پایان نامه با کلید واژگان نمایشنامه، جهان خارج، هنرهای زیبا

312). 5 – 6 – 1.ظرفیت‌های نمایشی: منظور از ظرفیت نمایشی، توان یا امکان بالقوه ی تبدیل پذیری داستان یا قصه از نظر محتوا و شکل به اثر نمایشی است.اصولاْ یک جریان به صورت یک واقعه ی طبیعی در جهان خارج و یا در ذهن به عنوان یک تجربه در ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان امام رضا (ع)

می‌باشد.مناظره دو قطره خون:شنیده‌اید میان دو قطره خون چه گذشت گه مناظره، یک روز بر سر گذری.یکی بگفت به آن دیگری، تو خون که ‌ای من اوفتاده‌ام ایجا، ز دست تا جوری.بگفت: من بچکیدم ز پای خارکنی ز رنج خار، که رفتش بپا چو نیش تری.جواب داد ز یک چشمه‌ایم ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان نمایشنامه، تعامل اجتماعی، عامل اجتماعی

فهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیق 11ـ1. طر ح مسئله: 22-1. ضرورت و اهمیت پژوهش: 33-1. اهداف پژوهش: 44-1. سوالات تحقیق: 61-4-1. سئوال اصلی: 62-4-1. سئولات فرعی: 65-1. فرضیات تحقیق: 66-1. تعریف مفاهیم: 71-6-1 تعریف مناظره: 72-6-1. جایگاه مناظره در تاریخ و ادبیات ایران: 93-6-1. مناظره از دیدگاه قرآن و معصومین: ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، شبکه عصبی، سهم بازار

یا خیر و اگر جواب مثبت باشد؛ میزان خروجی را مشخص میسازد. در این مدل، لایه خروجی شبکه 10 نرون دارد که نشاندهندهی نرم افزارهای مورد بررسی در این پژوهش میباشد. ساختار شبکه عصبی مدل ارائه شده در جدول 3-17- نشان داده شده است: جدول 3-17- ساختار شبکه عصبی مدل ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، مستندسازی، منابع سازمان

قرمز نشانهگذاری شدهاند را مشخص میکند، یا در یک فروشگاه خردهفروشی هنگامی که موجودی انبار زیر سطح موجودی تعیین شده باشد، هشداری از ابزارBAM به کاربر جهت رفع کمبود ابلاغ میگردد. این هشدار میتواند، یک فرآیند خودکار اطلاعرسانی سفارش خرید به فروشنده باشد. بنابراین موتور فرآیند کسبوکار از اولین مرحله ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، قابلیت اطمینان، پردازش اطلاعات

SSL• پیاده‌سازی single sign on• فیلترینگ مقادیر ارسالی به پایگاه داده بهمنظور جلوگیری از  SQL Injection• استفاده از رمزنگاری در نگهداری دادههای حساس• حذف خودکار جلسات کاربران بعد از زمان مشخص، در صورت غیرفعال بودن کاربران• عدم اجازه ورود چند نفر با یک نام کاربری و رمز عبور به‌صورت همزمان• ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، اعتبارسنجی، سیستمهای مدیریت

DB2 5-12-4IBM Cloudscape 5-12-5IBM Informix 5-12-6Firebird 5-12-7Microsoft Access 5-12-8Microsoft FoxPro 5-12-9Microsoft SQL Server 5-12-10Microsoft Azure SQL 5-12-11MySQL 5-12-12 Oracle 5-12-13PostgreSQL 5-12-14Sybase- A SA 5-12-15Sybase- A SE 5-12-16Apache Derby 5-12-17Other 5-13معماری نرمافزار 5-13-1C++ 5-13-2ColdFusion 5-13-3J2EE 5-13-4J2SE 5-13-5Microsoft .NET 5-13-6Microsoft ASP 5-13-7Perl 5-13-8PHP 5-13-9Python 5-13-10Other 5-14طراح OS5-14-1Apple Macintosh 9.x5-14-2Apple Macintosh OS X5-14-3GNU/Linux (such as Debian, SUSE, or Red Hat)5-14-4Java Virtual Machine (JVM)5-14-5Unix5-14-6Windows5-14-7دیگر 5-15مرورگر وب5-15-1Konquerer5-15-2Microsoft Internet Explorer5-15-3Mozilla/Firefox5-15-4Netscape5-15-5Opera5-15-6Safari5-15-7دیگر 5-16پرتال5-16-1BEA5-16-2CA CleverPath5-16-3Hummingbird5-16-4IBM5-16-5Microsoft SharePoint5-16-6mySAP5-16-7Oracle5-16-8PeopleSoft5-16-9Plumtree5-16-10Sun5-16-11Vignette5-16-12دیگر 5-17خدمات وب5-17-1پشتیبانی از استانداردهای کلیدی وب سرویس (SOAP، UDDI، WSDL، و غیره).5-17-2تجمیع ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های ورزشکاران

(مثل آبله- سرخجه- سرخک و غیره) می شود و زیادی حرارت بحرانی تولید شده باعث می شود که صفرا بسوزد و بجای آن سودا بنشیند و همین امر باعث می گردد که سدیمان خون به نشانه افزایش سودا یش عفونت در بدن) در آزمایشات خونی بالا برود. در بیماری رماتیسمی ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی مکانیزاسیون، فرآیند کسبوکار، بهبود مستمر

همراه اطلاعات کامل که فرآیند بتواند تجزیهوتحلیل، شبیهسازی و یا اجرا شود.)• BPMN که هر یک از سطوح نام برده در فوق را پوشش میدهد. 3-2-1-2- برخی از مهمترین مزایای استانداردسازی علائم مورد استفاده در مدلسازی فرآیند به شرح زیر است:• ایجاد تفکر مشترک و گروهی• تسهیل ارتباطات• ایجاد درک متقابل• ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، سیستمهای مدیریت، بهبود مستمر

خطا مواجه شوند. فرآیند نوآوری باید همیشه در رأس لیست اولویت های یک کسبوکار باشد. 2-7-3- تفاوت BPM و :BPR سیستمهایBPM وBPR در سازمان نقشهای یکسانی ندارند؛ چراکهBPR خواستار نابودی رادیکال فرآیندهای کسبوکار موجود است وBPM از فرآیندهای موجود با برنامهریزی عملی، تکرار شونده و افزایشی به وضع مطلوب میرسد ادامه مطلب…