دانلود پایان نامه

…………………………38
3-3-روش انجام طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
3-3-1-مواد وتجهیزات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

عنوان صفحه
3-3-1-1-دستگاه ها و وسایل مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
3-3-1-2-مواد مصرفی مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-3-1-3-محیط های کشت مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-4-ترکیبات و محلول های مورد استفاده در تحقیق و فرمول ساخت آنها……………………………………………………………………………………………..41
3-5-روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-5-1-جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-5-2-انجام امور باکتریولوژیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-5-3-نمونه برداری، کشت، جداسازی و تعیین هویت باکتری ها……………………………………………………………………………………………………………43
3-5-3-1-نمونه برداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-5-3-2-طرز تهییه محیط های کشت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-5-3-3-نگه داری نمونه های عفونت ادراری………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
3-5-3-4-نگه داری سویه باکتری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-5-4-استخراج، تعیین کمیت و کیفیت DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
3-5-4-1-استخراج DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
3-5-4-2-کمیت سنجی و غلظت سنجی DNA استخراج شده…………………………………………………………………………………………………………………..46
3-5-5-انجام آزمایشات مولکولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-5-5-1-پرایمرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-5-5-2-رقیق سازی پرایمرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
3-5-6-انجام PCR…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-5-6-1-بهینه سازی اجزاء واکنش PCR………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-5-6-2-بهینه سازی تهیه Master Mix ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-5-7-گرادیانت دمایی جهت به دست آوردن دمای اتصال برای ژن aer ………………………………………………………………………………………………50
3-5-7-1-گرادیانت دمایی جهت به دست آوردن دمای اتصال برای ژن HlyA…………………………………………………………………………………..51
3-5-7-2- گرادیانت دمایی جهت به دست آوردن دمای اتصال برای ژن Pap ……………………………………………………………………………………..51
3-5-7-3- گرادیانت دمایی جهت به دست آوردن دمای اتصال برای ژن Cnf ………………………………………………………………………………… 52
3-5-7-4- گرادیانت دمایی جهت به دست آوردن دمای اتصال برای ژن Afa ………………………………………………………………………………….. 53
3-5-7-5-گرادیانت دمایی جهت به دست آوردن دمای اتصال برای ژنFim ………………………………………………………………………………… 53
3-6-مراحل انجام PCR …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-6-1-بهینه سازی PCR ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-6-2-بررسی محصول PCR……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
3-7-مواد مورد نیاز برای انجام الکتروفورز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-7-1-ژل آگارز………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………56
عنوان صفحه
3-7-1-1-طرز تهییه ژل آگارز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-7-1-3-بافر سنگین کننده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-7-1-4-رنگ آمیزی ژل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-8-توالی یابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-9-1-روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-9-2-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1-فراوانی بیماران بر اساس جنس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-2-نتایج مربوط به فراوانی فاکتورهای حدت در اشرشیا کلی…………………………………………………………………………………………………………………..60
4-3-نتایج آزمون PCR برای شناسایی ژن آئروباکتین در سویه های واجد اشرشیا کلی یوروپاتوژن………………………………………………..61
4-3-1-بهینه سازی دمای اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
4-3-1-1-انجام آزمون روی سایر ایزوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
4-3-2-نتایج آزمون PCR برای شناسایی ژن سایتوتوکسیک نکروز دهنده در سویه های واجد اشرشیا کلی یوروپاتوژن………..64
4-3-2-1- بهینه سازی دمای اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
4-3-2-2- انجام آزمون روی سایر ایزوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
4-3-3- نتایج آزمون PCR برای شناسایی ژن همولیزین در سویه های واجد اشرشیا کلی یوروپاتوژن…………………………………………..65
4-3-3-1- بهینه سازی دمای اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
4-4-4- نتایج آزمون PCR برای شناسایی ژنP – فیمبریه در سویه های واجد اشرشیا کلی یوروپاتوژن…………………………………………66
4-4-4-1- بهینه سازی دمای اتصال …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-4-4-2- انجام آزمون روی سایر ایزوله ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
4-5-5- نتایج آزمون PCR برای شناسایی ژن Afaدر سویه های واجد اشرشیا کلی یوروپاتوژن……………………………………………………..68
4-5-5-1- بهینه سازی دمای اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
4-5-5-2- انجام آزمون روی سایر ایزوله ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
4-6-6- نتایج آزمون PCR برای شناسایی ژنFim در سویه های واجد


دیدگاهتان را بنویسید