دانلود پایان نامه

پرداخت بدهیهایشان قدرتمند خواهد ساخت. سه عامل حساسیت بنگاههای غیر مالی را به چرخه های فعالیت های کلان تشدید می کند
گانجی و یوآن۲۴ (۲۰۰۹)، در مقاله خود با عنوان “سودآوری بانک و مجرای وام دهی بانک: شواهدی از چین” به این نتیجه رسیده اند که اثر سیاست پولی بر وام دهی برای بانک های بزرگ تر و بانک هایی که سطح پایین تری از نقدینگی دارند ضعیف تر است و لزوماً واکنش آن بانک ها به سیاست پولی با توجه به سرمایه متفاوت نیست. به علاوه برای شناسایی واضح تر مجرای وام دهی بانک آن ها آزمون کردند که آیا اثر سیاست پولی با توجه به سودآوری متفاوت است. نتایج بیانگر این هستند که بانک های سودآور حساسیت کمتری نسبت به سیاست پولی دارند چون زمانی که انقباض سیاست پولی منجر به کاهش سپرده ها می شود بانک هایی که سودآوری کم تری دارند با هزینه بالاتر سرمایه مواجه خواهند شد.

لئودی هان۲۵ (۲۰۰۱) در پژوهشی تحت عنوان تحلیل تجربی از نقش بانک ها در فرایند انتقال سیاست پولی در هلند برای انجام داده اند، این مطالعه از اطلاعات ترازنامه تعدادی از بانک های هلند در دوره ۱۹۹۷-۱۹۹۰ استفاده شده است. توجه اصلی این پژوهش بر مجرای وام دهی و به عبارتی دیگر واکنش عرضه وام و تسهیلات به شوک های سیاست پولی بوده است. ایده اصلی پژوهش ، این بوده است که بعضی از بانک ها به دلیل این که می توانند کاهش منابع خود به دلیل افت حجم سپرده ها را با استفاده از شیوه های کم هزینه دیگری جبران کنند، از قابلیت بالاتری برای خنثی کردن اثرات سیاست پولی بر خوردارند. نتیجه ای که از این پژوهش گرفته شده این است که مجرای وام دهی در هلند فقط در خصوص وام هایی که از تضمین دولتی برخوردار نیستند، فعّال است؛ زیرا بانک ها در مورد وام هایی که از تضمین دولت برخوردارند، رفتار متفاوتی در مقایسه با سایر وام ها از خود نشان می دهند. بر اساس در این مطالعه معلوم شده است که اثرات منفی سیاست پولی انقباضی از نظر سرمایه و نقدینگی بر بانک های کوچک تر، بیشتر از بانک های بزرگ تر است. در این مطالعه هم چنین مشخص شده است که وام دهی به خانوارها به اندازه وام دهی به بنگاه ها تحت تأثیر سیاست پولی قرار نمی گیرند. در مورد تأثیر سیاست پولی سختگیرانه بر حجم سپرده ها، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که حجم سپرده ها، بهخصوص سپرده های مدّت دار بطور مثبت، نسبت به سیاست های پولی انقباضی واکنشی نشان می دهد. این نتیجه غیر منتظره می تواند ناشی از چگونگی عملکرد سیاست پولی در هلند در زمان اجرای آن باشد.
ماتوسک و سارانتیس۲۶ (۲۰۰۸)، در مقاله خود پیرامون مجرای وام دهی بانک و انتقال پولی به این نتیجه رسیده اند که در رابطه با مجرای وام دهی بانک درتمامی کشورها شواهدی موجود است امّا شدّت آن در بین کشورها متفاوت است. آن ها بیان می کنند که چنین به نظر می رسد اندازه بانک و نقدینگی بیش ترین نقش را در واکنش بانک ها نسبت به تغییرات سیاست پولی ایفا کنند. هم چنین آن ها در مطالعه خود به بررسی عواقب کلان اقتصادی مجرای وام دهی بانک پرداختند و شواهدی دال بر ارتباط بین عرضه کلّ وام با فعالیّت واقعی اقتصادی در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی یافتند.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

۳- ۱. مقدمه
انجام هر پژوهشی در واقع پیدا کردن راه حل مشکل یا مسئله ای می باشد که پژوهش گر با جستجو و جمع آوری اطلاعات در ارتباط با مشئله مورد نظر و تجزیه تحلیل آن در پی حل مشکل است . هدف از انتخاب روش پژوهش این است که پژوهش گر مشخص نماید با استفاده از چه روشی می تواند دقیق و آسان به نتایج پرسش ها و فرضیات پژوهش برسد ( نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۵).
که اصولا در هر پژوهشی اهداف به دو صورت کلی و جزیی بیان می شوند . که اهداف کلی از مسئله اصلی پژوهش به دست می آید و پژوهش گر می تواند اهداف کلی را جهت انجام بهتر به اهداف جزیی تر دسته بندی کند ( خاکی، ۱۳۷۸).
فصل سوم به بررسی روش اجرای پژوهش مربوط می شود . ابتدا نوع پژوهش از نظر روش شناسی مشخص شده است و سپس جامعه آماری و مشخصات آن حجم نمونه مورد نیاز و روش نمونه گیری، روش جمع آوری داده ها، پایایی و روایی ابزار و همچنین روش آماری مورد استفاده در این پژوهش به طور مفصل شرح داده می شود
۳-۲. روش پژوهش
پژوهش را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ی محقق است. هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل موجود در سازمان به پژوهش می‌پردازیم آن را پژوهش کاربردی۲۷ می‌نامیم. اما وقتی اساساً برای بهبود درک خود مسائل بخصوصی که به طور معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها پژوهش می‌کنیم آن را پژوهش بنیادی یا پایه‌ای۲ می‌خوانیم. یافته‌های چنین پژوهشی به افزایش دانش در زمینه‌های مختلف مدیریت کمک می‌کند. (سکاران، ۲۰۰۲).
بدیهی است که برای موضوع خاص، تنها یک روش پژوهش خاص وجود ندارد. با توجه به موضوع مورد مطالعه روش یا روش های پژوهش متناسب با آن را پژوهشگر باید بهکار گیرد. و چه بسا در بسیاری از مطالعات، استفاده از چندین روش پژوهش مختلف مناسب باشد. روش پژوهش بهکار برده شده در این پژوهش به بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه مورد بررسی قرار می گیرند از نوع توصیفی پیمایشی می باشد از جنبه هدف کاربردی است.
۳- ۳. متغیرهای پژوهش و الگوی مفهومی پژوهش
منظور طراحی الگوی مفهومی پژوهش ابتدا کلیه معیارهای موجود در ادبیات نظری استخراج گردید، سپس با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و همچنین متخصصین و خبرگان بانکی تعدادی از آنها حذف و تعدادی به آنها اضافه گردید و در غالب طبقهبندی جدیدی که برای اولین بار در این پژوهش ارائه شده است،الگوی مفهومی پژوهش طراحی گردید. که در آن نقش متغیر های اقتصادی که خود شامل (تورم، نوسانات نرخ طلا و ارز، تغیرات نرخ سود سپرده ها، تغیرات نرخ سود و اعتبارات، متغیر های پولی و رشد نقدینگی)متغیر مستقل و سهم بازار بانک متغیر وابسته و روشهای مدیریتی متغیر مداخلهگر است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد درباره بازدارندگی، تغییر رنگ

متغیر های مستقل

متغیر وابسته

۳-۱.مدل مفهومی پژوهش(بیکر و هاف۲۸،۲۰۰۷)

۳-۴. جامعه و نمونه آماری
نمونه معرفی برای جامعه است و رابطه این دو را می‌توان در شکل شماره‌ی ۳-۵ مشاهده نمود.جامعه آماری تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر است که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند( آذر و مومنی، ۱۳۸۵). تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را دربرگیرد و درضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری بعمل آید. (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷).

شکل ۳-۱: رابطه بین جامعه و نمونه آماری )خاکی، ۱۳۸۶ (
معاونین و کارشناسان شعب مختلف بانک ملت استان کرمانشاه به عنوان جامعه ی آماری تعریف می شوند.منظوراز مدیران خبره(اساتید آشنا با مفهوم رقابت پذیری، پژوهشگران آشنا با حوزه مالی و خبرگان) است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.در این روش شعب بانک ملت استان کرمانشاه به عنوان یک سازمان در نظر گرفته شده و در مرحله ی بعدی از بین شعبه های منتخب به روش تصادفی ساده برگزیده شد .
۳- ۵. تعیین حجم نمونه
نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۱). طبق فرمول زیر حجم نمونه محاسبه گردید. علت استفاده از فرمول زیر آن است که روش تصادفی ساده از یک جامعه محدود صورت گرفته است.

که در فرمول فوق :
: مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان ()که در این پژوهش سطح اطمینان ۹۵% در نظر گرفته شده است، که برابر با ۱۹۶ است.
: واریانس جامعه، چون از قبل یک شاخص به عنوان پارامتر واریانس جامعه مورد مطالعه در دست نبود و هیچگونه سابقه قبلی در رابطه با موضوع مورد مطالعه وجود نداشت لذا میانگین و واریانس از پیش تعیین نشده بود. به همین جهت برای رعایت اطمینان بیشتر همراه با خطای کمتر بالاترین مقدار انحراف معیار احتمالی جامعه را که ۵۰ درصد است به جای انحراف معیار جامعه قرار داده میشود.
: میزان اشتباه مجاز، که دراین پژوهش با توجه به نتایج پیش آزمون ۹۵% در نظر گرفته شده است.
: تعداد جمعیت جامعه آماری میباشد.
برای محاسبه ی حجم نمونه براساس فرمول جامعه محدود، سطح اطمینان ۹۵ درصد و دقت برآورد ۳ درصد در نظر گرفته شد.هم چنین برای تخمین واریانس عدم بازپرداخت مشتریان بانک ها از روش نمونه گیری اولیه استفاده شد.حجم نمونه ۱۰۰ نفر با استفاده از فرمول بدست آمد.
۳- ۶. ابزار جمعآوری دادهها
انواع ابزارهای گردآوری عبارتند از: پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و اسناد و مدارک عملی.در این پژوهش از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است .روش کتابخانه ای برای مبانی نظری ونیزدربخش میدانی صرفاازپرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است .همچنین به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس ترتیبی در قالب طیف پنج تایی لیکرت استفاده شده است. این پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول دارای ۴ سؤال است که این سؤالها در مورد ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان میباشد. همچنین بخش دوم پرسشنامه از ۲۲ گزاره برای بررسی نظرات مشتریان استفاده کرده است به طوری که در هر گزاره میزان موافق بودن مشتریان با معیار مطرح شده در آن گزاره در یک مقیاس پنج تایی (از ۱ به معنای کاملاً مخالف تا ۵ به معنای کاملاً موافق) در رابطه به وضعیت موجود بررسی شده است، که مشتریان در وضع موجود میزان موافقت خود را با اینکه بانک مورد بررسی دارای آن ویژگی است، ابراز میکنند.
۳- ۷.روایی و پایایی (اعتبار) پرسشنامه
اگر شخصی اعتبار و روایی داده‌های خود را نداند نمی‌تواند نسبت به آنچه که به دست آورده است و نتیجه‌گیری‌هایش زیاد مطمئن باشد. (کرلینگر، ۱۳۷۶). پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه‌گیری و بکارگیری آنها در مرحله‌ی اصلیِ جمع‌آوری داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا‌ بودن بکارگیری ابزار موردنظر و معتبربودن آن پیدا کند.
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه‌گیری می‌تواند ویژگی و خصیصه‌ای که ابزار برای آن

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید