دانلود پایان نامه

امی دوستان خوبم در آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی ІІІ که لحظات خوبی را با هم گذراندیم و از دوستانم در آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه دستگاهی صمیمانه تشکر می نمایم.
و سپاس بیکران بر همدلی وهمگامی پدر و مادر دلسوز و همسر مهربان و خانواده همسرم و برادران عزیزم به دلیل یاری ها وتشویق های بی شائبه شان.
زهرا رحمانی
فروردین ۹۱
فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و تئوری

بخش اول: کلیات گیاهشناسی

مقدمه

۱-۱- تیره آرالیاسه
۴
۱-۱-۱-مشخصات جنس هدرا
۵
۱-۱-۱-۱- هدرا پاستوچووی
۷
۱-۱-۲- تیره نخود
۹
۱-۱-۲-۱-مشخصات جنس لیلکی
۱۰
۱-۱-۳- شیمی جنس عشقه
۱۲
۱-۱-۴-شیمی جنس لیلکی
۱۳
بخش دوم: روغنهای اسانسی و اثرات دارویی

۲-۲- روغنهای اسانسی
۱۵
۱-۲-۱- تعریف
۱۵
۱-۲-۲- شیمی روغن های اسانسی
۱۷
۱-۲-۳ -روشهای تهیه و استخراج روغن های اسانسی
۱۸
۱-۲-۳-۱- روشهای تقطیر
۱۸
۱-۲-۳-۱-۱- تقطیر با آب
۱۹
۱-۲-۳-۱-۲- تقطیر با بخار مستقیم
۱۹
۱-۲-۳-۱-۳- تقطیر با آب و بخار آب
۲۰
۱-۲-۳-۲- استخراج توسط حلال
۲۱
۱-۲-۳-۳- استخراج به کمک فشار
۲۱
۱-۲-۳-۴- استخراج با چربی سرد
۲۱
۱-۲-۳-۵- استخراج با چربی داغ
۲۲
۱-۲-۳-۶- استخراج به کمک گازها

۲۲
عنوان
صفحه

۱-۲-۴- طبقه بندی اسانس ها
۲۳
۱-۲-۴-۱- اسانس های طبیعی
۲۳
۱-۲-۴-۲- اسانس های شبه طبیعی
۲۳
۱-۲-۴-۳- اسانس های مصنوعی
۲۴
۱-۲-۵- کاربرد روغن های اسانسی
۲۴
۱-۲-۶- اثرات دارویی اسانس ها
۲۵
۱-۲-۶-۱- اثرات گوارشی
۲۵
۱-۲-۶-۲- اثرات قلبی و عروقی
۲۵
۱-۲-۶-۳- اثرات تنفسی
۲۵
۱-۲-۶-۳- اثر کاهش قند خون
۲۶
۱-۲-۶-۴- اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی
۲۶
۱-۲-۶-۵- اثرات پوستی
۲۶
۱-۳- عصاره گیری
۲۷
۱-۳-۱- استخراج مواد متشکله دارویی
۲۷
۱-۳-۲- روش های عصاره گیری (استخراج)
۲۸
۱-۳-۲-۱- روش خیساندن
۲۸
۱-۳-۲-۲- پرکولاسیون
۲۸
۱-۳-۲-۳- هضم
۲۹
۱-۳-۲-۴- روش دم کردن
۲۹
۱-۳-۲-۵- روش سوکسله
۲۹
بخش سوم: شیمی ترپنوییدها

۱-۳-۱- شیمی ترپنوییدها
۳۱
۱-۳-۲- طبقه بندی ترپنوییدها
۳۲
۱-۳-۲-۱- همی ترپنوییدها
۳۲
۱-۳-۲-۲-مونو ترپنوییدها
۳۲
۱-۳-۲-۳- سزکویی ترپنوییدها
۳۴
۱-۳-۲-۴- دی ترپنوییدها
۳۶
۱-۳-۲-۵- سستر ترپنوییدها
۳۷
عنوان
صفحه

۱-۳-۲-۶- تریترپنوییدها
۳۷
۱-۳-۲-۷- تترا ترپنوییدها
۳۸
۱-۳-۲-۸ -پلی ترپنوییدها
۳۸
بخش چهارم: اثرات آنتی باکتریال وآنتی اکسیدانت
۱-۴-آنتی اکسیدان ها ۴۰
۱-۴-۱-تعریف علمی ۴۰
۱-۴-۱-۱- ویژگی های آنتی اکسیدان ها ۴۰
۱-۴-۱-۲- دامنه فعالیت آنتی اکسیدان ها ۴۲
۱-۴-۱-۳- ویژگی های آنتی اکسیدان های سنتزی ۴۳
۱-۵- آنتی باکتریال ها ۴۴
۱-۵-۱- بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره ۴۴
۱-۵-۱-۱- شرح مختصری درباره میکرو ارگانیسم های مورد آزمایش۴۵
۱-۵-۱-۱-۱- استافیلوکوکوس اورئوس ۴۵
۱-۵-۱-۱-۲- باسیلوس سوبتیلیس ۴۵
۱-۵-۱-۱-۳- اشریشیاکلی ۴۶
۱-۵-۱-۱-۴- پسودوموناس آئروژینوزا ۴۶
فصل دوم: بخش تجربی

۲-۱- اسانس گیری
۴۹
۲-۱-۱- مواد و وسایل
۴۹
۲-۱-۱-۱-گیاهان مورد استفاده
۴۹
۲-۱-۱-۲- دستگاههای مورد استفاده
۴۹
۲-۱-۲-روش کار
۵۰
۲-۱-۲-۱- استخراج اسانس
۵۰
۲-۱-۲-۲- جدا سازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه
۵۲
۲-۲-عصاره گیری
۵۴
۲-۲-۱- مواد و وسایل
۵۴
۲-۲-۱-۱-گیاه مورد استفاده
۵۴
۲-۲-۱-۲- مواد مورد استفاده
۵۴
عنوان

صفحه
۲-۲-۱-۳- دستگاه مورد استفاده
۵۴
۲-۲-۲- بررسی شیمیایی گیاه عشقه
۵۴
۲-۲-۳- جداسازی مواد تشکیل دهنده ی عصاره
۵۵
۲-۳- بررسی اثرات آنتی باکتریال
۵۵
۲-۳-۱- مواد و وسایل
۵۵
۲-۳-۱-۱ گیاه مورد استفاده
۵۵
۲-۳-۲-۱- مواد مورد نیاز
۵۵
۲-۳-۲-۲- وسایل مورد نیاز
۵۵
۲-۳-۲- روش کار
۵۶
۲-۳-۲-۱- تهیه ی محیط کشت LB
۵۶
۲-۳-۲-۲- باکتری ها و نحوه آماده سازی کشت باکتریایی در LB
۵۶
۲-۳-۲-۳- بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره گیاهی به روش حداقل غلظت بازدارندگی رشد باکتری ها

۵۷
۲-۴- بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره
۵۸
۲-۴-۱- مواد و وسایل
۵۸
۲-۴-۱-۱- گیاه مورد استفاده
۵۸
۲-۴-۱-۲- مواد مورد نیاز
۵۸
۲-۴-۱-۳- وسایل مورد نیاز
۵۸
۲-۴-۲- اصول کار روش DPPH
۵۹
۲-۴-۲-۱- ارزیابی میزان توانایی به دام اندازی رادیکال DPPH
۶۰
۲-۴-۳- ارزیابی محتوای فنولی
۶۰
۲-۴-۳-۱- تعیین محتوای کلی فنولی
۶۱
۲-۴-۴- ارزیابی محتوای فلاونوییدها
۶۲
۲-۴-۴-۱ تعیین محتوای کلی فلاونوییدی
۶۳
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

۳-۱- نتایج آزمایشگاهی
۶۵
۳-۱-۱- آنالیز و شناسایی کمی و کیفی اجزای موجود در اسانس
۶۶
۳-۲- بررسی ترکیبات شناسایی شده از اسانس گیاهان
۷۸
عنوان
صفحه

۳-۵ – نتایج بررسی فعالیت آنتی اکسیدانت عصاره گیاهان مورد بررسی
۹۷
۳-۵-۱- داده های روش DPPH
۹۷
۳-۵-۲- داده های روش فنولی
۱۰۲
۳-۵-۳- داده های روش فلاونوییدی
۱۰۳
۳-۷- نتیجه گیری
۱۰۵
۳-۷- پیشنهاداتی برای کارهای آینده
۱۰۶
۳-۸- منابع

۱۰۷

فهرست شکلها

عنوان
صفحه
فصل اول- بخش اول

شکل ۱-۱-گیاه عشقه
۹
شکل ۱-۲- گیاهلیلکی
۱۲
شکل ۱-۲-۱- دستگاه تقطیر با بخار مستقیم
۲۱
شکل ۱-۲-۲- دستگاه استخراج روغن اسانسی به کمک گاز دی اکسید کربن
۲۴
فصل دوم: بخش تجربی

شکل ۲-۱- نمایی از دستگاه اسانس گیر (کلونجر)
۵۱
شکل ۲-۲- نمایی از لوله های حاوی محیط کشت مایع LB
۵۷
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع فنیل آلانین، صنایع غذایی، مرور زمان، محیط زیست

شکل ۳-۱- نمودار ترکیبات تشکیل دهنده روغنهای اسانسی برگ، ساقه ومیوه گیاه عشقه
۷۵
شکل ۳-۲- نمودار ترکیبات تشکیل دهنده روغنهای اسانسیمیوه گیاه لیلکی
۷۷
شکل ۳-۳-نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره اتیل استات گیاه عشقه به روش DPPH
۹۸
شکل ۳-۴- نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره متانولی گیاه عشقه به روش DPPH
۹۹
شکل ۳-۵- نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره استونی گیاه عشقه به روش DPPH
۱۰۰
شکل ۳-۶- نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره اتانولی گیاه عشقه به روش DPPH
۱۰۱

فهرست شماها

عنوان
صفحه
شمای ۱-۳-۱- مسیر بیوسنتز مونوترپنوییدها
۳۴
شمای ۱-۳-۲- مسیر بیوسنتز سزکویی ترپن ها
۳۶
شمای ۱-۳- ۳- مسیر سنتز ژرانیل پیرو فسفات
۳۷

فهرست جدولها

عنوان
صفحه
فصل اول- بخش اول

جدول ۱-۱-جنسهای مهم خانواده آرالیاسه
۵
جدول۱-۱-۲- گونه های جنس هدرا
۷
فصل اول-بخش سوم

جدول۱-۳-۱- طبقهبندی ترپنوییدها بر اساس تعداد واحد ایزوپرنی
۳۳
فصل دوم

جدول ۲-۱- گیاهان مورد بررسی
۴۹
جدول ۲-۲- مقدار و اندام گیاهان مورد بررسی
۵۰
جدول ۲-۳- زمان هایبازداری آلکان های نرمال بر روی ستونHP-5 MS
۵۳
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

جدول ۳-۱-درصد اسانس و روش استخراج
۶۵
جدول ۳-۲- ترکیبات تشکیل دهنده روغنهای اسانسی برگ، ساقه و میوه گیاه عشقه
۷۱
جدول ۳-۳- ترکیبات تشکیل دهنده روغنهای اسانسی میوه لیلکی
۷۶
جدول۳-۴- تاثیر غلظت مختلف عصاره اتانولی گیاه عشقه بررشد باکتری‌ها بهکمک روش حداقل غلظت مهار کنندگی

۹۶
جدول۳-۵- فعالیت آنتی اکسیدانیاتیل استات برگ و میوه گیاه عشقه با روش DPPH
۹۷
جدول۳-۶- فعالیت آنتی اکسیدانی متانولی برگ و میوه گیاه عشقهبا روش DPPH
۹۹
جدول۳-۷- فعالیت آنتی اکسیدانی استونی برگ و میوه گیاه عشقه با روش DPPH
۱۰۰
جدول۳-۸- فعالیت آنتی اکسیدانی اتانولی برگ و میوه گیاهعشقهبا روش DPPH
جدول ۳-۹-درصد ترکیبات فنولی
۱۰۱
۱۰۳
جدول ۳-۱۰-درصد ترکیبات فلاونوییدی
۱۰۱

فهرست طیفها
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

طیف ۳-۱- کروماتوگرام گازی اسانس برگ عشقه
۶۷
طیف ۳-۲- کروماتوگرام گازی اسانس ساقه عشقه
۶۸
طیف ۳-۳- کروماتوگرام گازی اسانس میوهعشقه
۶۹
طیف ۳-۴- کروماتوگرام گازی اسانس میوه لیلکی
۷۰
طیف ۳-۵- طیف جرمی نمونه جداسازی شده ۴,۲ نونادینال
۷۹
طیف ۳-۶- طیف جرمی استاندارد ۴,۲ نونادینال
۷۹
طیف ۳-۷- طیف جرمی نمونه جداسازی شده آلفا- پینن
۸۱
طیف ۳-۸- طیف جرمی استاندارد آلفا- پینن
۸۱
طیف ۳-۹- طیف جرمی نمونه جداسازی شده لیمونن
۸۳
طیف ۳-۱۰- طیف جرمی استاندارد لیمونن
۸۳
طیف ۳-۱۱- طیف جرمی نمونه جداسازی شده ترانس بتا فارنسن
۸۵
طیف ۳-۱۲- طیف جرمی استاندارد ترانس بتا فارنسن
۸۵
طیف ۳-۱۳- طیف جرمی نمونه جداسازی شده تیمول
۸۷
طیف ۳-۱۴- طیف جرمی استاندارد تیمول
۸۷
طیف ۳-۱۵- طیف جرمی نمونه جداسازی شده بتا بیسابولن
۸۹
طیف ۳-۱۶- طیف جرمی استاندارد بتا بیسابولن
۸۹
طیف ۳-۱۷- طیف جرمی نمونه جداسازی شده لیینولئیک اسید
۹۱
طیف ۳-۱۸- طیف جرمی استاندارد لیینولئیک اسید
۹۱
طیف ۳-۹۲- طیف جرمی نمونه جداسازی شده پالمتیک اسید
۹۳
طیف ۳-۲۰- طیف جرمی استاندارد پالمتیک اسید
۹۳

لیست علایم و اختصارات

Nanometer
nm
Part per million
ppm
Wave number
Cm -1
Nuclear magnetic resonance
NMR
Hydrazyl1,1-diphenyl-2-picryl
DPPH
Minimum Bacteria concentration
MBC
Minimum Inhibitory Concentration
MIC
Luria – Betani medium
LB
Ultraviolet
Uv
Visible
Vis
Propyl Gallate
PG

Butylatedhydroxyanisole
BHA
Butylatedhydroxytoluene
BHT

چکیده:
ترکیبات شیمیایی روغنهای اسانسی استخراج شده به روش تقطیر با آب ازبرگ، ساقه و میوه گیاه عشقه (هدرا پاستوچووی) و میوه گیاه لیلکی با دستگاه GC/MS شناسایی شدند. ترکیبات عمده در روغنهای اسانسی گیاه عشقه شامل: ۴,۲ نونادینال (۴۲/۱۶- ۶/۲ %)، آلفا- پینن (۳۳/۰- ۲۵/۲ (،بتا فارنسن( ۹۷/۶ -۳۵/۱۱ )، آلفا-کدرن (۶۵/۰-۳۴/۵ ) و گیاه لیلکی شامل پالمیتیک اسید (۳/۳۹%) لینولییک اسید (۲/۵%) اوکتا دکانوییک اسید (۳/۳%) میباشند. همچنین فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی روغنهای اسانسی برگ، ساقه و میوه گیاه عشقه با روش MIC بررسی شدند که عصاره های این گیاه اثرات و ضد باکتریایی مطلوبی از خود نشان دادند. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه عشقه با روش های DPPH، فنولی و فلاونوییدی اندازهگیری شده است و سپس با فعالیت آنتیاکسیدانی ویتامین) C آنتیاکسیدان طبیعی) و BHT (آنتی اکسیدان سنتزی) مقایسه شدند. با توجه به بررسی های انجام شده بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی، عصاره گیاه عشقه فعالیت آنتی اکسیدانی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید