دانلود پایان نامه

به نام خدا
دانشکده علوم تربیتی و روانش، محیط حمایتی، سطوح برتر تفکر ، مهارتهای تفکر
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش ۱
مقدمه ۲
۱-۱-بیان مسأله ۴
۱-۲-ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۱
۱-۳-اهداف پژوهش ۱۴
۱-۳-۱-اهداف کلی ۱۴
۱-۳-۲- اهداف جزئی ۱۵
۱-۴-سؤالات پژوهش ۱۶
۱-۴-۱- سؤالات کلی ۱۶
۱-۴-۲- سؤالات جزئی ۱۶
۱-۵-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۷
۱-۵-۱-تعاریف مفهومی ۱۷
۱-۵-۲-تعاریف عملیاتی ۱۹

فصل دوم: پیشینه پژوهش ۲۱
۲-۱- مبانی نظری ۲۲
۲-۱-۱- برنامه درسی ۲۲
۲-۱-۱-۱- تعاریف برنامه درسی ۲۲
۲-۱-۱-۲- سطوح یا انواع برنامه درسی ۲۷
۲-۱-۲- محیط حمایتی دانشکده ۳۱
۲-۱-۳- مهارتهای سطوح برتر تفکر ۳۵
۲-۲-پیشینه پژوهش ۴۱
۲-۳- نتیجه‌گیری کلی ۵۲

فصل سوم: روش شناسی ۵۴
مقدمه ۵۵
۳-۱- روش پژوهش ۵۵
۳-۲- جامعه آماری ۵۶
۳-۳ – روش نمونهگیری و حجم نمونه ۵۶
۳-۴- ابزار پژوهش ۵۶
۳-۵- روایی و پایایی ۵۷
۳- ۶- روش‌های جمع آوری اطلاعات ۶۰
۳-۷- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۱
سؤالات جزئی ۶۲

فصل چهارم: یافتههای پژوهش ۶۳
مقدمه ۶۴
۴-۱-بررسی سئوالات پژوهش ۶۵
۴-۱-۱- سئوالات کلی ۶۵
۱-کیفیت برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟ ۶۵
۲-کیفیت محیط حمایتی دانشکده از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟ ۶۶
۳- مهارتهای سطوح برتر تفکر از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟ ۶۷
۴-آیا رابطه معناداری بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز وجود دارد؟ ۶۸
۵- آیا کیفیت برنامه درسی اجرا شده، پیش‌بینی کننده معنادار مهارت‌های سطح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشد؟ ۶۹
۶- آیا کیفیت محیط حمایتی دانشکده پیش‌بینی کننده معنادار مهارت‌های سطح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشد؟ ۷۱
۷- آیا کیفیت برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده به طور همزمان پیش‌بینی کننده معنادار مهارت‌های سطح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشند؟ ۷۲
۴-۱-۲- سئوالات جزئی ۷۴
سؤال ۱: آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد از کیفیت برنامه درسی اجرا شده وجود دارد؟ ۷۴
سؤال ۲: آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی وجود دارد؟ ۷۵
سؤال ۳: آیا تفاوت معناداری بین مهارت‌های سطح برتر تفکر دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز وجود دارد؟ ۷۶
سؤال ۴: آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت برنامه درسی اجرا شده وجود دارد؟ ۷۸
سؤال ۵: آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی وجود دارد؟ ۸۱
سؤال ۶: آیا تفاوت معناداری بین مهارت‌های سطح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز وجود دارد؟ ۸۳

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری ۸۶
مقدمه ۸۷
۵-۱- بحث و نتیجهگیری ۸۷
۵-۱-۱- تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان ۸۷
۵-۱-۲- تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده از دیدگاه دانشجویان ۸۹
۵-۱-۳- تعیین کیفیت مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان ۹۰
۵-۱-۴- بررسی رابطه بین کیفیت برنامه درسی، محیط حمایتی دانشکده و مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان ۹۱
۵-۱-۵- بررسی معناداری میزان توانایی کیفیت برنامه درسی درسی اجرا شده در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان ۹۲
۵-۱-۶- بررسی میزان توانایی کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان ۹۶
۵-۱-۷- بررسی قدرت برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده، به صورت همزمان در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان ۹۷
۵-۱-۸- بررسی معناداری تفاوت بین ادراک دانشجویان زن و مرد از کیفیت برنامه درسی اجراشده ۹۸
۵-۱-۹- بررسی معناداری تفاوت بین ادراک دانشجویان زن و مرد، از کیفیت محیط حمایتی دانشکده ۹۹
۵-۱-۱۰- بررسی معناداری تفاوت مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان زن و مرد ۱۰۱
۵-۱-۱۱- بررسی معناداری تفاوت بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف از کیفیت برنامه درسی اجرا شده ۱۰۲
۵-۱-۱۲- بررسی معناداری تفاوت ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف از محیط حمایتی دانشکدهها ۱۰۳
۵-۱-۱۳- بررسی معناداری تفاوت بین مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های مختلف ۱۰۴
نتیجه‌گیری کلی ۱۰۷
۵-۲- محدودیت‌ها ۱۰۹
۵-۲-۱- محدودیتهای اجرایی ۱۰۹
۵-۲-۲- محدودیتهای پژوهشی ۱۰۹
۵-۳- پیشنهادها ۱۱۰
۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی ۱۱۰
۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی ۱۱۰
فهرست منابع ۱۱۲

فهرست جدولها

جدول ۳- ۱- محاسبه روایی مقیاس محقق ساخته برنامه درسی اجرا شده با استفاده از تحلیل گویه ۵۸
جدول ۳- ۲- محاسبه پایایی مقیاس محقق ساخته برنامه درسی اجرا شده با استفاده از آلفای کرونباخ ۵۸
جدول ۳- ۳- محاسبه روایی پرسشنامه تجربیات دانشجویان با استفاده از تحلیل گویه ۵۹
جدول ۳- ۴- محاسبه پایایی مقیاس کیفیت محیط دانشکده با استفاده از آلفای کرونباخ ۵۹
جدول ۳- ۵- محاسبه روایی مقیاس محقق ساخته مهارت سطوح برتر تفکر با استفاده از تحلیل گویه ۶۰
جدول ۳- ۶- محاسبه پایایی مقیاس محقق ساخته سطوح برتر تفکر با استفاده از آلفای کرونباخ ۶۰

جدول ۴- ۱- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقایسه میانگین کل و ابعاد برنامه درسی اجرا شده با سطح کفایت قابل قبول (Q2) و سطح کفایت مطلوب (Q3) ۶۶
جدول ۴- ۲- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقایسه میانگین کل و محیط حمایتی دانشکده با سطوح قابل قبول (Q2) و کفایت مطلوب (Q3) ۶۷
جدول ۴- ۳- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقایسه میانگین کل و ابعاد مختلف مهارت‌های سطوح برتر تفکر با سطح قابل قبول (Q2) ۶۸
جدول ۴- ۴- نتایج ضریب همبستگی کیفیت برنامه درسی اجرا شده،محیط حمایتی دانشکده و مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان ۶۹
جدول ۴- ۵- نتایج آزمون تی مستقل جهت اندازه‌گیری میزان ادراک دانشجویان زن و مرد از کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دروس عمومی، تخصصی، اصلی و عملی ۷۴
جدول ۴- ۶- نتایج آزمون تی مستقل جهت اندازهگیری میزان ادراک دانشجویان زن و مرد از کیفیت محیط حمایتی ۷۶
جدول ۴- ۷- نتایج آزمون تی مستقل جهت اندازه‌گیری انواع مهارت‌های سطوح برتر تفکر در زنان و مردان ۷۶
جدول ۴- ۸- نتایج آزمون تی مستقل جهت اندازه‌گیری انواع مهارت‌های سطوح برتر تفکر در زنان و مردان ۷۷
جدول ۴- ۹- نتایج آزمون تی مستقل جهت اندازه‌گیری انواع مهارت‌های سطوح برتر تفکر در زنان و مردان ۷۷
جدول ۴- ۱۰- نتایج آزمون تی مستقل جهت اندازه‌گیری انواع مهارت‌های سطوح برتر تفکر در زنان و مردان ۷۸
جدول ۴- ۱۱- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازه‌گیری ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف از کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دروس عمومی ۷۹
جدول ۴- ۱۲- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازه‌گیری میزان ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف از کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دروس تخصصی ۷۹
جدول ۴- ۱۳- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازه‌گیری میزان ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف از کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دروس اصلی ۸۰
جدول ۴- ۱۴- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازه‌گیری میزان ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف از کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دروس عملی ۸۱
جدول ۴- ۱۵- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازه‌گیری میزان ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف ازکیفیت محیط حمایتی ۸۲
جدول ۴- ۱۶- جدول آزمون تعقیبی شفه مقایسه ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف از کیفیت محیط حمایتی ۸۲
جدول ۴- ۱۷- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازه‌گیری انواع مهارت‌های سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های ‌مختلف ۸۳
جدول ۴- ۱۸- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازه‌گیری انواع مهارت‌های سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های ‌مختلف ۸۴
جدول ۴- ۱۹- نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت اندازه‌گیری انواع مهارت‌های سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های ‌مختلف ۸۴
جدول ۴- ۲۰- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت اندازه‌گیری انواع مهارت‌های سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های مختلف ۸۵

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهعقد اجاره، ضمن عقد، اجرت المثل

فهرست شکلها

شکل ۲-۱- مدل مفهومی ارتباط کیفیت برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده با مهارتهای سطوح برتر تفکر ۵۳

شکل ۴-۱- قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان ۷۰
شکل ۴-۲- قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان ۷۱
شکل ۴-۳- قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده به طور همزمان در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان ۷۳

فصل اول

کلیات پژوهش
مقدمه

آموزش فرایندی است دائمی، پویا و مستمر که به افزایش دانش و آگاهی افراد منجر میشود. مورخان از دانشگاهها به عنوان دستاورد بزرگ روشنفکری قرون وسطی یاد میکنند که ماهیت و اداره سازمانی آنها در اسکندریه باستان و فرهنگ اسلامی ریشه دارد (آراسته، ۱۳۸۴). عبارت “آموزش عالی” در جوامع انسانی با انباشتگی علم، پژوهش و فرهنگ همراه است. آموزش عالی بالاترین و آخرین مرحله نظام آموزشی یا به عبارت دیگر راس هرم آموزش در هر کشور است. در کشور ما به تحصیل در دورههایی که پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه صورت میگیرد و به کسب مدارج کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری منجر میشود “آموزش عالی” اطلاق میشود (مدهوشی و نیازی، ۱۳۸۹). با گسترش جهانی شدن و یکپارچگی بیش از پیش اقتصاد کشورها در دو دهه گذشته و مطرح شدن مباحث مربوط به اقتصاد دانش، بحث آموزش عالی و سرمایه گذاری بر روی آن مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است (ابراهیمی و فرجادی، ۱۳۸۸).
با توجه به تاکیدات و نقش مهم آموزش عالی در توسعه کشورها، چالش عمده این است که در اقتصاد جهانی در انتظار تربیت افرادی باشیم که مهارت‌های فنی و عمومی مطلوب، قدرت انعطاف‌پذیری، سازواری با تغییرات و توانایی کار در طیف وسیعی از مشاغل را داشته باشند. به همین دلیل، دانشگاه‌ها نباید تنها به آموزش دانش و موضوعات درسی محدود شوند، بلکه به منظور پاسخگویی هر چه بیشتر، باید به دانشجویان ابزار کسب راهبردهای لازم برای سازواری با تغییرات را اعطا نموده و از این طریق، انگیزش و توانایی لازم برای یادگیری مادام العمر را در آنها ایجاد نمایند (هاردی۱، ۲۰۰۵).
بسیاری از

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید