پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان نمایشنامه، جهان خارج، هنرهای زیبا

312). 5 – 6 – 1.ظرفیت‌های نمایشی: منظور از ظرفیت نمایشی، توان یا امکان بالقوه ی تبدیل پذیری داستان یا قصه از نظر محتوا و شکل به اثر نمایشی است.اصولاْ یک جریان به صورت یک بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان نمایشنامه، تعامل اجتماعی، عامل اجتماعی

فهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیق 11ـ1. طر ح مسئله: 22-1. ضرورت و اهمیت پژوهش: 33-1. اهداف پژوهش: 44-1. سوالات تحقیق: 61-4-1. سئوال اصلی: 62-4-1. سئولات فرعی: 65-1. فرضیات تحقیق: 66-1. تعریف مفاهیم: 71-6-1 تعریف مناظره: بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، شبکه عصبی، سهم بازار

یا خیر و اگر جواب مثبت باشد؛ میزان خروجی را مشخص میسازد. در این مدل، لایه خروجی شبکه 10 نرون دارد که نشاندهندهی نرم افزارهای مورد بررسی در این پژوهش میباشد. ساختار شبکه عصبی مدل بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، مستندسازی، منابع سازمان

قرمز نشانهگذاری شدهاند را مشخص میکند، یا در یک فروشگاه خردهفروشی هنگامی که موجودی انبار زیر سطح موجودی تعیین شده باشد، هشداری از ابزارBAM به کاربر جهت رفع کمبود ابلاغ میگردد. این هشدار میتواند، یک بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، قابلیت اطمینان، پردازش اطلاعات

SSL• پیاده‌سازی single sign on• فیلترینگ مقادیر ارسالی به پایگاه داده بهمنظور جلوگیری از  SQL Injection• استفاده از رمزنگاری در نگهداری دادههای حساس• حذف خودکار جلسات کاربران بعد از زمان مشخص، در صورت غیرفعال بودن بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، اعتبارسنجی، سیستمهای مدیریت

DB2 5-12-4IBM Cloudscape 5-12-5IBM Informix 5-12-6Firebird 5-12-7Microsoft Access 5-12-8Microsoft FoxPro 5-12-9Microsoft SQL Server 5-12-10Microsoft Azure SQL 5-12-11MySQL 5-12-12 Oracle 5-12-13PostgreSQL 5-12-14Sybase- A SA 5-12-15Sybase- A SE 5-12-16Apache Derby 5-12-17Other 5-13معماری نرمافزار 5-13-1C++ 5-13-2ColdFusion 5-13-3J2EE 5-13-4J2SE 5-13-5Microsoft .NET 5-13-6Microsoft ASP 5-13-7Perl 5-13-8PHP 5-13-9Python 5-13-10Other 5-14طراح OS5-14-1Apple Macintosh 9.x5-14-2Apple Macintosh OS X5-14-3GNU/Linux (such as Debian, SUSE, or Red Hat)5-14-4Java Virtual Machine (JVM)5-14-5Unix5-14-6Windows5-14-7دیگر 5-15مرورگر وب5-15-1Konquerer5-15-2Microsoft بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی مکانیزاسیون، فرآیند کسبوکار، بهبود مستمر

همراه اطلاعات کامل که فرآیند بتواند تجزیهوتحلیل، شبیهسازی و یا اجرا شود.)• BPMN که هر یک از سطوح نام برده در فوق را پوشش میدهد. 3-2-1-2- برخی از مهمترین مزایای استانداردسازی علائم مورد استفاده در مدلسازی بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، سیستمهای مدیریت، بهبود مستمر

خطا مواجه شوند. فرآیند نوآوری باید همیشه در رأس لیست اولویت های یک کسبوکار باشد. 2-7-3- تفاوت BPM و :BPR سیستمهایBPM وBPR در سازمان نقشهای یکسانی ندارند؛ چراکهBPR خواستار نابودی رادیکال فرآیندهای کسبوکار موجود است بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل