پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد دمای، تصویر، ایزوله، pcr

آن‌‌ها، اختلاف پتانسیل و شدت جریان‌های مختلف، منابع تغذیه ولتاژ تانک‌های مختلف الکتروفورز و تانک‌های مختلف الکتروفروز و هم چنین زمان‌های مختلف الکتروفورز مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند، که بهترین حالت با ژل آگاروز بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد کلی، سویه، اشرشیا، شناسایی

می شود که به سلول باکتری اجازه اتصال به سطح آنتروسیت را داده و موجب بروز حرکات تیپیک اتصال و محو شدن می گردد(ون و همکاران، 2001)3.29 جدول شماره (1-1): ژن های ویرولانس در اشریشیا بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد اشرشیا، کلی، آنتی، باکتری

ا گردید. باکتری اشرشیا کلی با استفاده از تکنیک های بیوشیمیایی و میکروب شناسی استاندارد شناسایی شد. استخراج ژنوم باکتری ها با استفاده از روش جوشاندن انجام گرفت و بررسی وجود و تعیین هویت فاکتورهای بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد نتایج، دمایی، اشرشیا، ویرولانس

اشرشیا کلی یوروپاتوژن……………………………………………………704-6-6-1- بهینه سازی دمای اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….704-7-ژن های ویرولانس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………724-8-نتایج ویرولوتایپینگ سویه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………774-9-نتایج تایید محصولات PCR ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79فصل پنجم: نتیجه گیری5-1-بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….915-2-مقایسه نتایج بدست آمده با یافته های دیگر محققین…………………………………………………………………………………………………………………………..91 عنوان صفحه5-3-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95 5-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95فهرست منابعمنابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97چکیده بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل