دانلود پایان نامه

ه گیری از پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان مطالعه همبستگی هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی پرداخت . نتایج حاصله نشان داد که همبستگی پائین بین هوش هیجانی و موفقیت وجود دارد. این یافته در مورد هوش عمومی و موفقیت تحصیلی صادق نیست و هوش عمومی همبستگی بالایی با موفقیت تحصیلی نشان داد . همچنین نتایج این مطالعه بین این امر بوده که هوش هیجانی می تواند۵ تا۱۰% واریانس شاخص موفقیت تحصیلی باشد. بار-ان( ۱۹۹۸) جهت بررسی نقش هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی ۴۷ دانش آموز دارای معدل الف که هوش بهره آنها ۱۳۰ مطابق با آزمون وکسلر داشتند را مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان می دهد که میانگین بهره هیجانی آنها برابر با ۱۱۲ بوده بیانگر توانایی بالای این افراد در بر آوردن استرس های محیط و کنار آمدن با فشارهای روزمره بود.

پیشینه تحقیق
پژوهشهای خارج از کشور
رادریزد سکاو وهمکاران ۱۹۹۶ بیچارد سون و همکاران ۱۹۹۳ گندل و دیوس ۱۹۸۶ گزارش دادند که سلامت روان شناختی بین یادگیری عبارتهای توانش شخصی وکاهش در مصرف مواد به عنوان یک عامل میانجی عمل میکند (اسکیتا ۲۰۰۲)سالووی (۱۹۹۹)پژوهش بدست آورد که هوش هیجانی با سلامت روان در ارتباط است وی در پژوهش خودنشان داد افراد دارای هوش هیجانی بالا توانایی بهتر برای مقابله با استرسها دارند.زمانی که تحت استرس قرار می گیرند احتمال دارد که دچار بیماری شوند.بار-ان (۲۰۰۰)در تحقیقی تحت عنوان هوش هیجانی وخود شکوفایی به این نتیجه رسید که هوش هیجانی با توانایی تحقق بخشیدن به استعدادها و مهارتها ارتباط بالایی دارد.
در پژوهشهای دیگری از بار-ان (۲۰۰۰)به نتیجه رسید که هوش هیجانی واجتماعی شامل توانایی های در هم تنیده شخصی هیجانی واجتماعی است که مجموع توانایی شخصی را برای انطباق موثر وفعال با فشارها روزمره تحت تاثیر قرار می دهد.(ادوارد۲۰۰۰)نشان داد که هوش هیجانی با افسردگی واضطراب همبستگی منفی دارد .(اوکادا ۲۰۰۰)و(رولاندا۲۰۰۰)نشان دادکه اضطراب وافسردگی خوش بینی وعزت نفس از جمله شاخص هایی هستند که با هوش هیجانی ارتباط مهنی داری دارند.(کوپر و هاملین ۲۰۰۵)بین هوش هیجانی با ثباط هیجانی ارتباط مهنی داری بدست آوردند (آنتسین وهمکاران ۲۰۰۵)در پژوهشی بر روی دانشجویان نشان دادند که هوش هیجانی بطور قوی تری با اندازه وکیفیت شبکه اجتماعی ارتباط دارد اما کیفیت شبکه اجتماعی رضایت از زندگی ووضعیت بهداشتی بطور قوی تری با شخصیت مرتبط بودند.
(فرانیس و دوگاس ۲۰۰۴)در پژوهشی نشان دادند که باورهای مثبت درمورد نگرانی به طور منحصر به فردی نشانه های افسردگی و اضطراب راپیش بینی می کند.(کیاروچی واندرسون ۲۰۰۲)در پژوهش دریافتند که هوش هیجانی مهم منحصربه فردی در درک بین استرس ها و سه مولفه سلامت روانی شامل افسردگی ناکامی وافکار خودکشی دارند.(کیاروچی ۲۰۰۱)درپژوهشی به این نسخه رسید برخی از مولفه های هوش هیجانی افراد رااز استرس محافظت می کند وبه سوی سازگاری بهتر سوق می دهد (کالافات وهمکاران ۱۹۹۷)درپژوهشی بدست آوردند که افرادی که در تنظیم عواطف مهارت دارند از حمایت اجتماعی بالایی برخوردارند وهمین حمایت اجتماعی شخص را از ابتلا به افسردگی واندیشه خودکشی حفظ میکند.
(اسکاسی وکارت رایت ۲۰۰۲)داوادا و هارت (۲۰۰۰)شوتی و همکاران ۱۹۹۸)نشان دادند که هوش هیجانی با سلامت عمومی رابطه مثبت دارد وحتی قادر به پیش بینیآن نیز هست (به نقل از زارعال ۱۳۸۵)یافته های پژوهشی آدستین سالکوفکی ۲۰۰۵نشان می دهدکه هوش هیجانی با میزان رضایت از زندگی وشبکه روابط اجتماعی وکیفیت آن رابطه مثبت دارد.هوش هیجانی با پریشان روان شناختی وافسردگی رابطه منفی دارد.اسکالسکی وکارت رایت ۲۰۰۲داوداوهارت ۲۰۰۰ شوتی وهمکاران ۱۹۹۸ نقل از آدتین وهمکاران ۲۰۰۵.

پژوهشهای داخل کشور
نتایج پژوهشی انجام شده توسط باقر (۱۳۸۱)مشخص نمود که میان باورهای غیرمنطقی وسلامت روانی معلمان رابطه رابطه معنی داری وجود ندارد.همچنین مشخص شدکه به باورهای غیرمنطقی نگرانی زیاد توام با اضطراب بی مسئولیتی عاطفی و واکنش بارد ماندگی به ناکامی در پیش بینی و ارزیابی متغییرسلامت روان نقش دارند.
پژوهش رحمانی (۱۳۸۰)در پی پاسخ گویی به این سوال بوده است که سهم پیش بینی کنندگان عوامل انگیزش وراهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی در دروس تاریخ وریاضی در بینایان چگونه است نتیجه تحقیق نشان داد که استراتژیهای شناختی قدرت پیش بینی کنندگان مثبت و معنی دار از پیشرفت تحصیلی در دروس ریاضی در در دانش آموزان بینا را دارند. عوامل انگیزش و راهبردهای شناختی قدرت پیش بینی کنندگان معنادار بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ در دانش آموزان نابینا داشتند که عوامل انگیزش عامل اضطراب امتحان و از عوامل شناختی و راهبردهای خود تنظیمی قدرت پیش بینی گنندگان برپیشرفت پیشرفت تحصیلی در تاریخ در دانش آموزان نابینا داشته اند. امینی و نحظور (۱۳۸۳) در پژوهشی بر روی ۵۰ دانشجوی دختر بدست آورد که بین روانی و هوش هیجانی رابطه معنی دار وجود دارد همچنین نتایج نشان داد که مجموع خرده مقیاسهای هیجان خواهی مقیاس بار-ان ۶۷ درصد تغیرات سلامت روانی را تبیین می کند.

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
روش تحقیق:
روش تحقیق پژوهش حاضر از انواع همبستگی است. پژوهشگر در این پژوهش بدنبال کشف رابطه هریک از متغیرهای هوش هیجانی در این پژوهش به عنوان متغیر پیش بینی و بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیرهای ملاک می باشد.
جامعه- نمونه و روش نمونه گیری:
جامعه آماری در این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ تشکیل می دهند. نمونه این تحقیق ۳۰ نفر دانشجوی دختر تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان دانشجویان انتخاب شدند.
ابزار پژوهشی و روش گردآوری داده ها
پرسشنامه سلامت روانی گلد برگ و هیلر
این پرسشنامه ۲۸ ماده دارد که توسط گلد برگ و هیلر(۱۹۷۹)با روش تحلیل عاملی ساخته دشده است و دارای چهار مقیاس می باشد. علائم جسمانی- اضطراب – افسردگیو اختلال در کنش اجتماعی را می سنجد و هر مقیاس هفت سوال دارد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد با موضوع مجمع عمومی، شاخص قیمت، سازوکار انتقال پولی، جمهوری اسلامی

مطالعات انجام شده حاکی از اعتبار و پایانی بالای این پرسشنامه می باشد نتایج فرا تحلیل ۴۳ پژوهش که توسط ویلیامز- ماری(گله برگ۱۹۸۸) انجام شد میانگین حساسیت ۸۴% و متوسط ویژگی ۸۲% بدست آمد. همچنین نتایج بررسی مقدماتی در گیلان توسط یعقوبی- نصرو شاه محمدی (۱۳۷۴)نشان داد که حساسیت این آزمون در بهترین نمره برش ۲۳ برابر با ۵/۸۶ % و ویژگی آن برابر با ۸۲% می باشد. ضریب پایائی و بازآزمایی و آلفای کرونباخ در این مطالعه برابر با۸۸% بدست آمد. از جمله ابزارهای مورد استفاده در بررسی سلامت روانی افراد جامعه و مطالعهت ایپدمیلوژی اختلالات روانی –پرسشنامه و سلامت روانی می باشد که توسط گلد برگ در سال ۱۹۷۲ ابداع شده و هدف از طراحی آن کشف و شناسایی اختلالات روانی در جامعه –مراکز درمانی و موقعیت های مختلف بوده است ملزم اصلی و اولیه این پرسشنامه مشتمل بر ۶۰ سوال بوده که بررسی سلامت روان فرد در ماه اخیر می پردازد و شامل نشانه های از افکار و احساسات نابهنجار و رفتارهای اجتماعی قابل مشاهده است این پرسشنامه بطور مکرر مورد تجدید نظرقرارگرفته وبصورت فرمهای ۱۲و۲۸و۳۰و۶۰سوالی دردسترس می باشد در این پژوهش از فرم ۲۸سوالی پرسشنامه سلامت (۱۹۸۱و۲۸)که سوالات آن دربرگیرنده ۴خرده مقیاس میباشد و هریک ازآنهادارای ۷سوال هستند استفاده شده است سوالات هرخرده مقیاس به ترتیب پشت سرهم آمده به گونه ای که ازسوال۱تا۷مربوط به مقیاس علائم جسمانی ازسوال ۸الی ۱۴ مربوط به مقیاس اضطراب ازسوال ۱۵الی۲۱مربوط به مقیاس اختلال درعملکرد اجتماعی وازسوال۲۲الی۲۸مربوط به مقیاس افسردگی می باشد.
دو روش نمره گذاری برای پرسشنامه ها وجود دارد یکی از روشها سنتی است که در گزینه ها بصورت (۰-۰-۱-۱)نمره داده میشودوحداقل نمره صفر وحداکثرنمره درپرسشنامه برابر ۲۸خواهدبودنقطه برش این آزمون براساس روش نمره گذاری سنتی نمره ۶میباشد(نوربالاوهمکاران ۱۳۸۱)روش (نوربالا وهمکاران ۱۳۸۱)روش دیگر نمره گذاری لیکرت می باشد که گزینه ها بصورت (۳-۲-۱-۰) نمره داده میشوند و حداقل نمره صفر و حداکثر نمره آزمودنی در این روش ۸۴ خواهد بود. نقطه برش ای آزمون براساس نمره گذاری لیکرت و نمره ۲۳ می باشد (یعقوبی و همکاران ۱۳۷۴) در این پرسشنامه آزمودنی باید با توجه به وضعیت خود از یک ماه گذشته تا زمان حال به تکمیل پرسشنامه بپردازد. نمرات بالا در این مقیاس به عدم وجود سلامت روانی کافی یا احتمال روانی اشاره می کند و هر قدر نمره پائین تر باشد به وجود سلامت روانی اشاره می کند. ضریب پایای این پرسشنامه در تحقیق کلانتر و احمدی (۱۳۵۷) در هر یک از خرده مقیاسها با روشهای آۀفایی کرونباخ و تنصیف عبارتنداز: ۹۲% – ۸۸% – ۹۱% -۸۳% -۷۵% – ۶۹% – ۸۸% – ۸۹%- (۱%پ) همچنین اعتبار این پرسشنامه ۶۷% الی ۷۶% و پایای تنصیف ۸۳% و پایائی باز آزمایی ۸۵% گزارش شده است. آلفا برای کل نمونه ۸۹% است که حد مطلوبی است همچنین ضریب پایائی این پرسشنامه در هر یک از خرده مقیاسها با روش آۀفای کرونباخ به ترتیب عبارتنداز: ۷۵% – ۷۳% – ۸۰% – ۸۵% می باشد.
آزمون هوشی هیجانی بار-ان
این آزمون دارای ۱۷۷ سوال و ۱۵ مقیاس می باشد که توسط بار-ان برروی ۳۸۳۱ نفر از کشور (آرژانتین- آلمان- هند- نیجریه- آفریقای جنوبی ) که ۸/۴۸ درصد آنان مرد و ۲/۵۱ درصد آنان زن بودند. اجرا شده و به طور سیستماتیک در آمریکای شمالی هنجاریابی گردید. نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد که آزمون از حد مناسبی از اعتبار و پایایی برخوردار است. پاسخهای آزمون نیز بر روی یک مقیاس ۵ درجه ای در طیف لیکرت (کاملا موافقم نمره ۵ – موافقم نمره ۴- تاحدودی نمره ۳- و کاملا مخالفم ۲- مخالفم ۱) تنظیم شده است

مقیاسهای آزمون عبارتنداز:
۱-خود آگاهی هیجانی ۲- خود ابرازی ۳- عزت نفس ۴ –استقلال ۵- خودشکوفایی ۶- همدلی ۷- مسولیت پذیری اجتماعی ۸- روابط بین فردی ۹- واقع گرایی ۱۰- انعطاف پذیری ۱۱- تحمل فشار روانی ۱۲- کنترل تکانشی ۱۳- خوش بینی ۱۴- شادکامی ۱۵ خوشبختی
پایای آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای دانشجویان پسر ۷۴% و برای دانشجویان دختر ۶۸% و برای کل افراد ۹۳% محاسبه گردید. پایایی آزمون در روش دو نیمه برای دانشجویان پسر ۶۹% وبرای دانشجویان دختر ۵۷% و برای کل افراد ۷۸% محاسبه گردید. ضریب پایای آزمون از طریق محاسبه آۀفای کرونباخ برای کل آزمون ۹۳۵% گزارش گردید.
پایای آزمون به روش اجرای فرم موازی یا همتا همزمان با اجرای آزمون هوش هیجانی مصاحبه یافته در رابطه با میزان و تنوع هیجانات- عواطف ویژگی فردی و احساسی از گروه مطالعه به عمل آمده سعی شد سوالات مصاحبه طوری طراح

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید