پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، سیستم مدیریت، بهبود عملکرد

برای ارائهی یک مدل یکپارچه استفاده می‌شود [2]. صفر زاده و قریشی (1390)، در مقالهی ” نقش به‌کارگیری سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار در بهبود عملکرد سازمان‌ها” بیانگر این موضوع هستند که مدیریت فرآیند کسبوکار با بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، سیستمهای مدیریت، بهبود مستمر

ی بهبود مقطعی بود و به کارکنان اجازه میداد تا بتوانند فرآیندهای خود را بهبود بخشند. سال 1980، دوران آغاز ایجاد تفکر فرآیندی در سازمانها بود و از جمله کسانی که این مهم را دنبال بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، سیستمهای مدیریت، شبکه عصبی

میتواند اعتبار و صحت نتایج آن تحقیق را به چالش بکشد. در این تحقیق نیز محدودیتهایی وجود داشت که برخی از این محدودیتها عبارتند از: استفاده از نظرات افراد متخصص و خبره یکی از راههای بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های ارتکاب جرم، حکمت خداوند، گروه کنترل

مثال در تحقیق کمبریج، پسرانی که پدران آنها مجرم بوده‌اند دست کم دو برابر بیشتر از آنهایی که پدران غیر مجرم داشتند به ارتکاب جرم دست ‌زدند (نقدی ، 1374؛ حسینی ، 1364). بررسی خانواده‌های بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های مواد مخدر

124:1391) دست آورده‌های آماری در فرانسه و ایالات متحده آمریکا موید تفوق مزومورف‌ها در بین نوجوانان بزهکار است. بنا به اعتقاد نگارنده اظهار نظر قطعی در این زمینه جز با مطالعه وتحقیقات میدانی میسر نمی بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های ضعف اراده

سنگین و دشواری که تجربه ای اطمینان بخش و شخصی برای وی ایجاد می کرد. 3-5-2- محتوی نظریه مجرم مادرزاد (بالفطره)نظریه مجرم بالفطره موید جبری بودن جرم و منبعث از افکار “داروین” است. محتوی از بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های افراد مبتلا، اختلال سلوک، مصرف مواد

جنایت در بیان بزرگسالان بصورت وحشتناکی زیاد است. شاید این مسئله نسبت به مسائل دیگری که با آن مشغولیم هنوز اهمیت چندانی نیافته باشد اما اگر روزی خواستیم در این خصوص اقدامی کنیم نخستین قدم بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل