دانلود پایان نامه

………………………………..3
ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………6
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8
پیش فرض های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….9
فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………9
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….10
1-7-1 محدودیت های که در اختیار محقق می باشد………………………………………………………………..10
1-7-2 محدودیت های که از کنترل محقق خارج است……………………………………………………………..10
واژه ها واصطلاحات مهم تحقیق…………………………………………………………………………………….10
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع……………………………………………………………………………………13
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2 مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-1 تعریف عقب ماندگی ذهنی……………………………………………………………………………………………14
2-2-2 سن شروع………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-3 ویژگی های رشدی و تحولی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر………………………….16
2-2-4 آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی………………………………………………………………….17

2-2-5 ویژگی برنامه آموزشی کودکان عقب مانده آموزش پذیر……………………………………………….17
2-2-6 اهداف برنامه آموزشی کودکان عقب مانده آموزش پذیر……………………………………………….18
2-2-7 طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی………………………………………………………………………………………..18
2-2-8 علل بوجود آورنده عقب مانده ذهنی…………………………………………………………………………………19
2-2-9 سندرم داون……………………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-10 همه گیر شناسی……………………………………………………………………………………………………………20
2-2-11 ورزش و عقب ماندگی ذهنی…………………………………………………………………………………………..21
2-2-12 فیزیولوژی تعادل……………………………………………………………………………………………………………..22
2-2-13 حفظ تعادل ، مکانیسم های موجود و سیستم های درگیر…………………………………………….23
2-2-14 نظریه های توصیف کنترل عصبی…………………………………………………………………………………..23
2-2-15 سیستم های دخیل در کنترل پایداری………………………………………………………………………….24
2-2-16 بخش های عصبی اصلی درگیر در کنترل پایداری…………………………………………………………24
2-2-17 کنترل تعادل در حالت ایستاده……………………………………………………………………………………….25
2-2-18 استراتژی های حرکتی در کنترل تعادل…………………………………………………………………………25
2-2-19 تون وضعیتی……………………………………………………………………………………………………………………25
2-2-20 رابطه بین (مقدار)حرکت مرکز فشار و کنترل تعادل……………………………………………………..26
2-2-21 محدوده ثبات در حالت ایستاده………………………………………………………………………………………26
2-2-22 استراتژی های حرکتی به هنگام برهم خوردن تعادل…………………………………………………….27
2-2-23 تعادل قدامی – خلفی………………………………………………………………………………………………………27
2-2-24 تعادل جانبی…………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-25 مکانیسم های حسی درگیر در کنترل تعادل…………………………………………………………………..28
2-2-26 روش های ارزیابی تعادل………………………………………………………………………………………………….30

2-2-27 قدرت و مفاهیم مرتبط……………………………………………………………………………………………………31
2-2-28 ضعف عضلانی و ظرفیت عملکردی…………………………………………………………………………………31
2-2-29 روش های ارزیابی قدرت…………………………………………………………………………………………………32
2-3پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………32
2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………….32
2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور……………………………………………………………………………….33
2-4 جمع بندی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………42
فصل سوم: فرایند پژوهش…………………………………………………………………………………………………………43
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………44
3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
3-3-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………. 44
3-4 نمونه تحقیق و نحوه انتخاب آزمودنی ها………………………………………………………………………………45
3-5متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….45
3-6-ابزا و وسائل گردآ
وری اطلاعات………………………………………………………………………………………………46
3-7-روش جمع اوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………48
3-8-روش های آماری …………………………………………………………………………………………………………………..49
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها (یافته های پژوهش)……………………………………………………50
4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………51
4-2-مشخصات آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………………51
4-3-توصیف متغیر ها…………………………………………………………………………………………………………………….51
4-4-آزمون فرضیه های پژوهش وارائه نتایج ………………………………………………………………………………..56
فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث وپیشنهادها…………………………………………………………………………….62
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..63
5-2- بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………………………..63
5-4-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….68
5-5-پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………… ……………………………………………………..69
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….96

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژه های کلیدیافراد مبتلا، سندرم داون، مرکز فشار

فهرست جداول

عنوان…………………………………………………………………………………………………صفحه

جدول 1-1 علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی افراد مبتلا به کم توانی ذهنی……………………….. 5
جدول 2-1 طبقه بندی شدت عقب ماندگی ذهنی……………………………………………………………………………18
جدول 2-2 خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..38
جدول 2-3 خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………….38
جدول 3-1 خلاصه طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………44
جدول 3-2 مشخصات عمومی آزمودنی ها………………………………………………………………………………………..45
جدول 3-2 نرم آزمون آمادگی جسمی(آزمون تعادل) عقب ماندگان ذهنی……………………………………..48
جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار تعادل با چشم باز آزمودنی ها…………………………………………………..51
جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار تعادل با چشم بسته آزمودنی ها……………………………………………….52
جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات پای آزمودنی ها…………………………………………………53
جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات مچ دست راست آزمودنی ها…………………………….54
جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات مچ دست چپ آزمودنی ها……………………………….55
جدول 4-6 نتایج آزمون لوین برای همگنی واریانس ها…………………………………………………………………….56
جدول 4-7 نتایج آزمونt همبسته تعادل ایستا با چشم باز………………………………………………………………..57
جدول 4-8 نتایج آزمون t همبسته تعادل ایستا با چشم بسته………………………………………………………….57
جدول 4-9 نتایج آزمون t همبسته قدرت عضلات پا…………………………………………………………………………58
جدول 4-10 نتایج آزمون t همبسته قدرت عضلات مچ دست راست……………………………………………….58
جدول 4-11 نتایج آزمونt همبسته قدرت عضلات مچ دست چپ…………………………………………………..59
جدول 4-12 نتایج آزمون t مستقل تعادل ایستا با چشم باز…………………………………………………………..59
جدول 4- 13نتایج آزمون t مستقل تعادل ایستا با چشم بسته…………………………………………………………60
جدول 4-14 نتایج آزمون t مستقل قدرت عضلات پا………………………………………………………………………..60
جدول 4-15 نتایج


دیدگاهتان را بنویسید