دانلود پایان نامه

%

شکل ۳-۱- نمودار ترکیبات تشکیل دهنده روغنهای اسانسی برگ، ساقه ومیوه گیاه عشقه

با توجه به جدول۳-۲ و نمودار بالا، در روغن اسانسی گیاه عشقه، ۵۹،۷۱ و۵۸ ترکیب به ترتیب در برگ، ساقه و میوه شناسایی شده است که اجزای عمده آن عبارتند از: لیمونن، ترانس بتا فارنسن، بتا بیسابولن، تیمول، آلفا پینن، ۲و۴ نونادینال، ۲,۴ دکادینال و بتا سزکویی فلاندرن، آلفا کدرن. روغنهای اسانسی برگ و میوه بطورعمده ازسزکوییترپنهای هیدروکربنی تشکیل شدهاند، اما مشاهده شده که میزان مونو ترپن های هیدروکربنی در ساقه نسبت به سزکوییترپنها بیشتر می باشد.

جدول ۳-۳- ترکیبات تشکیل دهنده روغنهای اسانسی میوه گیاه لیلکی

Compound

KI
Fruit
Nonane
۲-Amylfuran
Octanal
Nonanal
۲,۶-nonadienal
۲-Nonenal ,(E)
Nonanol
Decanal
Nonanoic acid
۲,۴-Decadienal , (E,E)
۳-Dodecen
Decanoic acid
Tetradecane
Geranylacetone
beta-Farnesene
Valencene
alpha-selinene
Dodecanoic acid
Hexadecane
(-)-alpha.-Gurjunene
Tetradecene
Heptadecane
Hexadecanal
Tetradecanoic acid
Tetradecanal
Hexahydrofarnesyl acetone
Di-isobutyl phthalate
۱-Octadecanol
Nonadecane
۲-Heptadecanone
Hexadecenoic acid
Palmitic acid
Octadecanal
۵-Octadecene ,( (E
Heneicosane
۲-Nonadecanone
Phytol
Linoleic acid
۹-Octadecenoic acid, (E)
۸۶۴
۹۸۳
۹۹۷
۱۰۰۵
۱۱۵۷
۱۱۶۳
۱۱۷۸
۱۲۰۸
۱۳۰۵
۱۳۲۳
۱۳۶۸
۱۳۹۷
۱۴۰۰
۱۴۵۸
۱۴۶۰
۱۴۹۸
۱۵۰۰
۱۵۸۳
۱۶۰۰
۱۶۶۸
۱۶۸۱
۱۷۰۰
۱۷۱۸
۱۷۷۹
۱۸۲۰
۱۸۴۹
۱۸۷۶
۱۸۸۴
۱۹۰۱
۱۹۰۶
۱۹۵۶
۱۹۹۸
۲۰۲۵
۲۰۸۹
۲۱۰۲
۲۱۱۷
۲۱۱۸
۲۱۵۳
۲۱۵۸

۰.۳
۰.۲
۰.۳
۵.۲
۰.۳
۱.۲
۰.۲
۴.۶
۳.۳
۰. ۷
۰.۹
۲.۶
۰.۲
۰.۲
۰.۱
۰.۱
۰.۳
۱.۳
۱.۳
۰.۱
۰.۲
۰.۲
۰.۴
۲.۷
۰.۱
۲.۶
۴.۸
۰.۴
۰.۷
۰.۲
۱.۷
۳۹.۳
۰.۴
۰.۴
۱.۹
۰.۳
۰.۳
۵.۲
۵.۸
Octadecanoic acid
Docosane
Z-9-Hexadecen-1-ol
Tricosane
Tetracosane
۱,۲-Epoxynonadecane
Pentacosane
Heptacosane
Aliphatic compound
Fatty acid
Sesquiterpenes hydrocarbons
Aldehyde
Other
Total identified %

۲۱۷۸
۲۲۰۱
۲۲۲۹
۲۳۰۲
۲۴۰۱
۲۴۳۳
۲۴۳۷
۳۰۰۱


۳.۳
۰.۵
۰.۱
۵.۱
۰.۱
۰.۲
۰.۳
۰.۳
۱۰.۳
۶۵.۴
۰.۷
۱۳.۴
۹.۱
۹۸.۲

شاخص بازداری کواتسKI=

شکل ۳-۲- نمودار ترکیبات تشکیل دهنده روغنهای اسانسی میوه گیاه لیلکی

در روغن اسانسی گیاه لیلکی ۴۷ ترکیب شناسایی شده است که شامل ۲ /۹۸% از روغن اسانسی این گیاه می باشد. مهمترین دسته ترکیبات موجود در روغن میوه، اسیدهای چرب (۴/۶۵%) شامل دکانوییک اسید، هگزا دکانوییک اسید، لینوییک اسید، نونانوییک اسید می باشند. در این روغن سزکویی ترپن (۷/۰%)، الدهید (۴/۱۳%) و ترکیبات آلیفاتیک(۳/۱۰%) در مقادیر کم وجود دارند.

۳-۲- بررسی ترکیبات شناسایی شده از اسانس گیاهان مورد بررسی
مشخصات و ساختار ترکیبات اصلی شناسایی شده از اسانس های گیاهان مورد مطالعه که در ادامه می آید، شامل نام آیوپاک، فرمول مولکولی و ساختاری، جرم مولی، ضریب کواتس و طیف جرمی هر یک از این ترکیبات و تفسیر جرمی بعضی از نمونهها میباشد.

طیف ۳-۵- طیف جرمی نمونه جداسازی شده ۴,۲ نونادینال
طیف ۳-۶- طیف جرمی استاندارد ۴,۲ نونادینال

۴,۲ نونادینال
نام آیوپاک: (E,E) 2,4-Nonadienal2-methyl
جرم مولکولی:۱۵۲
C10H16O

RI= 1202

۴,۲ نونادینال یک آلدهید با ساختار زیر می باشد:

این ترکیب که یک ضد عفونی کننده است و در تهیه ویتامین ها به کار می رود، مقدار) ۴۲/۱۶- ۶/۲( % ازاسانس ساقه و میوه گیاه عشقه را به خود اختصاص داده است.

طیف ۳-۷- طیف جرمی نمونه جداسازی شده آلفا- پینن

طیف ۳-۸- طیف جرمی استاندارد آلفا- پینن

آلفا- پینن
نام ایوپاک: bicycle[3.1.1]hept-2-ene (1S,5S)-2,6,6-Trimethyl
جرم مولکولی: ۲۳/۱۳۶

C10H16

RI= 919

آلفا- پینن یک منوترپن هیدروکربنی دو حلقه ای با ساختار زیر می باشد:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوع انحراف معیار، هوش هیجانی، دانشجویان، همبستگی پیرسون

این ترکیب در سنتز مواد معطر به کار می رود، دارای فعالیت ضد باکتری و ضد قارچی می باشد [۳۷].
آلفا- پینن در روغن های اسانسی ساقه گیاه عشقه به عنوان ترکیب عمده )% ۲۵/۲۲( شناسایی شده است.

طیف ۳-۹- طیف جرمی نمونه جداسازی شده لیمونن

طیف ۳-۱۰- طیف جرمی استاندارد لیمونن
لیمونن
نام آیوپاک: ۱-methyl-4-(1-methylenthyl)-cyclohexane
جرم مولکولی: ۱۳۶
C10H16
۱۰۲۱ RI=

لیمونن یک منوترپن هیدروکربنی تک حلقه ای با ساختار زیر می باشد:

این ترکیب یکی از مهم ترین ترپنوییدهای شناخته شده است و در اسانس بسیاری از گیاهان دیده می شود. در صنایع عطر سازی و غذایی(به عنوان طعم دهنده) و همچنین در پلیمر و چسب سازی نیز کاربرد وسیعی دارد [۳۸-۳۹].
لیمونن در روغن های اسانسی برگ، میوه و ساقه گیاه عشقه به عنوان ترکیب عمده (۸/۲-۱۳/۱۷) % شناسایی شده است.

طیف ۳-۱۱- طیف جرمی نمونه جداسازی شده ترانس بتا فارنسن

طیف ۳-۱۲- طیف جرمی استاندارد ترانس بتا فارنسن

ترانس- بتا- فارنسن

نام آیوپاک: ۳,۷,۱۱-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraene
جرم مولکولی: ۳۶/۲۰۴

C15H24

RI= 1466

ترانس- بتا- فارنسن یک سزکویی ترپن خطی با ساختار زیر می باشد.

بتا- فارنسن به عنوان یک ترپنویید در صنایع عطرسازی و غذایی به کار می رود. این ترکیب در روغن های اسانسی برگ و میوه گیاه هدرا به عنوان ترکیب عمده ( ۹۷/۶ – ۵۳/۱۱% ) شناسایی شده است.

طیف ۳-۱۳- طیف جرمی نمونه جداسازی شده تیمول

طیف ۳-۱۴- طیف جرمی استاندارد تیمول

تیمول
نام آیوپاک: ۲-Isopropyl-5-methylphenol
جرم مولکولی: ۲۲/۱۵۰

C10H14O

RI= 1303

تیمول یک مونوترپنویید با ساختار زیر می باشد.

این ترکیب یک مونوترپنویید اکسیژندار است که در pH خنثی در آب به آرامی قابل حل ولی در الکل و دیگر حلال های آلی به سختی حل می شود. تیمول به دلیل داشتن ساختار فنولی دارای خاصیت ضد میکروبی و ضد باکتریایی می باشد به علاوه این ترکیب دارای خاصیت ضد توموری هم می باشد(۴۰-۴۱). این ترکیب در ساقه، برگ و میوه گیاه عشقه به میزان (۲/۰-۶۴/۸) % یافت شده است.

طیف ۳-۱۵- طیف جرمی نمونه جداسازی شده بتا بیسابولن

طیف ۳-۱۶- طیف جرمی استاندارد بتا بیسابولن

بتا- بیسابولن
نام آیوپاک: (S)-1-Methyl-4-(6-methylhepta-1,5-dien-2-yl)cyclohex-1-ene
جرم مولکولی: ۳۵/۲۰۴

C15H24

RI= 1514

بتا بیسابولن یک سزکویی ترپن با ساختار زیر می باشد.

بتا بیسابولن در روغن اسانسی بسیاری از گیاهان مانند کوببس و علف لیمو یافت شده است.

این ترکیب در برگ، ساقه و میوه گیاه عشقه ( ۹۹/۳-۱۱/۹ ) % از کل اسانس را تشکیل میدهد.

طیف ۳-۱۷- طیف جرمی نمونه جداسازی شده لیینولئیک اسید

طیف ۳-۱۸- طیف جرمی استاندارد لیینولئیک اسید

لیینولییک اسید
نام آیوپاک: cis, cis-9,12-Octadecadienoic acid
جرم مولکولی: ۴۵/۲۸۰

C18H32O2

RI= 2153

لینولییک اسید یک اسید چرب سیر نشده با ساختار زیر می باشد.

لینولییک اسید در درمان برخی از بیماری ها مانند خشکی پوست و آسیب دیدگی موها با تولید کرم های مخصوص کاربرد دارد [۴۲]. این ترکیب در ساقه و میوه گیاه عشقه به میزان (۲۲/۰- ۸۵/۰ ) % و همچنین در میوه گیاه لیلکی ۲/۵ % از وزن کل اسانس را تشکیل می دهند.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید