دانلود پایان نامه

طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد(خاکی، ۱۳۷۹).
در این پژوهش جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ در ابتدا سعی شد از پرسشنامه‌های محقق ساخته استفاده شده و با استفاده‌ی از آنها پرسشنامه‌ی ابتدایی تدوین گردید. پس از تدوین پرسشنامه‌ها، محقق آن را در اختیار تعدادی از اساتید و صاحبنظران و همچنین تعدادی از مدیران جامعه‌ی مورد مطالعه قرار داده و پس از اخذ نظرات جمع‌ مذکور، اقدامات اصلاحی در پرسشنامه‌ها، با نظر نهایی استاد محترم راهنما انجام گرفت. در حقیقت در این تحقیق از روایی صوری برای تعیین روایی استفاده گردید.
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله‌ی زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده می‌کنیم و اندازه‌ی آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی “صفر” معرف عدم پایایی و ضریب پایایی “یک”، معرف پایایی کامل است. (خاکی، ۱۳۷۹).
فرمول محاسبه‌ی آلفای کرونباخ به شرح زیر است.

j : تعداد زیرمجموعه‌ی سئوال‌های پرسشنامه Sj2 : واریانس نمرات هر زیر مجموعه S2 : واریانس کل
معمولاً آلفای کمتر از ۰۵/۰ پایایی ضعیف، می‌باشد. بدیهی است که هر چه این عدد به یک نزدیکتر باشد بهتر است. در این تحقیق همانطور که ذکر شد پس از جمع‌آوری داده‌ها از نمونه‌ی اولیه، داده‌ها وارد نرم‌افزار لیزرل گردید و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. در جدول زیر میزان آلفای کرونباخ هر کدام از متغیرها به صورت مجزا آورده شده است.
جدول ۳- ۱ جدول میزان آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر
متغییر
سئوالات
ضریب آلفای کرونباخ
تورم
۶
۰.۷۱۲
متغیر های پولی و رشد نقدینگی
۴
۰.۸۳۹
نوسانات نرخ طلا و ارز
۵
۰.۹۰۵
تغیرات نرخ سود سپرده ها
۳
۰.۸۱۲
تغیرات نرخ سود و اعتبارات
۴
۰.۸۲۷
کل پرسشنامه
۴.۴
۰.۸۱۹

با توجه به اینکه تمام سطوح معنی داری بالای ۰۵/۰ است فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع پذیرفته می‌شود؛ لذا شرایط نرمال بودن متغیر های مورد مطالعه جهت برآورد پارامتر های مجهول قابل اتکا است.

۳- ۸. روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. روشهایی که در این پایان نامه بکار برده می شوند عبارتند از: به منظور پی بردن به رابطه ی بین متغیرهای مستقل(متغیر های اقتصادی)و متغیر وابسته یعنی سهم بازار بانک از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.و برای مشخص کردن همگونی داده های تجربی با توزیع نرمال از آزمون کولموگورف- اسمیرنوف وتاثیر متغیر مستقل از رگرسیون خطی استفاده می کنیم آزمون معنی داری همبستگی با آماره ی آزمون تی-استیودنت ۳۱ وتحلیل واریانس با استفاده از آماره ی آزمون F انجام گرفته است. وبرای تعیین کارآیی مدل های برآورد شده از روش های کمّی ارزیابی نیز استفاده شده است.
۳-۹.ساختار پرسشنامه:
۱- سوالات مربوط به تورم(۱-۶)
۲- سوالات مربوط به متغیر های پولی و رشد نقدینگی(۷-۱۰)
۳- سوالات مربوط به نوسانات نرخ طلا و ارز(۱۱-۱۵)
۴- سوالات مربوط به تغیرات نرخ سود سپرده ها(۱۶-۱۸)
۵- سوالات مربوط به تغیرات نرخ سوداعتبارات(۱۹-۲۲)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق درباره برنامه درسی، دانشجویان، محیط یادگیری، برنامه درسی پنهان

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ مقدمه
هدایت هر فرآیند پژوهش در هر یک از شاخه‌های علوم، جهت رسیدن به یکسری نتایج و یافته‌های پژوهشی جهت کار بست در زندگی بشری است؛ به واقع یافته‌ها برونداد فرآیند پژوهش هستند و موجودیت پژوهش را توجیه و اثبات می‌کنند. یافته‌های هر پژوهش شامل یکسری توضیحات درباره وضعیت موجود و برخی استنباط‌ها بر اساس تفاوت‌ها و رابطه‌ها است؛ لذا در این فصل با توجه به داده‌های گردآوری شده، به بررسی سؤالات پژوهش پرداخته، ودر صدد دست‌یابی به اهداف پژوهش می‌باشیم. در آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. آماره‌های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین و انحراف معیار می‌باشد و در سطح استنباطی نیز از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی(CFA) و تحلیل مسیر (PathAnalysis) استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه ۱۸ و بسته نرم افزاری LISREL نسخه ۸.۵۴ تحت ویندوز می‌باشند.

۴-۲.آمار توصیفی
در این قسمت به ارائه آماره‌های توصیفی وجداول مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه می‌پردازیم. شناخت ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه، از این جهت مفید است که به کمک آن مشخصات کلی جامعه مورد بررسی و ویژگی‌های عمومی آن برای سایر پژوهش گران مشخص می‌شود. بعلاوه، این شناخت باعث می‌شود درتعمیم نتایج به جوامع دیگر، یا در طراحی سوالات پژوهش های آتی برای جوامع دیگر از این اطلاعات استفاده کنیم.
۴-۲-۱. ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهنده ها
۱. متغیر جنسیت: با توجه به جدول می بینیم که از ۸۹ پاسخ دهنده به پرسشنامه تعداد ۶۵ نفر با درصد فراوانی ۷۳% مرد و تعداد ۲۴ نفر با درصد فراوانی ۲۷% زن می باشند.
جدول ۴-۱ توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسیت
جنسیت

فراوانی
درصد فراوانی
مرد
۶۵
۷۳
زن
۲۴
۲۷
جمع کل
۸۹
۱۰۰

با توجه به نمودار زیر می بینیم که بیشترین فراوانی مربوط به مردان با ۷۳ درصد و کمترین فراوانی متعلق به زنان با ۲۷ درصد می باشد.

نمودار ۴ – ۱ نمودار درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسیت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید