دانلود پایان نامه

انک، نقدینگی، تورم، بانک، ارز، بانک ملت کرمانشاه

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه :
عوامل مختلفی بر رقابت پذیری بانکها تاثیرمی گذارند که در این بین سهم بازار بیشترین نقش را ایفا میکند. در مورد اهمیت نقش سهم بازار مطالعاتی انجام شده است. در کل می توان گفت که افزایش توان رقابتی یا رقابت پذیری سازمان ها منجر به ایجاد فضای رقابتی در جامعه و نهایتاً ارتقای سطح رقابت پذیری ملی می شود که این عامل خود زمینه های لازم جهت ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می نماید.(صفری،۱۳۸۷) . رقابت پذیری کیفیتی است که از طریق حاکمیت بازار و شکلگیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی محقق میشود. در این بین، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کسب قدرت رقابتی سازمانها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمانها تاثیر عمده ای دارد(بیشنا و فیشر۱، ۲۰۰۸) . هر قدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور در ادغام در اقتصاد جهانی بهواسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. برعکس، کشوری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهانی منتفع نمیگردد بلکه متضرر هم می شود. آنچه که حائز اهمیت است توجه به این نکته است که افزایش توان رقابت پذیری بنگاه مقدمه و نقطه شروع افزایش توان رقابتپذیری ملی خواهد بود. عوامل مختلفی بر رقابت پذیری بانک ها تاثیرگذارند. که در این بین سهم بازار بیشترین نقش را ایفا میکند(شورچولو پی۲ ،۲۰۰۹). در مورد اهمیت نقش سهم بازار مطالعاتی انجام شده است. در کل میتوان گفت که افزایش توان رقابتی یا رقابتپذیری سازمان ها منجر به ایجاد فضای رقابتی در جامعه و نهایتاً ارتقای سطح رقابت پذیری ملی می شود که این عامل خود زمینه های لازم جهت ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم مینماید (صفری ،۱۳۸۷). رقابت پذیری کیفیتی است که از طریق حاکمیت بازار و شکلگیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی پژوهشگر می شود. در این بین، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد(ایکسو کوینک۳ ۲۰۰۹). وهر قدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور در ادغام در اقتصاد جهانی بهواسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. برعکس، کشوری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام دراقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلکه متضرر هم میشود. آنچه که حائز اهمیت است. توجه به این نکته است که افزایش توان رقابت پذیری بنگاه مقدمه و نقطه شروع افزایش توان رقابتپذیری ملی خواهد بود. این پژوهش قصد دارد تا علاوه بر شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری بانک های ملت در کشور،عوامل موثر بر سهم بازار بانک ملت را ارائه نماید. به همین جهت در این پژوهش، در ابتدا با بررسی دقیق و عمیق ادبیات موضوع سعی شده است تا ابعاد مربوط به رقابت پذیری بازار بانک ها شناسایی گردد.
۱-۲.بیان مسأله
امروزه در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذینفعان را با عدم
اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی شرکتها که با هر یک از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود .رقابت پذیری تاثیرگذار در کسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد هر قدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور در ادغام در اقتصاد جهانی بهواسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد(یاوری،۱۳۸۵). برعکس، کشوری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلکه متضرر هم می شود. یکی از مهمترین عوامل با توجه به نقش بانک ها در دنیای امروز و افزایش آگاهی همه جانبه آنان نسبت به بازار و دسترسی به اطلاعات فراوان و کانال های متنوع ارائه و توزیع خدمات به مشتریان، مسئله شناسایی متغیر های اقتصادی و تلاش در جهت حفظ دراز مدت ارتباط بانک ها با مشتریان(حفظ مشتریان سابق و جذب مشتریان جدید) ، که همان بازار بانک است از جمله مهمترین مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها در عرصه رقابت و سود آوری بیشتر آنان می باشد. لذا لزوم ایجاد راهبردی برای مدیریت سهم بازار بانک و برنامه ریزی دقیق و صحیح برای اندازه گیری نظارت و مدیریت آن در موسسات مالی به خوبی احساس می شود. افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. و نقدینگی و نمادهایی که در رابطه با خلق و کنترل حجم پول ایجاد شده اند در حیات اقتصادی جوامع امروزی نقش به سزایی دارند. با افزایش تورم، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانک ها همزمان افزایش یافته ضمن آنکه متقاضیان دریافت تسهیلات نیز با این افزایش، متحمل هزینه های ناخواسته خواهند شد.و یکی از تأثیرات مهم تغییر نرخ های سود بانکی، تغییر در پرتفولیوی افراد جامعه است(صفری ۱۳۸۴).با بررسی سیستمی بانک ها باید همه فعالیت های مورد نیازی را که در بدست آوردن بازار بانک لازم هستند، شناسایی شوند .اساسا بانک ها در عرصه اقتصادی ناگزیرند با دیگر رقبای خود با ارائه خدمات با توجه به توان خود به رقابت بپردازند. در این پژوهش نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ها مورد پژوهش قرار میگیرد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژه های نرم افزار، عدم تقارن

۱-۳.اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
امروزه فعالیت بانک ها و بهطور کلی صنعت بانکداری ، بی گمان یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد در هر کشوری محسوب می شود . منظور از بانک اشاره به بنگاه اقتصادی دارد که فعالیت های جاری و مستمر آن از یک سو ،اعطای تسهیلات مالی را در بر دارد و از سوی دیگر شامل سپرده پذیری مردم است ترکیب همزمان این دو فعالیت بارزترین مشخصه بانک ها محسوب می شود چرا که بخش عمده ای از وام و اعتبار اعطاء شده به وسیله هر بانک از محل وجوه و سپرده های جامعه تامین می شود (پور کاشانی ،۱۳۸۶). بر همین اساس گروهی از صاحبنظران اقتصاد و بانک داری ، علت شکنندگی و ناپایداری بانک ها را در همین امر جستجو می کنند سلامت و ثبات هر نظام اقتصادی الخصوص بانک ها تا اندازه زیادی تابع شناخت موقعیت بانک و بازار موسسه دارد با توجه به اینکه عوامل بسیاری در هر نظام بازاری و اقتصادی وجود دارد در این وادی نباید نقش متغیر های اقتصادی را فراموش کرد متغیرهایی همچون تورم ، رشد نقدینگی و نوسانات ارز های خارجی ، بانک ها باید موقعیت خود را نسبت به بانک های رقیب جهت جذب سرمایه های مردم به خصوص جهت ارتقای سهم خود تلاش نمایند (صفری ،۱۳۸۴). لذا باعنایت به شناخت تاثیر متغیر های اقتصادی می توان این مهم را انجام داد این موسسات برای انجام دادن این مهم، ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد هستند تا با به دست آوردن سهم بسیار گسترده ای از بازار به رقابت با دیگر موسسات مالی بپردازند چرا که این امر منجر به بقای خود شده و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد آورد لذا در اینجا مفهومی به نام مدیریت بازار نمود بیشتری می یابد. چراکه مدیریت بازار بانک ها باعث سهولت در امور بانکی، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تسهیل در رتبه بندی مشتریان و ایجاد بستری برای رشد خواهد شد(میشکین،۱۳۸۴). شاید به همین علت باشد که متغیرهای اقتصادی به عنوان بخش بسیار مهمی که بانک ها همیشه بایستی مورد توجه قرار دهند.
از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه می پردازد و همچنین بررسی میزان تاثیر این رویکرد در جذب مشتریان را که یکی از اهداف مهم و قابل توجه در بانک ها می باشد،مورد بررسی قرار میدهد.
۱-۴.اهداف مشخص پژوهش
اهداف پژوهش:
۱- هدف کلی:
شناسایی متغیرهایی که بانک ملت می تواند با توجه به آنها جهت ارتقای سود خود نسبت به دیگر بانک های کشور اقدام نماید.
۲-هدف ویژه:
بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه
۳- هدف کاربردی :
شناسایی عوامل موثر بر قدرت رقابت در سهم بازار بانک ملت می باشد.

۱-۵. فرضیه‏های پژوهش
۱- تورم برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیرمعنا داری دارد.
۲- نوسانات نرخ ارز برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد.
۳- تغیرات نرخ سود سپرده ها برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد.
۴ – تغیرات نرخ سود اعتبارات برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد.
۵ – متغیر های رشد نقدینگی برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد .
۱-۶.قلمرو پژوهش:
قلمرو موضوعی پژوهش:
در این پژوهش بررسی و شناسایی نقش متغیرهای اقتصادی بر سهم بازار بانک مطالعه خواهذ شد.
قلمرو زمانی پژوهش:
این پژوهشاز لحاظ زمانی از تیرلغایت بهمن ماه۱۳۹۲ به مدت هفت ماه انجام خواهد شد.
قلمرو مکانی پژوهش:
قلمرو مکانی این پژوهش شعب بانک ملت شهرستان کرمانشاه است.
۱-۷.تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش :
متغیر ها
تعریف مفهومی
تعریف عملیاتی
تورم
تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت ها به طورمداوم و به مرور زمان افرایش می یابد. (.تفضلی،۱۳۷۶).
۱- سیاست های بانک مرکزی می تواند بر سهم بازار(جذب مشتریان) بانک ملت کرمانشاه تاثیر داشته باشد؟
۲- نرخ تورم در کالاهای وارداتی می تواند بر سهم بازار(جذب مشتریان) بانک ملت کرمانشاه تاثیر داشته باشد؟
نوسانات نرخ ارز
تعداد واحد های پول ملی یک کشور که برای خرید یک واحد از پول ملی کشور دیگرلازم است ،نرخ ارز نامیده میشود.
۱- قیمت جهانی طلا طی هفته های اخیر می تواند بر سهم بازار(جذب مشتریان) بانک ملت کرمانشاه تاثیر داشته باشد؟
۲- ارزش دلار می تواند بر سهم بازار(جذب مشتریان) بانک ملت کرمانشاه تاثیر داشته باشد؟
تغیرات نرخ سود سپرده ها
درصدی از مبالغی که بانک ها در اثر فعالیت های مالی و کسب سود در اختیار سپرده گذاران (سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت )قرار می دهند
۱- روش پیش از عملکرد می تواند بر سهم بازار (جذب مشتریان) بانک ملت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید