دانلود پایان نامه

·تفاوت‌های جسمانی: شامل کودکانی که با این که نقایص محسوس و قابل مشاهده ندارند، نمی‌توانند از نظر فیزیکی حرکت کنند و فاقد انرژی بدنی می‌باشند.
۲-۲۳- ماهیت تعریف آموزشگاهی کودکان استثنایی
عامل مهمی که در تعریف کودکان استثنایی دخالت و نقش اساسی دارد به نقش مدارس مربوط می‌شود. برخی از انواع استثنایی بودن، تقریبا به‌طور کامل توسط پاسخ کودک به فرامین مدرسه تعریف می‌شوند. در مورد ناتوانایی‌های یادگیری، ناکامی‌های مکرر در پیشرفت تحصیلی است که کودک را به عنوان فردی ناتوان در یادگیری تعریف می‌کند. عین این حکم در باب عقب‌ماندگی ذهنی خفیف نیز جاری است. یعنی کودک ممکن است در مدرسه عقب‌مانده تلقی شود ولی در جای دیگر کنش و فعالیت کافی و بسنده داشته باشد ( ماهر، ۱۳۸۱).
کودکان استثنایی، کسانی هستند که نیازمند تعلیم و تربیت ویژه و خدمات وابسته‌اند تا از کل استعداد انسانی‌شان بتوانند استفاده کنند. از سوی دیگر روش‌های معمولی و متداول، غالبا نمی‌تواند در یادگیری آنها موثر باشد. آنها به تعلیم ویژه نیازمندند چرا که قابلیت‌ها و توانایی‌های این کودکان را هر اندازه که اندک باشد، از طریق اجرای برنامه‌های مناسب آموزشی می‌توان توسعه داد.
۲-۲۴- پیشینه داخلی و خارجی پژوهش
۲-۲۴-۱- پیشینه داخلی
بهداشت روان دانش و هنری است که به افراد کمک میکند تا با ایجاد روش هایی صحیح از لحاظ روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگاری داشته و را ه حل های مطلوب تری را برای حل مشکلاتشان انتخاب نمایند(تورانپشتی و منصوبیفر، ۱۳۸۸).
رضایت شغلی نیز به عنوان یک واکنش احساسی به کار، شرایط فیزیکی واجتماعی محل کار است (حاتمی و همکاران،۱۳۸۷) و ترکیبی از شرایط روانشناختی، فیزیکی و محیطی است که باعث میشود فرد بگوید از شغلش راضی است (هاپکوک۷۵،۱۹۹۵؛ به نقل از رفیعی، ۱۳۸۱).
بحث سلامت روان و رابطه آن با رضایت شغلی موضوع پژوهش های متعددی در ایران و خارج از ایران بوده است. در مورد شاغلان حرفه ای مختلفی مانند معلمان و کارمندان و بسیاری از مشاغل دیگر نیز رابطه سلامت روان و رضایت شغلی بررسی شده است. هر چند که از این مطالعات یافته های متفاوتی حاصل شده، اما در بسیاری از این پژوهش ها وجود رابطه میان سلامت روان و رضایت شغلی مورد تآیید قرار گرفته است. از جمله این مطالعات در ایران میتوان به پژوهش شفیع آبادی وخلج اسدی (۱۳۸۶) در جامعه کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و پژوهش ویروی۷۶ (۱۳۸۷) در بین آموزگاران مدارس عادی و استثنایی اشاره کرد. یافته های برخی پژوهش های دیگر حاکی از این بوده است که بین سلامت روان و برخی از ابعاد رضایت شغلی رابطه وجود دارد، از آن جمله پژوهش حسینی و شریف پور (۱۳۸۵) است که بر اساس یافته های آن بین ابعاد رضایت شغلی (سرپرست، همکار و پرداخت) و سلامت روان پرسنل رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد، اما بین ابعاد دیگر رضایت شغلی (کار و ارتقاء) و سلامت روان رابطه معنی داری وجود نداشت. پژوهش شمسی (۱۳۸۲) نیز نشان داد بین سن، جنسیت، ساعت تدریس و سابقه تحصیلی با رضایت شغلی،سلامت روان و باور منطقی معلمان رابطه معنی داری وجود ندارد. بر اساس یافته های پژوهش کاهه و هیودی (۱۳۹۱) سلامت روان با مؤلفه های رضایت کلی از شغل، رضایت از محیط فرهنگی و رضایت از رفتار فرهنگی دارای ارتباط معنا دار بود و افرادی که رضایت بیشتری را ابراز داشتند، از سلامت روان بهتری نیز برخوردار بودند.
کیانفر و خردمند (۱۳۸۷) با مطالعه ی میزان شیوع اختلالات روانی در معلمین شهر کرمان به این نتیجه رسیدند که مجموعا ۵/۲۸از افراد مورد مطالعه دچار اختلال روانی بودند و ازاین درصد افراد صفر درصد اختلال روانی شدید و ۸/۳اختلال روانی متوسط و۸/۲۴اختلال روانی خفیف نشان دادند.
در پژوهش دیگری که توسط توران پشتی و منصوبی فر(۱۳۸۸)که شامل همه ی معلمان عادی واستثنایی شهرستان رفسنجان بود به این نتیجه رسیدند که بین معلمان عادی و استثنایی در مقیاس تنهایی تفاوت معنی دار وجود دارد.
در همین راستا تحقیقی که بختیار پور(۱۳۸۹) با عنوان بررسی اثر کیفیت زندگی و تحول روانی-اجتماعی معلمان عادی واستثنایی شهر لردگان در سال ۸۹-۸۸ انجام داده بود به این نتیجه رسید که تحول روانی معلمان عادی با استثنایی متفاوت است و همچنین میزان بروز ناراحتی های ذهنی-روانی و سازگاری در معلمان استثنایی بالاتر از معلمان عادی است و اینکه جنسیت هیچ تاثیری بر سازگاری و کیفیت زندگی ندارد.
در تحقیقی که کجباف و همکاران در خصوص مقایسه سلامت روان معلمان عادی واستثنایی شهر اصفهان انجام داده بود به این نتیجه رسیدند که بر خلاف باور عمومی و شواهد پژوهشی موجود بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش،معلمان مدارس استثنایی در مقایسه با معلمان مدارس عادی از وضعیت بهداشت روانی مطلوب تری برخوردارند.
همچنین بیانی ودیگران در تحقیقی که درمورد تعیین وضعیت سلامت روانی معلمان گلستان انجام داده بودند نشان ازمتوسط بودن میزان شیوع علائم روانپزشکی در میان معلمان گلستان بود که در مقایسه با پژوهش های مشابه انجام شده در میان جمعیت معلمان، از شیوع کمتری برخورداراست.
تحقیقی که تقوی (۱۳۸۹) با هدف بررسی مقایسه ای رضایت شغلی معلمان عادی و استثنایی در شهر تبریز انجام داده است به دنبال کشف عوامل تاثیر گذار بر این رضایت از جمله سابقه خدمت، مدرک تحصیلی، جنسیت، مقطع تدریس و وضعیت مسکن و…بوده است، حجم نمونه به علت کمی تعداد معلمان مرد در مدارس استثنایی همه ی آنها انتخاب ، و بقیه نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب شده اند، نتایج حاصله نشان می دهد که رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی از معلمان عادی و رضایت شغلی معلمان مقطع راهنمایی از معلمان مقطع ابتدایی بیشتر است.
تحقیق مکاری و هدایت (۱۳۸۰) که با هدف مقایسه میزان رضایت شغلی معلمان مرد و زن در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه ۶ مشهد انجام داده اند به دنبال کشف نقش عوامل محیطی، انگیزشی و واسطه ای دسته بندی شده اند، بر میزان رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است، ابزار جمع آوری پرسشنامه و جامعه ی آماری تمامی معلمان زن و مرد شهر مشهد سال ۸۰ بوده است، روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی و حجم نمونه ۱۶۶ نفربوده است. نتایج نشان داد که بین جنسیت و رضایت شغلی رابطه معنا داری وجود دارد. با توجه به عوامل موثر برمیزان رضایت شغلی، تمامی عوامل که در سه حیطه ی عوامل انگیزشی، واسطه ای و محیطی دسته بندی شده بودند، در میزان رضایت شغلی تاثیر داشته اند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدی بهداشت روان، سلامت روان، بهداشت روانی، سلامت روانی

۲-۲۴-۱- پیشینه خارجی
نتایج برخی پژوهش ها ی انجام شده در خارج از ایران مانند پژوهش لاسبری و دیران (۲۰۰۴) نیز حاکی از آین بود که رابطه معنا داری بین رضایت شغل و سلامت جسمانی و روانی وجود دارد. احدی (۲۰۰۹) نیز وجود رابطه مثبت و معنی دار بین دو متغییر یاد شده را مورد تآیید قرار داد. همچنین در پژوهش ماهشبابور و جاداو (۲۰۱۲) رابطه مثبت و معنی داری میان رضایت شغلی و سلامت روان مشاهده شد. در تحقیق دیگری توسط استریواتر (۲۰۰۱) نیز رابطه منفی معنی داراسترس شغلی کارکنان با رضایت شغلی و سلامت جسمانی و روانی آنان نشان داده شد. در پژوهش لورتا (۲۰۰۹) نیز یافته ها حاکی از این بود که رضایت شغلی پایین با سطوح پایین سلامت روان در رابطه است.
چانگ (۲۰۰۹) نیز در پژوهشی در این رابطه متوجه شد که نمرات معلمانی با سابقه ی یک سال کار از معلمانی با ۶ تا ۱۰ سال سابقه ی تدریس درخستگی عاطفی و زوال شخصیت بیشتر است.
در این راستا گالانکی و همکاران(۲۰۰۸) در یافتند که بین تنهایی ، مشکلات اجتماعی، رفتار افسرده و بی اعتنایی رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد.
مبرگ (۱۹۹۵) نشان داد که بر چسب عقب مانده ی ذهنی، میزان تدریس را کاهش میدهد و بین خصیصه ی بدبینی با برچسب عقب مانده ارتباط وجود دارد.
۲-۲۵- جمع بندی
در این فصل ابتدا به مبحث سلامتروان پرداخته شد و همانطور که مشاهده شد از سلامتروان تعاریف مختلفی ارائه شده است که تمرکز بر روی بهزیستی و کاهش فشار روانی را میتوان به عنوان وجه مشترک تمامی تعاریف درنظر گرفت. در ادامه به معرفی دیدگاهها و نظریات مختلف در مورد سلامت روان پرداخته شد و ابعاد مختلف سلامت روان در نظریههای مختلف شرح داده شد. سپس در ادامه به عوامل مؤثری که در سلامت روان ایجاد اختلال مینمایند پرداخته شد، عواملی مانند بیماریهای جسمی و روانی. متغیر دیگری که در این فصل به آن پرداخته شد رضایت شغلی بود که در این مبحث ابتدا با بحث در مورد نظریههای مختلف در مورد رضایت شغلی به آن پرداخته شد و در ادامه نیز با بحث در مورد متغیرهای تأثیر گذار بر رضایت شغلی مانند سن، میزان درآمد و عوامل سازمانی، عوامل محیطی و شخصی این بحث ادامه یافت. در ادامه بحث پیرامون رضایت شغلی به اثرات نارضایتی شغلی بر افراد پرداخته شده و پیامدهای آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. در ادامه به بحث در مورد حوزههای مرتبط با معلمان و همچینین عوامل تأثیر گذار بر بهبود وضعیت شغلی و سلامتروان معلما ن ازجمله شرایط اجتماعی خانوادگی و غیره پرداخته شد. در انتهای این بخش به پیشینه پژوهشی در ارتباط با متغیرهای پژوهش حاضر پرداخته شد. همانطور که ملاحظه شد عوامل مختلفی با رضایت شغلی و سلامت روان در افراد مرتبط است و دارای ابعاد مختلفی است. همچنین مشخص شد که نوع اشتغال در افراد میتواند با میزان سلامت روان و رضایت شغلی در افراد مرتبط باشد. در ضمن نتایج تحقیقات نشان دادکه عوامل مختلفی میتواند در رضایت شغلی و سلامت روان معلمان دخیل باشد.

فصل سوم
روش پژوهش

۳- ۱- مقدمه:
در این فصل به روش پژوهش، جامعه، نمونه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار پژوهش(پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش) و روش اجراو روش تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.
۳-۲- روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و شیوه ی اجرای آن علی مقایسه ای (پس رویدادی) است.
۳-۳- جامعه،نمونه آماری و روش نمونه گیری:
۳-۳-۱- جامعه آماری
جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی معلمان عادی و استثنایی (رسمی،پیمانی،قراردادی) شهر همدان بود که در زمان انجام پژوهش به طور تمام وقت در مدارس شهر همدان مشغول به تدریس بودند.
۳-۳-۲- نمونه و حجم نمونه و روش نمونه گیری:
از کل نفرات جامعه ی آماری تحقیق که در زمان انجام پژوهش ۵۵۰ نفر بودند تعداد افراد حجم نمونه را با استفاده از جدول مورگان معادل ۱۸۰ نفر(۹۰ نفر از معلمان مدارس عادی و ۹۰ نفر از معلمان مدارس استثنایی) یعنی حدود ۳۵ درصد به روش خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب و مورد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید