دانلود پایان نامه

تعبیر نخست، در ابتدا به هوموستاز طبیعی اسید و باز در بدن می پردازیم، انواع اختلالات درا ین زمینه را بررسی کرده و آن ها را بر می شماریم.

4-9-1- هوموس
4-9-2- تاز طبیعی اسید و باز
PH خون شریانی سیستمیک،توسط عمل بافری مواد شیمیایی داخل و خارج سلولی به کمک عملکرد دستگاه تنفس و کلیوی، بین 35/3 تا 45/7 یا 38/7 یا 42/7 نگاه داشته می شود. عمد? فعالیت های متابولیکی بدن انسان منجر به تولید اسید می شوند. بزرگترین منشأ تولید داخلی اسید در بدن ماکاتابولیسم گلوکز و اسیدهای چرب به آب و دی اکسیدکربن است که بخش عمد? آن توسط ریه دفع می شود. در واقع، تهوی? ریوی دی اکسید کربن تشکیل شده در اثر تنفس سلولی را دفع می کند. وظیف? دفع اسیدهای غیرفرار که حاصل متابولیسم سلولی اسیدهای آمین? حاوی گوگرد، سوختن ناقص کربوهیدرات ها، تجزی? نوکلئوپروتئین هاست برعهد? سیستم های دفعی کلیوی است. در واقع، تعادل اسید و باز در بدن مرهون تولید اسیدها وبازهای داخلی و خارجی از یک سو و سیستم های تنظیمی تنفسی و کلیوی از سوی دیگر است. اختلال درهر سوی این فرایند باعث ایجاد اختلالات اسید- باز در بدن می شود(اهنچی مرکز وسعیدی ومهر،1390).

4-9-3- اختلالات تعادل اسید – باز
در مجموع، چهاردسته اختلالات اسید- باز ساده در بدن انسان امکان وقوع دارد. تغییرات اولیه در که ناشی از اختلال در سیستم تنفسی است می تناند سبب اسیدوز یا آلکالوز تنفسی شود و همچنین تغییرات اولیه در غلظت بی کربنات پلاسما که معلول اختلال در سیستم کلیوی است، باعث ایجاد اسیدوز یا آلکالوز متابولیک می شود.
بنابراین، اسیدوز تنفسی ناشی از هیپونتیلاسیون و هیپرکاپنی و آلکالوز تنفسی ناشی از هیپرونتیلاسیون و به تبع آن هیپوکاپنی است. در مقابل اسیدوز متابولیک به علت کاهش غلظت بی کربنات پلاسما و آلکالوز متابولیک ناشی از افزایش غلظت بی کربنات پلاسما است. باید توجه کرد که بدن با سیستم های تعادلی پیچید? خود درپی اختلالات اولیه در سیستم تعادلی اسید- باز دربدن، دست به جبران می زند و عوامل خنثی کنند? آن، شرایط را تقویت می کند.

4-9-4- علائم اختلالات اسید- باز
علائم به تفکیک چهار نوع اختلالات ساده به شرح ذیل است:

-1-4-9-4اسید تنفسی
در اسیدوز تنفسی حاد حالت خواب آلودگی، کنفوزیون و میوکلونوس همراه با آستریکسی ممکن است دیده شوند. به لدیل افزایش جریان خون مغز و فشار علائم افزایش (پاپیل ادما، سودوتومور سربری) ممکن است ملاحظه شود.

4-9-4-2- آلکالوز تنفسی
در حالت حاد (هیپرونتیلانسیون)، احساس سبکی در سر، اضطراب، پارستزی، کرختی اطراف دهان و سوزن سوزن شدن دست و پا دیده می شود.

4-9-4-3- اسیدوز متابولیک
علت کاهش اولی? غلظت بی کربنات می تواند انباشتگی اسیدهای غیرارگانیک یا اسیدهای ارگانیک اندوژن در بدن و یا از دست دادن بی کربنات ازطریق اسهال باشد.

4-9-4-4- آلکالوز متابولیک
آلکالوز متابولیک، علائم و نشانه های خاصی ندارد، اما ممکن است هیپوتانسیون ارتوستاتیک وجود داشته باشد. ضعف و هیپورفلکسی در صورت کاهش شدید پتاسیم سرم به وجود می آید و ندرتاً تتانی و تحریک پذیری عصبی عضلانی رخ می دهد.
با توجه به آنچه در خصوص مبانی تجربی این تعبیر گفته شد و دقت در ویژگی های شش گانه، این تعبیر ویژگی اول، دوم، و چهارم رادارد؛ اما فاقد دیگر ویژگی ها است؛ از این رو نمی توان آن را تعبیر قابل قبولی دانست؛ زیرا این تعبیر توان توجیه علائمی که قدما برای مزاج های سرد و گرم در نظر می گرفتند را ندارد. همچنین ما برای این تعبیر آزمایش تجربی مؤیدی نیافتیم. گذشته از پذیرش این تعبیر به عنوان تعبیر جامع تبیین مفهوم مزاج، هم? افراد دارای اختلال تعادل اسید و باز خواهند بود که فرض نامعقولی است.

4-10- مبانی تجربی تعبیر دوم
جهت بررسی مبانی تجربی تعبیر دوم، ابتدا به معرفی مختصر تیروئید و هورمون هایش پرداخته و سپس علائم بالینی هیپوتیروئیدی و هیپروتیروئیدی را بررسی خواهیم کرد.

4-10-1- غد? تیروئیدی
غد? تیروئید جلوی نای (تراشه) و میان غضروف کریکوئید واقع شده است. این غده از دو لوب طرفی که به وسیل? ایسموس به هم وصل می شوند، تشکیل شده است. غد? تیروئید دو هورمون وابسته به هم یعنی تیروکسین و تری یدوتیروئین را ترشح می کند. این دو هورمون ضمن جریان تکامل کودک، نقش محوری در تمایز سلولی دارند و در بزرگسالان نیز باعث حفظ تعادل حرارتی و متابولیکی و تسهیل رشد و نمو می شوند.

4-10-2- هیپوتیروئیدی
هیپوتیروئیدی سندرمی بالینی است که به علت کمبود هورمون های تیروئیدی رخ می دهد. در شیرخواران و کودکان،هیپوتیروئیدی باعث عقب ماندگی رشدی و تکامل می شود ولی در بزرگسالان عمدتاً بی سرو صدا شروع می شود و در نهایت به بی حالی، احساس خستگی زودرس، افزایش تدریجی وزن و … منجر می شود.

4-10-3- هیپروتیروئیدی
تیروتوکسیکوز سندرمی بالینی است که به علت افزایش هورمون های تیروئیدی موجود در گردش خود، ایجاد می شود (تیروتوکسیکوز دقیقاً مترادف با هیپروتیروئیدی نیست؛ اما برای پیشبرد بحث آن ها را یکسان فرض کرده ایم). تظاهرات بالینی هیپرتیروئیدی ناشی از همین هورمون های تیروئیدی است .
با توجه به آنچه در خصوص مبانی تجربی این تعبیر گفته شد و دقت در ویژگی های شش گانه، می توان گفت که این تعبیر ویژگی اول،دوم، و چهارم را دارد. در خصوص ویژگی سوم و تطبیق علائم بالینی کم کاری و پرکاری تیروئید بر علائم مزاج سرد و
گرم که قدما به آن اشاره می کردند، می توان گفت که این تعبیر توان توجیه هم? علائم را ندارد ولی قادر به توجیه بخشی از علائم است که با مراجعه به جداول ارائه شده می توان درستی این ادعا را دریافت. دقت در قید جامعیت برای تعبیر صحیح، این مطلب را روشن می کند که ما به دنبال دست یافتن به تعبیری هستیم که تمامی علائم افراد سرد مزاج و گرم مزاج و همچنین تفاوت در پاسخ نسبت به یک عامل مشخص خارجی را توجیه کند و این تعبیر فقط می تواند قسمتی از علائم افراد سرد مزاج و گرم مزاج را توجیه کند و توان توجیه تمامی آن ها را ند ارد، به همین دلیل ویژگی سوم در مورد این تعبیر صادق نیست. در مورد این تعبیر نیز تحقیق آزمایشگاهی که موید صحت تجربی آن باشد یافت نشد، از این رو تعبیر فوق ویژگی پنجم را ندارد. ویژگی ششم اشاره به این مطلب دارد که تعبیر جامع باید به نحوی باشد که در گسترد? انسان سالم، معنا پیدا کند و حال آن که اکثر افراد، یوتیروئید بوده از عملکرد مناسب غد? تیروئید برخوردارند. بنابراین این تعبیر هم حائز تمام ویژگی های مورد نظر نیست و به همین جهت، نمی توان آن را تعبیر جامعی دانست.
4-11- مبانی تجربی تعبیر سوم
جهت بررسی صحت تعبیر سوم، ابتدا بحث مختصری را به چگونگی توزیع مایعات در بدن اختصاص می دهیم و سپس به سراغ علائم کم آبی یا پرآبی در بدن خواهیم رفت.
آب فراوان ترین جزئ مولکولی موجودات زنده است و 60 درصد وزن بدن انسان را تشکیل می دهد. میزان مایع تام بدن، با مقدار چربی بدن، نسبت عکس دارد و مقدار چربی نیز براساس سن، جنس، و وضعیت تغذیه و نژاد متفاوت است. حدوداً دوسوم تمام آب بدن در قسمت داخل سلولی و یک سوم در قسمت های خارج سلولی وجود دارد. سه چهارم مایع خارج سلولی، در فضای میان بافتی و یک چهارم آن در پلاسمای خون است.
ایجاد تعادل در میزان آب و الکترولیت های بدن وابسته به عملکرد دقیق سیستم کلیوی است که خود متأثر از فاکتورهای فراوانی است. تنظیم دقیق آب و غلظت املاح بدن، به وسیل? توانایی فوق العاد? کلیه در تنظیم حجم ادرار از 500 میلی لیتر تا 24 لیتر در 24 ساعت، امکان پذیر می شود که این عملکرد متأثر از محور داخلی تشنگی، نوروهیپوفیز، کلیه است.
یافته های بالینی در حالت کاهش خفیف حجم، با گیجی و تاکی کاردی ارتواستاتیک همراه است. با کاهش بیشتر حجم قسمت داخلی عروقی، تاکی کاردی در حالت خوابیده نیز رخ می دهد و برون ده ادراری کاهش می یابد. در کاهش شدید حجم، ممکن است بیمار با فشار خون پایین، تیرگی شعور، انتهاهای سرد و برون ده ادراری بسیار کم روبه رو شود. بسیاری از این ویژگی های بالینی را می توان براساس اثر هورمون های منقبض کنند? عروقی مانند کاتکول آمین ها و آنژیوتانسین 2، که در پاسخ به کاهش حجم آزاد می شوند، توضیح داد. یافته های بالینی در حالت افزایش حجم عمدتاً افزایش وزن است.
با توجه به آنچه گذشت، می توان گفت که این تعبیر ویژگی اول،دوم ، و چهارم را دارد، اما سایر ویژگی ها را ندارد. برای تبیین بهتر مطلب، می توان گفت که اگر میزان آب بدن را معادل با خشکی یا تری آن در نظر بگیریم اولاً با این تعبیر، نمی توان بخش قابل ملاحظه ای از علائم افراد سرد یا گرم مزاج را توجیه کرد؛ ثانیاً هیچ یافت? آزمایشگاهی مورد قبولی، برای تأیید این نظریه در دسترس نیست و ثالثاً با پذیرش این تعبیر، صریحاً پذیرفته ایم که تعداد زیادی از افراد دچار اختلال کم آبی یا پرآبی و در نهایت اختلال کلیوی هستند که این مطلب، با توجه به یافته های پزشکی، نادرست است. بنابراین، این تعبیر، نمی توان تعبیری جامع از مفهوم مزاج باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژه های کلیدیفرآیند کسبوکار، مستندسازی، منابع سازمان

4-12- مبانی تجربی تعبیر چهارم
به منظور تحلیل و بررسی تعبیر چهارم لازم است ابتدا توضیح مختصری راجع به سیستم نورواندوکرین ارائه می دهیم و سپس به بررسی صحت و سقم تعبیر چهارم خواهیم پرداخت. سیستم نورواندوکرین یکی از مکانیزم های بدن برای پاسخ به استرس های مختلف است که متشکل از سه جزء اعصاب سمپاتیک، پاراسمپاتیک، و غدد فوق کلیوی است. این سیستم شامل بخشی عصبی و بخشی هورمونی است. تحریک هر یک از این سیستم ها اثرات متفاوتی روی هوموستاز بدن (حفظ تعادل اعمال بدن) دارد وعملکرد آن ها نقش مهمی در حفظ تعادل بدن ایفا می کند.
دستگاه عصبی بدن انسان به دو قسمت دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محیطی تقسیم می شود. دستگاه عصبی مرکزی شامل مغزی و نخاع است و دستگاه عصبی محیطی شامل گره های عصبی و اعصاب بیرون از دستگاه عصبی مرکزی است. سیستم عصبی محیطی به دو بخش پیکری و خود مختار تقسیم می شود که هر کدام نیز شامل شاخه هایی می شود. طرح زیر ما را در رسیدن به دسته بندی اجمالی از دستگاه عصبی بدن، یاری می دهد.
بررسی دستگاه عصبی مرکزی خارج از این بحث مختصر است، اما اجمالاً به شرح مختصری از دستگاه عصبی محیطی و ارتباط آن با سیستم هورمونی می پردازیم.

4-12-1- دستگاه عصبی محیطی
دستگاه عصبی محیطی از گانگلیون ها و اعصاب محیطی تشکیل شده است که اعصاب محیطی خود شامل سه نوع حسی، حرکتی و مختلط است. عمد? بحث در این جا بر بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی متمرکز است و از این رو، از پرداختن به سایر بخش ها چشم پوشی می کنیم.

4-12-2- بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی
اعصاب حرکتی آن دسته از اعصابی هستند که از مغز و نخاع به ماهیچه ها و غده ها می روند (محل تلاقی سیستم عصبی و سیستم هورمونی بدن این غده های مترشحه هستند که در بخش های بعدی توضیح آن خواهد آمد). این دسته از اعصاب در حالت کلی به دو دست? پیکری و
احشایی یا خود مختار تقسیم می شوند. آن دسته از اعصاب حرکتی که عضلات مخطط را عصب دهی می کنند و عمل آن ها ارادی است اعصاب حرکتی پیکری نامیده می شوند. دسته ای از اعصاب حرکتی که ماهیچه های صاف جدار احشاء و سلول های مترشحه را عصب دهی می کنند اعصاب حرکتی احشایی یا خود مختار نامیده می شوند که دست? اخیر به عنوان دستگاه عصبی اتونوم شناخته می شوند. سیستم عصبی اتونوم فعالیت عضلات صاف، ترشح غدد، ریتم قلب و در مجموع فعالیت ارگان های احشایی را تنظیم می کنند. اعصاب حرکتی سیستم عصبی اتونوم شناخته می شوند.سیستم عصبی اتونوم نیز به نوب? خود از دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک تشکیل شده اند. عمد? بحث برای دست یافتن به جزئیات تعبیر چهارم به عملکرد دستگاه اعصاب اتونوم معطوف است.

4-12-3- دستگاه عصبی اتونوم
همان طور که گفتیم بخش خود مختار یا دستگاه اعصاب اتونوم ، به دو دستگاه اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تقسیم می شود. نورون های سیستم اعصاب اتونوم بسته به طرز


دیدگاهتان را بنویسید