دانلود پایان نامه

دانشجویان را تضمین کرد.
چاری و دهستانی(1386) به منظور بررسی تاثیر مدیریت زمان در بالا بردن سطح عملکرد تحصیلی دانشجویان تحقیقی را انجام داده اند که همبستگی در این پژوهش نشان داده که بین مرحله ها و برنامه ریزی کوتاه مدت و نگرش به زمان با عملکرد خوب تحصیلی آنها رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.
در مقایسه دیگری از امیدوار(1384) تحت عنوان مدیریت زمان به تشریح مفاهیم و اصول مدیریت زمان پرداخته و فنون و ابزار مناسب برای مدیریت زمان در محیط زندگی و کار ارائه داده است که میزان اثر بخشی این مهارتها بر اهمال کاری تحصیلی در میان دانشجویان را نشان داده است.
مک کین(2004) نشان داد بین درماندگی آموخته شده و اهمالکاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی رابطه وجود دارد.
کرمی مقدم(1387) طی مکالمه ای با عنوان بررسی رابطه مهارت های مدیریت زمان با مهارت سازمانی در شیراز (140) نفر را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که بین آنها ارتباط معنا دار وجود دارد.
جواهر زاده طی مکالمه ای 177 مدیر مدرسه راهنمایی شهر تهران را مورد بررسی قرار داد با عنوان بررسی ویژگی ها و مهارت مدیریت زمان ، عدم برنامه ریزی ، عدم نظم ، از مهم ترین عوامل موثر بر مدیریت زمان است.
واسیلی126(2003) طی مکالمه ای به این نتیجه رسید که معدل تحصیلی پیش بینی کننده ی منفی و معنا دار اهمالکاری است.
هاشمی زاده (1385) با عنوان رابطه رفتارهای مدیریت زمان و استرس شغلی دردسر پرستاران بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه پزشکی شهید بهشتی به این نتیجه رسیدند که بین رفتارها و مدیریت زمان و استرس شغلی همبستگی منفی وجود دارد.
زائریان(1386) در یک بررسی با عنوان اثر بخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش سهل انگاری کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران به این نتیجه رسید که آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش سهل انگاری کارکنان آموزش و پرورش تاثیر گذاشت.
تان127(2008) طی مطالعه ای با عنوان عوامل پیش بینی کننده اهمالکاری تحصیلی دانشجویان ناتیانک کشور سنگاپور که بر روی226 نفر از دانشجویان انجام داد به این نتیجه رسید که خود اثر بخشی استرس تحصیلی و اضطراب امتحان و در جستجوی کمک از عوامل پیش بینی اهمالکاری تحصیلی می باشد.
میلگرام128 و همکاران (2005) نیز گفته اند که دانشجویان کارشناسی که مدیریت زمان بری دارند رفتار اهمالکارانه بیشتری نشان می دهند.
برنز129 و همکاران (2000) اظهار کردند که آن دسته از دانشجویان کارشناسی که از مکانیزم های دفاعی اجتنابی استفاده می کنند گرایش بیشتری به اهمالکاری دارند.
سولومون130 و روتبلوم131 (2004) ، شزونبرگ132 (2005) به بررسی رابطه بین ترس از شکست و رفتار اهمالکارانه تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی پرداختند که در نتیجه این تحقیق آنان دریافتند که یک رابطه معکوس معنا داری بین رفتار اهمالکارانه تحصیلی و ترس از شکست وجود دارد( حاتمی1390) در ادامه تحقیقاتی که ذکر شد مک کان و رابرتز 1998 پراکندگی اهمالکاری تحصیلی را بین دانشجویان کارشناسی مورد بررسی قرار دادند.1543 دانشجو در این تحقیق شرکت کردند که 19% از دانشجویان سال اول، 22% سال دوم، 31% سال سوم و 27 % از دانشجویان سال چهارم اهمالکاری تحصیلی را به عنوان منبع استرت تلقی کردند.( امیدوار 1389)
هم چنین بررسی پژوهش های موجود نشان می دهد که در ایران نیز پژوهش های مختلفی در مورد بررسی راهبردهای گوناگون کاهش تاثیرات هیجانی ناشی از امتحان صورت گرفته است. بدیهی است هر قدر زودتر و سریع تر بتوان این تاثیرات هیجانی دانشجویان را شناخت و میزان آن را با استفاده از روش های درمانی کاهش داد، امکان بیشتری وجود دارد تا از افت تحصیلی و بروز نابهنجاری های عاطفی و رفتاری جلوگیری کرد.
در این میان نتایج پژوهش های ساراسن، نشان داده که اکثر استرس ها و اضطراب امتحان دانش آموزان به علت فقدان مهارت های مقابله با هیجان ها و نداشتن مدیریت زمان است.
گورتر و زولاف، مدعی اند که بالا بردن عملکرد تحصیلی استقامت در برابر استرس، تفکر در مورد صرف وقت وبالا رفتن آگاهی استفاده از زمان، از پیامدهای مهارت های خوب مدیریت زمان است. ماکان و همکاران، نیز معتقدند ک عملکرد کاری بالا و تنش جسمانی پایین از پیامدهای مدیریت زمان می باشد. که بر این اساس می توان گفت مدیریت زمان که به عنوان یکی از جنبه های مهم خود تنظیمی تحصیلی مطرح شده است، و به فعالیت هایی که برای استفاده مؤثر از زمان به کار می رود اشاره می کند، می توان بازدهی را تسهیل و اضطراب را کم کند. بنابراین یکی از شیوه هایی که جهت غلبه بر اضطراب امتحان می توان مورد بررسی قرار داد آموزش مهارت مدیریت زمان است.
ادواردز در پژوهش خود پی برد که نیاز برای توسعه و کاربر دوره های مدیریت زمان و مدیریت استرس در موسسه های آموزشی ضروری است. طبق تحقیقات متعدد، می توان گفت مدیریت زمان روش های نوینی را به ما نشان می دهد تا دیدگاه های مفیدی را در مورد کارهای وابسته به یکدیگر و اولویت ها به دست آوریم، ظرفیت های بیشتری برای پرورش خلاقیت خود و دیگران داشته باشیم، با فشارهای روحی و استرس دسته و پنجه نرم کنیم و آن ها را کاهش دهیم، اوقات فراغت بیشتری به دست آوریم و بتوانیم کارهای اساسی و مهم را انجام دهیم تا بتوانیم سریع تر به اهدافمان برسیم، که بر این اساس بیشتر متخصصان معتقدند که جلوگیری از اتلاف وقت و کنترل بر زمان می تواند موجب افزایش توانایی، حفظ سلامت منابع انسانی، کاهش استرس و بهبود سلامت روان گردد. در واقع می توان گفت که زمان یکی از ساختارهای مهم در تحقیقات روان شناسی به ویژه در حیطه برنامه ریزی است و بین این منبع با ارزش و استرس و اضطراب ناشی از کار و فعالیت ارتباط بالقوه ای وجود دارد. اما مرور پژوهش های علمی منتشر شده در زمینه مدیریت زمان نشان می دهد که مطالعات کمی در زمینه اثربخشی رفتارهای مدیریت زمان و اثرات برنامه های آموزشی مدیریت زمان به خصوص در حیطه آموزش و پرورش مدیریت زمان برای دانش آموزان و دانشجویان عامل مهمی برای موفقیت محسوب می گردد، که عدم آگاهی از آن موجب بهره وری پایین علمی و عملکرد تحصیلی ضعیف و سطح بالای استرس در فراگیران خواهد شد. بنا بر این درک این مطلب که زمان به عنوان منبع محدودی به شمار می رود و لزوم مدیریت آن خصوصاً در محیط های آکادمیک و به ویژه برای دانش آموزان و دانشجویانی که دارای اضطراب و استرس ناشی از اجرای برنامه های آموزشی هستند، از اهمیت بالاتری برخوردار می گردد. با توجه به مطالب فوق این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان انجام شده است.
سیاحه اضطراب امتحان (test anxiety inventory) این مقیاس با هدف سنجش اضطراب امتحان در کودکان و نوجوانان در مدارس به وسیله ابوالقاسمی و همکاران، ساخته و هنجاریابی شده است. این مقیاس دارای 25 ماده است که آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهار درجه ای (هرگز، به ندرت، گاهی اوقات و اغلب اوقات) به آن پاسخ می گوید. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر 75 است و هر چه فرد نمره بیشتری کسب کند نشانه اضطراب امتحان بیشتر است. برای سنجش پایایی، ضریب آلفای کرونباخ برای کل دانش آموزان 94 درصد، برای آزمونی های دختر 95 درصد و برای آزمودنی های پسر 92 درصد گزارش شده است. هم چنین پایایی آزمون با استفاده از روش بازآزمایی برای کل دانش آموزان، آزمودنی های دختر و پسر و به ترتیب 77 درصد، 88 درصد و 67 درصد به دست آمده است. در پژوهش حاضر نیز پایایی آزمون با روش آلفای کرونباخ 88 درصد به دست آمده است.
به منظور بررسی اعتبار این پرسش نامه توسط سازندگان آن به طور هم زمان با آزمون اضطراب عمومی و مقیاس عزت نفس کوپراسمیت به آزمودنی ها داده شده است ضریب همبستگی بین نمره های آزمودنی ها در این آزمون و پرسش نامه اضطراب عمومی 61/0= r به دست آمده است. هم چنین همبستگی بین نمره های آزمون مذکور و مقیاس کوپراسمیت 55/0=r محاسبه شده است. که ضریب روایی به ترتیب برای کل آزمودنی ها، آزمودنی های دختر و پسر 57/0، 68/0و 43/0 گزارش شده است.
میزان شیوع اهمالکاری
در خصوص میزان شیوع اهمالکاری هاریوت و فراری (1996) کاچگال133 و همکاران (2001) معتقدند که تقریباً هر انسانی حداقل چند بار اهمالکاری را تجربه می کند پیرامون میزان شیوع اهمالکاری تحقیقات زیادی انجام شده .
الیس134 و ناس (1998) طی مطالعه ای میزان شیوع اهمالکاری دانش آموزان امریکایی را 95% درصد تخمین زدند. (الیس و ناس ، 1998 به نقل از سواری 1390).
راتبلوم135 و همکاران (2001) طی مطالعه ای به این نتیجه رسیدند 4% دانشجویان به اهمالکاری مبتلا هستند از طرفی اهمالکاری به طور مثبت با تاخیر در امتحان و به طور منفی با معدل تحصیلی ارتباط دارد.
پاتر136 (2006) طی تحقیق به این نتیجه رسید که تقریباً 75% دانشجویان خود را اهمالکاری می دانند.
فراری137 و همکاران (2002) طی مطالعه ای به این نتیجه رسیدند 70 % دانشجویان در شروع یا پایان تکالیف آمادگی برای امتحان تاخیر دارند.
هایکوک138 (2003) طی مطالعه ای به این نتیجه رسید 25 تا 50% درصد دانشجویان به اهمالکاری مبتلا هستند.
سولومون و راتبلوم(2003) معتقدند 50% دانشجویان در تکالیف درس اهمالکاری دارند.
شهنی ییلاق و همکاران(1385) طی مطالعه ای میزان شیوع اهمالکاری دانشجویان شهر اهواز را 5.4% می دانند.
فصل سوم
فصل سوم به روش تحقیق اختصاص دارد. به عبارتی جامعه آماری ،نمونه آماری و چگونگی انتخاب آزمودنی ها، چگونگی اجرای تحقیق و روش های مداخله آموزشی بطور مفصل توضیح داده شده اند.
جامعه آماری
کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی که در نیمسال اول تحصیلی 1390 مشغول تحصیل بودند جامعه آماری را تشکیل دادند.
روش نمونه گیری
از آنجائیکه در خصوص میزان اهمالکاری تحصیلی دربین دانشجویان دانشگاه علامه ( پردیس نیمه حضوری) و حتی در دیگر مراکز آموزشی و تحقیقاتی اطلاعات دقیقی در اختیار محقق وجود نداشت لذا از بین دانشجویان کلاس های روانشناسی عمومی حدود 200 نفر انتخاب و پس از تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای آماری spss ، تحلیل مقدماتی نشان داد که 63 نفر آنها که یک انحراف معیار بالاتر از میانگین جامعه دارند به عنوان اهمالکار تشخیص داده شدند پس از بین این تعداد 30 نفر به صورت تصادفی طبقه ای برگزیده شدند. بدین ترتیب گروه آموزشی مهارت های مدیریت زمان از 30 نفر تشکیل شده اند که از این تعداد 15 نفر به عنوان گروه آزمایشی و 15 نفر دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.
برای تعیین اینکه کدام گروه آزمایشی و کدام گروه کنترل باشد از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد . اطلاعات مربوط به مهارت ها و گروه ها در جدول1-3 نمایش داده شده است . جدول 1-3 توزیع فراوانی آزمودنی های مهارت های آموزشی مدیریت زمان برحسب گروه های آزمایشی و کنترل
مهارت آموزشی
گروه
تعداد
مدیریت زمان
آزمایشی
15
کنترل
15
جمع کل افراد آزمایش
گروه های کنترل
30
در مهارت آموزشی مدیریت زمان 30 نفر ( هر گروه 15 نفر) شرکت کردند.
جدول 2-3 توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها برحسب جنسیت
جنس
فراوانی
درصد
دختر
23
77
پسر
7
24
کل
30
جدول فوق نشان می دهد که دانشجویان دختر با 23 نفر و دانشجویان پسر با 7 نفر به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را تشکیل می دهند
نمودار1-3 فراوانی دانشجویان دختر و پسر مهارت های مدیریت زمان
ابزار گرد آوری داده ها
به منظور جمع آوری داده ها از ابزار زیر استفاده شد:
مقیاس

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید