دانلود پایان نامه

پ‍ژوهشSS در حلال های مورد استفاده در واکنش ۹۳
۴-۱۰ شناسایی پلی یورتان با FTIR ۹۴
۴-۱۰-۱ TGA پلی یورتان ۹۷
۴-۱۰-۲ بررسی خواص مکانیکی و حرارتی پلی یورتان به روش DSC ۹۸
۴-۱۰-۳ بررسی تاثیر استفاده از POSS برای پخش هلمیوم در بستر پلی‌یورتان ۹۹
فصل پنجم: نتیجه‌گیری ۱۰۰

فهرست اشکال

شکل۱-۱. نمونهای از دستگاه رادیو تراپی……………………………………………………………………………..۳
شکل۱- ۲ کاتترهای مورد استفاده در براکی تراپی …………………………………………………………………۵
شکل۱-۳ . ساختار POSS با گروههای R متصل…………………………………………….. ……………………۱۱
شکل۱-۴ ترکیب ویژگیهای مواد معدنی با پلیمرها برای حصول خواص مطلوب……………………….۱۲
شکل۱-۵ انواع روشهای وارد کردن POSS در داخل بستر پلیمر……………………………………………۱۳
شکل۱-۶ ساختارهای مختلف POSS…………………………………………………………………………………14
شکل۱-۷ آزمایشگاه مدرن بررسی شیمی لانتانید ها و عناصر واسطه………………………………………….۱۵
شکل ۱-۸ روند تغییرات شعاع اتمی ,نقطه جوش و آنتالپی تبخیر عناصر لانتانیدی………………………..۱۵
شکل ۱-۹ بررسی پایداری کمپلکس چند لیگاند مختلف برای فلزات لانتانیدی…………………………..۱۷
شکل ۲-۱ : تمام عناصر واکنش داده شده با POSS با قفس ناقص……………………………………………..۱۸
شکل ۲-۲ روشهای مختلف سنتز کمپلکس فلز-POSS……………………………………………………….19
شکل۲-۳: مثالهایی از سیلسسکوییاکسان با گروه های سیلانول…………………………………………….۲۰
شکل۲-.۴ نمایش شماتیک اتصال گروههای سیلانول-فلز در قفس POSS ………………………………21
شکل۲-۵:تشکیل اوربیتالهای مولکولی در تشکیل کمپلکس فلز- POSS…………………………………21
شکل ‎۱-۶: واکنش اپوکسیداسیون………………………………………………………………………………………۲۲
شکل۲-۷ : کمپلکس POSS Mg – ،……………………………………………………………………………………۲۳
شکل ‎۱-۸ : شماتیکی از سنتز کمپلکس Zr-POSS……………………………………………………………….24
شکل ‎۱۲-۹: کمپلکس W-POSS سنتز شده توسط فهر……………………………………………………………۲۴
شکل۲-۱۰ : کمپلکسهای Ti-POSS با استفاده از مشتق الکوکسید تیتانیم………………………………..۲۵
شکل۲-۱۱: نمونهای ازسنتز کمپلکسآلومنیوم با لیگاند POSS در حضور تریاتیلن آمین………………………..۲۵
شکل ۲-۱۲: شمایی از سنتز کمپلکس V-POSS در حضور تری اتیل آمین………………………………………۲۶
شکل ‎۱-۱۳: شماتیک سنتز کمپلکس Zr-POSS…………………………………………………………………..26
شکل۲-۱۴ : تشکیل کمپلکس Fe-POSS در حضور آمین……………………………………………………….۲۷
شکل۲-۱۵: سنتز کمپلکس های آلومنیوم و مس با POSS……………………………………………………..27
شکل ‎۱-۱۶: واکنش جانبی که در واکنش تشکیل متالاسیلسسکوییاکسان انجام میشود……………۲۸
شکل ۲-۱۷ : سنتز کمپلکس منگنز – POSS توسط ادلمان………………………………………………………۲۹
شکل ۲-۱۸: تهیهی کمپلکس Ti- POSS با روش اول در حضور الکل و آمین………………………….۳۰
شکل ۲-۱۹ : کمپلکس Yb-POSS ……………………………………………………………………………………۳۱
شکل ۲-۲۰ : تشکیل کمپلکس N-POSS در حضور ایزوپروپانول……………………………………………۳۲
شکل ۲-۲۱ : سنتز کمپلکس تعدادی از فلزات که با استفاده از حد واسط Li-POSS ………………….33
شکل ۲-۲۲ : شمایی از تشکیل کمپلکس Er-POSS …………………………………………………………….۳۴
شکل۲-۲۳ : تهیهی کمپلکس Nd, Pr, Er و Ho با لیگاند دی سیلوکسان دی ال………………………..۳۴
شکل۴-۱ طیف FTIR لیگاند POSSتریسیلانولی…………………………………………………………………………..۴۷
شکل۴-۲:ترموگرام TGA نمک هلمیوم کلرید شش آبه…………………………………………………………۴۹
شکل۴-۳ نمودار TGA مربوط به HoNit اولیه بدون اعمال ایزوترم گرمایشی در فرآیند تست TGA…………50
شکل۴-۴ : منحنی TGA مربوط به نمونههای HoNit …………………………………………………………….۵۱
شکل ۴-۵ منحنیهای TGA مربوط به نمونههای “خشک شده”……………………………………………….۵۲
شکل ۴-۶ :طیفهای ATR-FTIR مربوط به هلمیوم نیترات ………………………………………………..۵۴
شکل ۴-۷ : ساختارHo6(C3H7O)17(NO3)…………………………………………………………………………………………..55
شکل ۴-۸ :شماتیک لیگاند POSS تری ال (۱) و کمپلکس سنتز شده (۲)………………………………………………………۵۶
شکل ۴-۹ : نتایج EDX از باقی مانده مرحلهی انجام واکنش هلمیوم نیترات با سدیم پروپانوات…………………………….۵۸
شکل۴-۱۰: طیف FTIR…………………………………………………………………………………………………………………………60
شکل۴-۱۱: طیف EDX کمپلکس POSS-Ho حاصل از سنتز کمپلکس۱……………………………………………………….۶۱
شکل۴-۱۲ :نمایش شماتیک لیگاند POSS تریال (۱) و پیش بینی کمپلکس۲……………………………………۶۲
شکل۴-۱۳: طیف H-NMR لیگاند POSS………………………………………………………………………………………………………….62
شکل ۴-۱۴: طیف H-NMR کمپلکس Ho-POSS……………………………………………………………………………………………63
شکل ۴-۱۵ :طیف C-NMR لیگاند POSS تریال…………………………………………………………………………………………..۶۵
شکل ۴-۱۶: طیف C-NMR کمپلکس Ho-POSS ………………………………………………………………………………..65
شکل ۴-۱۷: طیف Si-NMR لیگاند POSS تریال. ……………………………………………………………………………….۶۶
شکل ۴-۱۸: طیف Si-NMR کمپلکس Ho-POSS. ………………………………………………………………………………………66
شکل۴-۱۹:تخمین نرمافزار ChemDraw برای H-NMR مربوط به POSS خالص……………………………..۶۸
شکل ۴-۲۰:تخمین نرمافزار Chem Draw برای C-NMR مربوط به POSS خالص…………………………..۶۸
شکل ۴-۲۱:تخمین نرمافزار ChemDraw برای H-NMR …………………………………………………………………………..69
شکل ۴-۲۲:تخمین نرمافزار ChemDraw برای C-NMR …………………………………………………………………………….70
شکل ۴-۲۳:تخمین نرمافزار ChemDraw برای H-NMR ………………………………………………………………………………71
شکل ۴-۲۴:تخمین نرمافزار ChemDraw برای C-NMR …………………………………………………………………………..72
شکل ۴-۲۶: طیف FTIR مربوط به کمپلکس ۲……………………………………………………………………………………………۷۴
شکل ۴-۲۷: ساختار شیمیایی لیتیم بیس متیل سایلیل آمید……………………………………………………………………………………….۷۴
شکل ۴-۲۸: تشکیل دیمر POSS در حضور لیتیم بیس (تری متیل سایلیل ) آمید………………………………….۷۵
شکل ۴-۲۹: نمایش شماتیک واکنش POSS با HoCl3………………………………………………………………………………..75
شکل ۴-۳۰:FTIRمربوط به حد واسط واکنش POSS با لیتیم بیس(تری متیل سایلیل )آمید …………………………………..۷۷
شکل ۴-۳۱ : EDX کمپلکس ۳…………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
شکل ۴-۳۲ طیف NMR مربوط به کمپلکس Ho-POSS به روش استفاده از لیتیم بیس (تری متیل سایلیل آمید)…….۸۰
شکل ۴-۳۳: ترموگرام مربوط به POSS……………………………………………………………………………………………………………….82
شکل ۴- ۳۴ ترموگرام مربوط به کمپلکس Ho-POSS………………………………………………………………………………………..83
شکل ۴-۳۵ میزان جذب درطیف بینی UV برای چهار غلظت مشخص از کمپلکس ۳……………………………………………..۸۶
شکل۴-۳۶ : طیف طیف سنجی فلورسانس هگزان…………………………………………………………………………………………………۸۸
شکل۴-۳۷ : طیف طیف سنجی فلورسانس کمپلکس۳…………………………………………………………………………………………..۸۸
شکل ۴-۳۸ طیف فتولومینسانس لیزر مورد استفاده (بالا) و POSS (پایین) …………………………………………………………۹۱
شکل ۴-۳۹ طیف فتولومینسانس کمپلکس POSS-Ho………………………………………………………………………………..91
شکل ۴-۴۰: :ترازهای انرژی Ho+3

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید