No category

پایان نامه با کلید واژه های نرم افزار، عدم تقارن

در شکل۴-۱۲ ساختار POSS خالص مشاهده میشود. همانطور که در نتایج H-NMR این ترکیب در شکل ۴-۱۳ مشاهده میشود این ترکیب سه گروه شکافتگی در جابجایی شیمیاییهای دارد که مربوط به پروتونهای متصل به کربنهای بیشتر بخوانید...

توسط y5oozita، قبل