دانلود پایان نامه

مثال در تحقیق کمبریج، پسرانی که پدران آنها مجرم بوده‌اند دست کم دو برابر بیشتر از آنهایی که پدران غیر مجرم داشتند به ارتکاب جرم دست ‌زدند (نقدی ، 1374؛ حسینی ، 1364). بررسی خانواده‌های مجرمان مونث نیز نشان دهنده آن است که از سوئی انحراف‌های اجتماعی در خویشاوندان آنها بیش از افراد مونث دیگر است و از دیگر سو، آسیب شناسی خانوادگی در آنها بیشتر از رقمی است که در افراد مجرم مذکر مشاهده می‌شود ، ضمن آنکه تاثیر عوامل خانوادگی در هر دو جنس مشابه است. (دادستان، 1389)
هرونیر کریستین سن (1983) بر اساس مرور جامعه پژوهش‌ها، نتیجه گرفته‌اند که اگر چه بسیاری از محققان در دهه‌های گذشته یافته‌های خود را به عنوان دلایل قاطع موروثی بودن جرم دانسته‌اند. وقتی بر مبنای این یافته‌ها از لزوم عقیم کردن مجرمان دفاع کرده‌اند مسلم است که هنوز بررسیها خانوادگی نتوانسته‌اند آثار عوامل ژنتیکی و محیطی را به وضوح متمایز کنند. چرا که وجود همبستگی بین دو متغییر (مجرم بودن والدین و فرزندان آنها) نشان دهنده یک رابطه علی بین آنها نیست و این امکان وجود دارد که متغیر سومی (شاید یک متغیر محیطی) موجب شود تا والدین و فرزندانشان مرتکب جرم شوند. بنابراین نمی‌توان همبستگی‌ها را به وجود ژن‌های مشترک در اعضای خانواده نسبت داد ، (دادستان،1389)بلکه باید این واقعیت را نیز پذیرفت که تمامی اعضای خانواده دارای تحصیلات ناچیز ، رژیم غذایی نامناسب و درآمد کم بوده‌اند؛ محیط زندگی آنها نیز مشابه بوده، به طبقه اجتماعی غیر مرفه تعلق داشته‌اند. همچنین این احتمال وجود دارد که عوامل اجتماعی و روان شناختی خانوادگی دلیل انتقال ارزشها و رفتار مجرمانه باشد. بنابراین برای ارزشیابی تاثیر عوامل وراثت و محیط باید محققان هر یک از آنها را به گونه‌ای دقیق کنترل کنند تا امکان ارزشیابی درست عوامل دیگر فراهم شود.
– تحقیقات در مورد فرزند خاندگان
روش پژوهش متداول در قلمرو فرزند خواندگان عبارت است از تعیین والدین زیست شناختی این کودکان و مقایسه فراونی رفتار مجرمانه در والدین و فرزندان آنها. (دادستان، 1389)
در صورتی که مشابهت رفتار این کودکان با رفتار والدین زیست شناختی بیش از مشابهت آن با والدینی باشد که آنها را به فرزند خواندگی پذیرفته‌اند، می‌توان تاثیر مولفه ژنتیک را پذیرفت و در غیر این صورت، تاثیر محیط آشکار می‌شود. اما چنین نتیجه‌گیری مستلزم مجرم نبودن والدین غیر زیست شناختی است. در یکی از نخستین تحقیقات در مورد فرزند خواندگان به این نتیجه رسیدند که 50% از فرزندان مادران زیست شناختی مجرم، قبل از 18 سالگی مرتکب جرم شده بودند در حالی که تخلف از قوانین در گروه کنترل تنها 5% بود. هاچینگز و مندیک (1975) نیز پس از بررسی نمونه‌ای متشکل از 1000 فرزند خوانده مذکر، نتیجه گرفت که در صورت مجرم بودن پدر زیست شناختی و غیر مجرم بودن پدرخوانده تعداد فرزند خواندگانی که مرتکب جرم می‌شوند دو برابر بیش از موارد غیر مجرم بودن پدر زیست شناختی و مجرم بودن پدر خوانده است (رمضانی ،1375).
با این حال اگر هر دو پدر دارای پرونده ارتکاب جرم باشند تعداد فرزند خواندگان مجرم باز هم افزایش می‌یابد. این مولفان پس از جمع‌بندی تحقیقات انجام شده در مورد فرزند خواندگان نتیجه گرفتند که با وجود تاثیر عامل ژنتیک در علت شناسی جرم، نمی‌توان تاثیر عوامل محیطی را نادیده گرفت.
تحقیقات اخیر در عین حال بر اهمیت عوامل ژنتیکی و محیطی تاکید کرده‌اند.
هندیک و همکاران بر اساس بررسی نمونه‌ای متشکل از 14500 فرزند خوانده نشان دادند که وجود یک والد زیست شناختی مجرم، فراوانی ارتکاب جرم را در فرزندانشان افزایش می‌دهد. با این حال با توجه به نتایج تحقیقات منعکس شده در جدول می‌توان مشاهده کرد که با یک اثر تعاملی مواجه هستیم. چرا که وقتی هر دو پدر مجرم هستند درصد فرزند خواندگان مجرم نیز افزایش می‌یابد. که این رابطه در جدول (3-10) نشان داده می شود.

جدول (3-10) درصد فرزند خواندگان مجرم مذکر در ارتباط با مجرم بودن والدین
والدین زیست شناختی

والدین غیر زیست‌شناختی
مجرم
غیر مجرم
مجرم
5/24%

7/14%

غیر مجرم
0/20%

5/13%

مأخذ : (دادستان 61:1389)
از قدیم نقش وراثت، خواه به دلیل تجربه اجداد ما خواه به علت کنجکاوی بشر در شناخت ناشناخته ها مورد توجه بسیار بوده است. شباهت های ظاهری والدین با کودکان چون سیاهی چشمها و یا سپیدی رخسار و مقایسه رفتار های پدر و مادر با فرزند چون نحوه خشم و شکل مهر و نوع لبخند و مانند اینها وراثت را همیشه به عنوان یک پدیده قابل تامل مطرح کرده است. علاوه بر شباهتها تفاوتهای میان والدین و اولاد نیز در وراثت مورد توجه است. در شریعت مقدس اسلام به ویژه نقش وراثت در اخبار و احادیث مختلف به عناوین گوناگون عنوان شده و از وراثت با کلمه “عرق” یاد گردیده است، روایت زیر از آن جمله است :(رجبی، 1381)
“مردی از انصار حضور پیغمبر (ص) آمد عرض کرد یا رسول الله این زن دختر عموی من است، من فرزند فلان پسر فلان و این زن دختر فلان و پشتهای خود و همسرش را برشمرد، سپس گفت نه من و نه همسرم هیچیک از نژاد حبشی نبوده ایم ولی این زن برای من فرزندی آورده است که شباهت بسیار به حبشیان دارد. حضرت پس از کمی تفکر فرمود تو دارای نود و نه عرق هستی و زنت نیز نود و نه عرق دارد.وقتی نطفه به هم می آمیزد عرقها به جنبش آمده از خداوند تکوین بچه را شباهت ایشان طلب می کن
ند این فرزند تست و این تغییر شکل یا از “عرق” تو یا همسر تو ناشی شده است. بی شک عامل محیط نیز در کنار وراثت از اهمییت فوق العاده برخوردار است اما زیست شناسی که سابقه ای طولانی در تاریخ دارد به کمک جرم شناسی معاصر آمده تا نقش تردید ناپذیر وراثت را در نزد افرا انسانی و مجرمین بررسی کند. دوره شاخص زیست شناسی مدیون قرن نوزدهم است که وراثت را به شکل علمی آن مطرح می سازد بخصوص که در این مطالعه مساله وجود برخی تمایلات جرم زا از طریق ارث قابل توجه است

3-7- وراثت از نظر علمی
تاثیرات وراثت در شکل گیری شخصیت بزهکار با روش های مختلف شجره نامه ای ، آماری ، دوقلوها ، الکتروآنسفالوگرافی مورد بررسی قرار گرفته است که در هریک از آنها با شیوه های مخصوص به این امر پرداخته شده است. در واقع محققین به دنبال این بوده اند که آیا انتقال به وسیله وراثت صورت گرفته یا خیر؟ نتایج هریک از تحقیقات فوق علی رغم انتقادات وارد بر آنها که هیچ یک به تنهایی کافی برای شناخت عوامل موثر در وقوع جرم نیست ، مؤید این معناست که وراثت در بزهکاری تأثیر دارد ، لیکن برای این سوال که آنچه در این وراثت منتقل می شود ، چیست پاسخهای مختلف در مکاتب مختلف داده شده است ؛ “چیزی مخصوص” ، “فقدان یا ضعف یا اختفای حس اخلاقی” ، “صرفاً گرایش هایی که در پایه اجداد یافت می شود و ممکن است جرم زا باشند.” اما علی رغم این پاسخ ها امروزه ، جهت تحقیقات به این سمت است که کروموزم جنایت وجود ندارد (گسن ریموند ، 1374 ، 177)
درک نظریه اسلام درباره جبر جنایی که در طی چهارده سده کتاب ها و رسالات بیشماری در آن باره نوشته اند ، کار آسانی نیست. حدیث شریف نبوی12 تالی کلام الهی در آیه مبارکه می باشد. آنچه استنباط ماست این است که اگر بشر به حال خود رها می شد ، احتمالاً در جبر بیولوژی وروانی با خسران کاری خود به پرتگاه سقوط و انحطاط و زوال می افتاد. فلسفه تشریع ، برای رهایی انسان از جبر جنایی و اعتلای به مقام حریت و انسانیت است (کی نیا ، 1370 ، 91)
در طول زندگی بشر از ابتدای تولد حتی قبل از آن برای شیوه تربیت فرزندان ، بخصوص در روایات اسلامی دستورالعمل هایی آمده است. رعایت پاره ای مسائل قبل از تشکیل خانواده و ازدواج از ناحیه زوجین ، اقدام خاص مادر در دوران بارداری کودک ، نحوه شیردهی و تغذیه کودک از جمله مسائلی است که تأثیر این دوران در شخصیت فرد را آشکار می سازد :
“آنها کسانی هستند که می گویند پروردگار از همسران و فرزندان ما ، مایه روشنی چشم ما قرار ده و ما را پیشوای پرهیزگاران بنما!” 13
پیام آیه این است که انسان در برابر همسر و فرزند و نسل خود متعهد است و تشکیل خانواده و داشتن همسر و فرزند و دعا برای بدست آوردن آنها مورد توجه اسلام است. (قرائتی ، 1383، 286)
در آیه 78 سوره نحل به بی اطلاعی انسان قبل از تولد اشاره دارد :
“و خداوند شما را از شکم مادران خارج نمود در حالی که هیچ نمی دانستید ، اما برای شما گوش و چشم و عقل قرار داد تا شکر نعمت او را بجا آورید.” 14 ؛ یعنی درحین تولد از این معلوماتی که فعلاً دارید در شما اثری نبود. علت دانا شدن شما همان گوش و چشم و قلب است که شنیدنی ها و دیدنی ها از دروازه گوش و چشم وارد درون شما می شود و به وسیله قلب تجزیه و تحلیل می شود و اگر این دستگاه ها در بدن نبود ، بشر از دانایی بی بهره می ماند و با عالم خارج ارتباطی پیدا نمی کرد. (قرشی ، 1377 ، 497)
آیه 27 سوره نوح تأکید به وراثت دارد :
“چرا که اگر آنها را بگذاری بندگانت را گمراه می کنند، و جزنسلی فاجر و کافر بوجود نمی آورند.” 15
از آیه استفاده می شود که جمعتی که فاسد و مفسد باشند و نسل های آینده آنها نیز در خطر فساد و گمراهی قرار گیرند، در حکمت خداوند حق حیات ندارند. (مکارم شیرازی ، 1383، 89)
و حضرت نوح این معنا که کفار در آینده جز فاجر و کفار نمی زایند را از راه وحی فهمیده بود
همدانی ، (1374) آن جا که در آیه 36 سوره هود آمده است :
” و به نوح وحی شد که از قوم تو جز کسانی که [تاکنون] ایمان آورده اند هرگز [کسی] ایمان نخواهد آورد. پس از آنچه می کردند غمگین مباش”. 16
بنابراین در عین حال که انسان خود مسیر هدایت و ضلالت خود را انتخاب می کند و همین طور متأثر از وسوسه های شیطانی است ، اثر وراثت در ساختار زندگی انسان مورد اشاره قرآن کریم قرار گرفته است.
قرن نوزدهم با توسعه علوم همراه است بین سالهای 1900- 1800 نظریه های سلولی ریشه میکروبی بیماریهای عفونی و تکامل “داروین” موجب گسترش دانسته هایی در زمینه علم زیست شناسی گردیده است بین سالهای 1875- 1860 نظریه وراثت ژ. مندل (1884- 1822) که آزمایشهای مختلفی بین سالهای مذکورروی انواع نخود انجام داد مورد توجه کمی واقع شد. ولی سی وپنج سال پس از گزارش وی که در 1865 انتشار یافت سه زیست شناس اروپایی بدون اطلاع از مطالعات یکدیگر به کشف گزارش مندل توفیق یافتند. “کورنس” و در آلمان “دووریس” در هلند و “چرماک” در اتریش.
“مندل” کشیش ساکن شهر کوچکی از شهرهای فعلی چکسلواکی بود تحصیلات وی در علوم ریاضیات در دانشگاه انجام شد و هم اوست که طریق انتقال صفات از والدین به اولاد را کشف کرد. این کشیش متفکر با کاشتن نخود در باغچه کلیسا خود را سرگرم می کرد و با بردباری و حوصله بسیار و با صرف روزها و ماها و سالها وقت بیش از ده هزار بوته نخود را مورد بررسی و دقت قرار داد که علم وراثت با گزارش مندل در هشتم فوریه سال 1865 شروع شد هر چند همان طور که گفته شد نمی توان نظرات دیگری را که در این زمینه قبل از م
ندل مطرح گردیده بود و از اعتبار برخوردار است نادیده گرفت. علت انتخاب نخود یکی آسانی کاشتن آن در مقایسه با دیگر گیاهان و همچنین تولید نسل فراوان تر آن بود و دیگر آنکه چون پرچم ها و مادگی گل نخود در درون گلبرگهای آن مخفی هستند در آنها خود لقاحی انجام می گیرد{بدین معنی که گرده یک گل (که حاوی یک سلول نر است) با تخمک همان گل (که حاوی سلول ماده است) ترکیب می گردد.} نتایج کلی که مندل از مطالعات خویش بر روی گیاهان گرفته و به قوانین مندل شهرت یافته اند به شرح زیرند :
تفکیک خصوصیات وراثتی- به این معنی که ژن های جفت (که برای هر صفت وجود دارد) از هم جدا می شوند و به سلول های زاینده متفاوت می رسند.
استقلال این خصوصیات – به این معنی که تفکیک ژنهای جفت و ترکیب شدن بعدی آنها مستقل ز یکدیگر صورت می گیرد(اصل ترکیب آزاد).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعورزشکاران

3-8- جرم و شخصیت از


دیدگاهتان را بنویسید