No category

منابع و ماخذ پایان نامه دانشجویان، عملکرد تحصیلی، مدیریت زمان

اهمالکاری تحصیلی PASS برای اولین بار توسط سلومون و راتبلوم (1984) ساخته شد. این مقیاس دارای 27 گویه است که سه مؤلفه را مورد بررسی قرار می دهد ( بعد آمادگی برای امتحان ، بعد بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت زمان، دانشجویان، استرس

دانشجویان را تضمین کرد. چاری و دهستانی(1386) به منظور بررسی تاثیر مدیریت زمان در بالا بردن سطح عملکرد تحصیلی دانشجویان تحقیقی را انجام داده اند که همبستگی در این پژوهش نشان داده که بین مرحله بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت زمان، دانشجویان، دانش آموزان

تحقیقاتی که پیرامون ارتباط مدیریت زمان با اهمالکاری و عملکرد تحصیلی انجام شده اند پرداخته می شود. از آنجائیکه تحقیقات زیادی پیرامون اهمالکاری انجام شده اما علاقه به پژوهش در زمینه اهمالکاری به دهه 60 بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

منابع و ماخذ پایان نامه دانشجویان، تصمیم گیری، پیشرفت تحصیلی

گرایشی بالایی دارند از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردار هستند. و در مورد رابطه بین عملکرد یادگیری نشان داد که دانش آموزانی که نمرات بالایی در این بعد دارند از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردار هستند. به بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

منابع و ماخذ پایان نامه برنامه ریزی، اولویت بندی، طبقه بندی

نیاز به تعهد اجتماعی، دلسوزی و علاقه به همنوعان دارد و شاید دانشتن بعضی مهارت ها در این میان کمک قابل توجهی باشد. دانستن مهارت های بین فردی، مانند توضیح دادن، گوش دادن، تعامل در بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد تحصیلی، دانشجویان، مدیریت زمان

افرادند. این زمان ها ممکن است دوره اتمام یک فعالیت و شروع یک فعالیت دیگر باشند. در کارهای اجتماعی زمان های برزخی تقریباً به چشم می خورند، زمانیکه پس از اتمام یک مهمانی دوستانه دانشجویی بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

منابع و ماخذ پایان نامه برنامه ریزی، خانواده ها، مدیریت زمان

ه رهبری قدم بگذارد (کتاب مهارت های مدیریت زمان، حنیفه1389 ) نظریه مدیریت زمان: طرفداران این نظریه برداشتن برنامه و برنامه ریزی بر مبنایی تاکید می کنند. برنامه مطالعه بر مبنای مدل Smart طرحی برای بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل
No category

منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت زمان، برنامه ریزی، تفویض اختیار

زمان فرایند مدیریت زمان 4 مرحله دارد: 1- تعهد فردی و شخصی افراد بایستی به اهمیت زمان و عواقب اتلاف آن آگاهی کامل داشته باشند. شرط اول در مدیریت زمان تعهد و پایبندی به تغییر بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل