منبع پایان نامه درمورد endothelial، N,، physiology.، K,

Supplementation on Platelet Count and Maximal Oxygen Consumption in Healthy Males: University of Akron; 2009.80. Yoon B-K, Kravitz L, Robergs R. VO2max, protocol duration, and the VO2 plateau. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(7):1186-92.81. Astorino TA, Robergs RA, Ghiasvand F, Marks D, Burns S. Incidence of the oxygen plateau at VO2max ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد VEGF، growth، endothelial، H,

. 2005;26(1):33-65.14. Li WW, Tsakayannis D, Li VW. Angiogenesis: a control point for normal and delayed wound healing. Contemp Surg. 2003;1:5-11.15. Guo C, Henley JM. Wrestling with stress: roles of protein SUMOylation and deSUMOylation in cell stress response. IUBMB life. 2014;66(2):71-7.16. Nemet D, Oh Y, Kim H-S, Hill M, Cooper ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درباره VEGF، growth، endothelial، H,

. 2005;26(1):33-65.14. Li WW, Tsakayannis D, Li VW. Angiogenesis: a control point for normal and delayed wound healing. Contemp Surg. 2003;1:5-11.15. Guo C, Henley JM. Wrestling with stress: roles of protein SUMOylation and deSUMOylation in cell stress response. IUBMB life. 2014;66(2):71-7.16. Nemet D, Oh Y, Kim H-S, Hill M, Cooper ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درباره endothelial، N,، physiology.، K,

Supplementation on Platelet Count and Maximal Oxygen Consumption in Healthy Males: University of Akron; 2009.80. Yoon B-K, Kravitz L, Robergs R. VO2max, protocol duration, and the VO2 plateau. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(7):1186-92.81. Astorino TA, Robergs RA, Ghiasvand F, Marks D, Burns S. Incidence of the oxygen plateau at VO2max ادامه مطلب…

مقاله رایگان درمورد دمایی، دقیقه، دمای، پرایمر

ن می‌دهد. این نسبت باید بین 8/1 تا 2 باشد. اگر نسبت کوچک‌تر از 8/1 باشد، آلودگی DNA را با پروتئین یا فنل نشان می‌دهد و نسبت بزرگتراز 2 به دلیل وجود RNA در نمونه می باشد.6 از تقسیم جذب نوری (OD) در طول موج 260 نانومتر به جذب نوری ادامه مطلب…

مقاله رایگان درمورد دمای، تصویر، ایزوله، pcr

آن‌‌ها، اختلاف پتانسیل و شدت جریان‌های مختلف، منابع تغذیه ولتاژ تانک‌های مختلف الکتروفورز و تانک‌های مختلف الکتروفروز و هم چنین زمان‌های مختلف الکتروفورز مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند، که بهترین حالت با ژل آگاروز با غلظت 5/1 درصد حل شده در بافر TBE (5X) و بافر تانک TBE(1X)، اختلاف ادامه مطلب…

مقاله رایگان درمورد کلی، سویه، اشرشیا، شناسایی

می شود که به سلول باکتری اجازه اتصال به سطح آنتروسیت را داده و موجب بروز حرکات تیپیک اتصال و محو شدن می گردد(ون و همکاران، 2001)3.29 جدول شماره (1-1): ژن های ویرولانس در اشریشیا کلی و عملکرد ژن هاژنپاتوتیپعملکردموقعیت ژنتیکیآئروباکتیناشرشیا کلی یوروپاتوژندفاعیجزایر پاتوژنیستهآلفا- همولیزیناشرشیا کلی یوروپاتوژنتوکسینپلاسمید ; ترانسپوزومسایتوتوکسیک نکروز ادامه مطلب…

مقاله رایگان درمورد زنان باردار، اقتصاد کشور

مشخص می شود. در حالی که پیلونفریت، قسمت های بالاتر مجاری ادراری (کلیه ها و لگنچه )را درگیر می کند و ممکن است آرام یا با تهوع و استفراغ همراه با سپسیس رخ دهد.23 1-8-1-4- سپتی سمی هنگامی که دفاع طبیعی بدن میزبان ضعیف است اشرشیا کلی به خون وارد ادامه مطلب…

مقاله رایگان درمورد اشرشیا، کلی، آنتی، باکتری

ا گردید. باکتری اشرشیا کلی با استفاده از تکنیک های بیوشیمیایی و میکروب شناسی استاندارد شناسایی شد. استخراج ژنوم باکتری ها با استفاده از روش جوشاندن انجام گرفت و بررسی وجود و تعیین هویت فاکتورهای ویرولانس با استفاده از روش PCR انجام گرفت. نتایج: PCR به طور موفقیت آمیزی برای ادامه مطلب…

مقاله رایگان درمورد نتایج، دمایی، اشرشیا، ویرولانس

اشرشیا کلی یوروپاتوژن……………………………………………………704-6-6-1- بهینه سازی دمای اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….704-7-ژن های ویرولانس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………724-8-نتایج ویرولوتایپینگ سویه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………774-9-نتایج تایید محصولات PCR ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79فصل پنجم: نتیجه گیری5-1-بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….915-2-مقایسه نتایج بدست آمده با یافته های دیگر محققین…………………………………………………………………………………………………………………………..91 عنوان صفحه5-3-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95 5-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95فهرست منابعمنابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102زمون آ فهرست جدول هاعنوان جدول صفحهجدول 1-1: ژن های ویرولانس در اشرشیا کلی و ادامه مطلب…