منابع تحقیق درباره the، of، and، listening

competitive(avoiding criticism), passive (polite audience ,rely on assumption) &active or reflective listening (using question, paraphrasing, point of comparison). Other model including empathtic (communicating and reflecting emotions) & facilitative listening (dialogue partner, creat meaning and understanding) .Since listening provide input and learners receive language learning. There is the essential question, how ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های POSS، هگزان، UV، هلمیوم

رویپلیت TLC، نمونهها در کابینت UV در دو طول موج ۳۶۶ و nm 254 برای چهار نقطه POSS خالص، کمپلکسهای ۱و ۳ و همچنین نمک هلمیوم کلرید بررسی شد. تلاش شد با این روش نسبت وزنی تقریبی کمپلکس به لیگاند (عدد کوردیناسیون) همچنین بررسی احتمال حضور ناخالصی تعیین گردد. نکات ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های زمان واکنش

لیتیم با گروههای سیلانول و تشکیل HN(SiMe3)2 است. از طرفی، ضعیف شدن پیک سیلانول و جابجایی آن از ۳۲۴۵ به cm-13558، وارد واکنش شدن گروههای سیلانول POSS را مورد تایید قرار میدهد. تغییر محل پیک به عدد موجی پایینتر، مثلا تغییر محل پیک Si-O-Si cm-11141 (درPOSS خالص، بهcm-1 1070 (در ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های نرم افزار، عدم تقارن

در شکل۴-۱۲ ساختار POSS خالص مشاهده میشود. همانطور که در نتایج H-NMR این ترکیب در شکل ۴-۱۳ مشاهده میشود این ترکیب سه گروه شکافتگی در جابجایی شیمیاییهای دارد که مربوط به پروتونهای متصل به کربنهای آلیفاتیک است و در محدودهی ppm 2-1 مشاهده میشوند. شکل۴-۱۲:نمایش شماتیک لیگاند POSS تریال (۱) ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های تغییر رنگ

۲۵۰ تقریبا حذف شده است.دو پیک۱۲۸۲ و cm-11468 که مربوط به گروه نیترات و پیوند نیتروژن و اکسیژن است که بدون تغییر باقی مانده است.در دمای?C 250 هیچ پیک دیگری اضافه نشده یا تغییر نکرده است،که نشانگر این است که در این دما تخریبی انجام نشده است. این نتیجهگیری نتایج ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های ساختار داده

قرار گرفت. ۴ فصل چهارم : نتایج و بحث ۴-۱ آماده سازی مواد اولیه ۴-۱-۱ طیفبینی FTIR ازPOSS خالص طیفFTIRمربوط بهPOSS خالص در شکل ۴-۱ قابل مشاهده است. در جدول ۴-۱ مشخص شده است که هر یک از پیکها در طیف FTIR مربوط به چه پیوندیاست. برای بررسی پیشرفت واکنش ادامه مطلب…