران معماری سرویس گرا هفته ها و ماه ها را صرف تهیه مستندات مربوط به سیاست ها و خط مشی ها می کردند که ممکن بود حتی یکبار هم خوانده نشود. آگاهی از سیاست ها خیلی دشوار نیست ولیکن بروز رسانی سیاست ها فرایندی سخت و پیچیده است. یک روش مناسب برای اجرای حاکمیت، سیستم مدیریت سیاست معماری سرویس گر
است. این سیستم سیاست ها را از طریق برنامه ریزی، چرخه عمر و فرایند های عملیاتی حاکمیت اجرا می کند و اطمینان می دهد که سیاست ها به همه پلتفرم ها اضافه شده اند. سیستم مدیریت سیاست معماری سرویس گرا قابلیت های زیر را برای کاربران فراهم می آورد:
* تعریف سیاست ها و خط مشی ها در یک فرمت مشخص و تعیین شده: سیاست ها می توانند به سادگی تعریف شوند، تغییر کننده و هر وقت لازم است حذف شوند.
* فعال نمودن سیاست های اجرا: سیاست ها به طور خودکار به چرخه حیات سرویس اضافه می شوند.
مدیریت سیاست معماری سرویس گرا یک مؤلفه کلیدی از حاکمیت معماری سرویس گراست و رهنمود هایی در خصوص الزامات مربوط به معماری سرویس گرا فراهم می نماید. داشتن نقاط کنترلی61 سیاست در چرخه حیات اطمینان می دهد که همه تست ها و اعتبار سنجی های لازم برای معماری سرویس گرا صورت گرفته است. منظور از نقاط کنترلی سیاست محل های خاصی در چرخه حیات سرویس است که سیاست ها اجرا شده و کنترل می شوند. در صورت امکان از این نقاط کنترلی می توانند خودکار باشند. به عنوان نمونه کنترل های مربوط به تضمین کیفیت سرویس می تواند در مراحل چرخه حیات سرویس قبل از انتشار در داخل رجیستری و انباره انجام گیرد. کنترل های لازم برای سیاست های زمان طراحی سرویس قبل از ثبت در رجیستری و انباره صورت می گیرد که به آنها نقاط کنترلی زمان طراحی62 گفته می شود، برخی از سیاست های حاکمیت، لازم است در زمان اجرا و زمانی که سرویس استفاده می شود کنترل می گردد. اجرای خودکار و اتوماتیک سیاست های زمان اجرای سرویس از طریق نقاط کنترلی زمان اجرا63 صورت می گیرد. به عنوان مثال اجرا و کنترل سیاست های مربوط به تبادل پیغام بین مصرف کننده و تامین کننده سرویس یک نقطه کنترلی زمان اجراست.
در ادامه با توجه به تاثیر حاکمیت معماری سرویس گرا در چرخه حیات سرویس شرح مختصری در خصوص ارتباط این دو مفهوم ارائه شده و سپس به جزئیات بیشتری در خصوص نقاط کنترلی سیاست در زمان طراحی و زمان اجرا و سیاست های مربوط به هر یک از آنها در چرخه حیات سرویس می پردازیم.
3.8.1 تأثیر حاکمیت معماری سرویس گرا بر چرخه حیات سرویس
یکی از ملاحظات و محدودیت های اساسی در حاکمیت معماری سرویس گرا تصمیم گیری در خصوص زمان هایی است که باید سیاست ها و خط مشی ها اجرا شده و کنترل شوند. به عنوان نمونه در زمان انتشار یک سرویس در رجیستری و انباره کنترل می شود که سیاست های مورد انتظار اجابت شده، به کار گرفته شده است. حال در نظر بگیرید که برخی از سیاست ها رعایت نشده باشد، در نتیجه سرویس قابل انتشار نخواهد بود تا زمانی که مطابق با سیاست های تعریف شده، آماده استقرار و راه اندازی گردد. به این ترتیب فرجه زمانی زیادی لازم است تا مجددا سرویس بازنگری شده و بر اساس سیاست ها اصلاح گردد. بنابراین امکانی باید فراهم شود تا به موقع راهنمایی های لازم را به توسعه دهندگان ارائه دهد و با اجرای سیاست ها در زمان تولید، فیدبک های مورد نیاز را اعلام نماید تا از دوباره کاری ها جلوگیری شود. اینجاست که از مفهوم چرخه حیات سرویس برای تعیین نقاط کنترل و بازرسی استفاده می شود.
تعریف چرخه حیات سرویس برای یک سازمان از جمله اصلی ترین فعالیت های حاکمیت است که سازمان بایستی نسبت به آن اقدام نماید. با ترکیب چرخه های حیات با سیاست ها، می توان یک سیستم حاکمیت قابل انعطاف ایجاد نمود و نقاط کنترل و بازرسی را در جاهائی که سیاست ها بایستی


دیدگاهتان را بنویسید