دانلود پایان نامه

دستگاه اسپکتروفتومتر ماورای بنفش در طول موج nm760 در مقابل بلانک خوانده شد. سپس نتایج به صورت مقادیر هم ارز با استاندارد اسید گالیک بیان شد. به این صورت که میانگین جذب حاصل در معادله خط به دست آمده از ترسیم منحنی استاندارد گالیک اسید قرار داده شد و نتیجه به عنوان محتوای تام فنولی عصاره بر اساس میزان معادل میلی گرم گالیک اسید در هر یک گرم عصاره گزارش شد[۳۴]. آزمایشات برای هر عصاره و استاندارد ۳ بار تکرار شد.
غلظت ترکیبات فنولی کل در گیاه مورد بررسی بر حسب میلی گرم گالیک اسید در هر یک گرم عصاره از رابطه ۲-۳ محاسبه می شود.
۰۸۷۳/۰+ X0056/0 Absorbance =
رابطه ۲-۳ محاسبه غلظت ترکیبات فنولی
X : مقدار گالیک اسید بر حسب میلی گرم
۲-۴-۴- ارزیابی محتوای فلاونوییدها :
فلاونوییدها شایع ترین گروه از ترکیبات پلی فنولی در رژیم غذایی انسان و گیاهان هستند. این ترکیبات به علت تاثیر متقابل با رادیکال های آزاد، از ایجاد سرطان جلوگیری می کنند و همچنین به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند. فلاونوییدها موجب کاهش سرعت پیری شده و بدن را علیه بیماریهای قلبی عروقی و باکتری ها محافظت می کنند[۳۵]. آنها آنتی اکسیدان هایی هستند که به مقدار زیاد در میوه هایی از خانواده مرکبات، انواع توت ها، پیازها به ویژه پیاز قرمز، جعفری، چای به ویژه چای سبز و سفید، شراب قرمز و شکلات های کاکائویی وجود دارند. فلاونوییدها ترکیباتی هستند که توانایی مهار پراکسید چربی با روش جمع کنندگی رادیکال هایی مانند سوپر اکسید، آنیون ها، رادیکال های پراکسید چربی و رادیکال های هیدروکسی را دارند. میزان محتوای تام فلاونوییدی موجود در عصاره ها طبق روش رنگ سنجی ارزیابی شد. معرف رنگی در این روش آلومینیوم کلراید می باشد. در شکل زیر جایگاه اتصال فلز از جمله آلومینیوم به فلاونویید مشخص شده است که به دنبال آن رنگ ظاهر می شود.

۲-۴-۴-۱ تعیین محتوای کلی فلاونوییدی :
میزان محتوای فلاونوییدی هر عصاره از طریق روش های رنگ سنجی ارزیابی شد. غلظت mg/mL10 از هر عصاره تهیه شد. ۵/۰میلی لیتر نمونه در ۵/۰میلی لیتر از نمونه در ۵/۱ میلی لیتر متانول حل شد، سپس۱/۰ میلی لیتر محلول آلومینیوم ۱۰% به آن اضافه شد، بعد ۱/۰ میلی لیتر استات پتاسیم ۱ مولار آبی و در نهایت ۸/۲ میلی لیتر آب مقطر به آن افزوده و به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق نگهداری شد. سرانجام جذب در nm420 با دستگاه اسپکتروفتومترخوانده شد. کوئرستین به عنوان استاندارد برای رسم منحنی کالیبراسیون استفاده شد.آزمایشات ۳ بار تکرار شد و میانگین آنها گزارش شد[۳۶]. غلظت ترکیبات فلاونوییدی کل در گیاه مورد بررسی بر حسب میلی گرم کوئرسیتن در گرم عصاره از رابطه ی ۲-۴ محاسبه می شود :
۰۱۳۲/۰ + X 0067/0 Absorbance =
رابطه ۲-۴ محاسبه غلظت ترکیبات فلاونوییدی
X: مقدار کوئورسیتن بر حسب میلی گرم

۳-۱- نتایج آزمایشگاهی

درصد اسانس حاصل از تقطیر گیاهان مورد بررسی در جدول ۳-۱ آورده شده است.

جدول ۳-۱ درصد اسانس و روش استخراج

درصد اسانس
(W/W %)
روش استخراج
اندام مورد بررسی
نام علمی گیاه
%۵۲/۰
%۴۷/۰
%۶۴/۰
تقطیر با آب
تقطیر با آب
تقطیر با آب
برگ
ساقه
میوه
Hedera pastuchovii

%۵۸/۰
تقطیر با آب

میوه
Gleditsia caspica

۳-۱-۱- آنالیز و شناسایی کمی و کیفی اجزای موجود در اسانس
اسانس گیاهان مورد نظر پس از استخراج به روش تقطیر با آب، به وسیله سولفات سدیم آبگیری شده و سپس در شرایط بهینه با استفاده از برنامهریزی دمایی به دستگاه GC/MS تزریق شدند. پس از تزریق، کروماتوگرامهای گازی (طیفهای ۳-۱تا ۳-۴) و طیف های جرمی اجزای تشکیل دهنده هر اسانس به دست آمد. در مرحله ی بعد با مقایسه طیف جرمی ترکیب مجهول با ترکیب های استاندارد و همچنین محاسبه ضرایب بازداری، مواد متشکله موجود در هر اسانس مشخص شد. جداول ۳-۲ و ۳-۳ ترکیبات تشکیل دهنده موجود در هر اسانس، ضرایب بازداری کواتس ((KI و درصد هر یک از اجزای تشکیل دهنده را نشان میدهند.

طیف ۳-۱- کروماتوگرام گازی اسانس برگ عشقه

طیف ۳-۲- کروماتوگرام گازی اسانس ساقه عشقه

طیف ۳-۳- کروماتوگرام گازی اسانس میوه عشقه

طیف ۳-۴- کروماتوگرام گازی اسانس میوه لیلکی

جدول ۳-۲- ترکیبات تشکیل دهنده روغنهای برگ،میوه و ساقه گیاه عشقه

Compound
KI
Leaf
Stem
Berry
۲-n-Butyl furan
Nonan
Heptanal
α-Thjene
α -Pinene
۲-Amyl-furan
Comphene
β-Myrcene
Verbenene
(E)-2-Heptenal
۲-(۲-Pentenyl)furan
Sabinen
۱-Phellandrene
Octanal
Octyl aldehyde
∂-۳Carene
α -Terpinen
۲-Isopropyl toluene
dl-Limonene
β-Ocimene
γ -Terpinen
۲-Octenal
cis-Sabinene hydrate
۱-Octanol
α -Terpinolene
p-Isopropenyl toluene
Linalool
Nonanal
P-mentha-2,8-dien-1-ol
۱-Terpineol
α -Campholene aldehyde
۴-acetyl-1-Methyl cyclohexene
trans-Pinocarveol
(E)-Nonenal
Pinocarvone

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد درباره لوازم آرایشی، گیاهان دارویی، ایران باستان، صنایع غذایی

۸۵۱
۸۶۴
۸۷۰
۹۱۵
۹۱۹
۹۳۲
۹۴۵
۹۴۸
۹۵۳
۹۶۱
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۹
۹۸۹
۹۸۹
۱۰۰۴
۱۰۰۸
۱۰۱۵
۱۰۲۱
۱۰۳۴
۱۰۵۲
۱۰۵۵
۱۰۶۵
۱۰۷۱
۱۰۸۳
۱۰۸۶
۱۱۰۰
۱۱۰۳
۱۱۲۱
۱۱۲۲
۱۱۲۶
۱۱۳۳
۱۱۳۹
۱۱۶۲
۱۱۶۳


t
۰.۱۴

۱.۳۸
۱.۱۴
۰.۱۸
۰.۰۳۴


۱.۱۳۱۰.۶۳

t


۰.۱۸
t

۰.۱۱
۰.۲۴
۱۳.۹۲


t

۰.۳۰.۱
۰.۷۸
۲۲.۲۵
۰.۶۲
۰.۳۳
۲.۰۵
t۰.۳۳
۰.۶۶

۵.۹۰
۰.۷۲

۱۷.۱۳
۰.۹۴
۱.۵۰

۰.۱
t
۰.۷۶
۰.۱۸
۰.۴۱
۰.۱۷

۰.۱۵
۰.۲۸

۰.۴
۰.۱۵
۰.۲۱

۰.۲۹

۰.۱۸

۰.۳۳
۰.۲۱.۴

۰.۱۲

۰.۳
۲.۸

۰.۱۱
۰.۱۲

۰.۴۷

۰.۴۲

۰.۲۵
۰.۱۶
۰.۳

Compound KI

۱۱۶۷ Terpinen-4-ol
۱۱۹۳ α -Terpineol
۱۲۰۱ ۲,۴-Nonadienal
۱۲۰۲ p-Allylanisole
۱۲۱۳ Octanoic acid
۱۲۳۲ Trans-carveol
۱۲۳۵ ۳-Coumaric-acid
۱۲۳۶ β -Citronellol
۱۲۴۹ cis-Carveol
۱۲۶۰ Carvone
۱۲۳۵ β -Apo-8-carotenal(trans)
۱۲۳۶ (E)-2-Decenal
۱۲۴۹ (Z)-2-Decenal
۱۲۶۰ Phellandral
۱۲۶۵ Trans-Anethole
۱۲۶۶ (E,E)-2,4-Decadienal
۱۲۷۹ Thymol
۱۲۹۱ α -Cubebene
۱۲۹۹ α -Copaene
۱۳۰۳ α -Cedrene
۱۳۵۲ Decanoic acid
۱۳۷۸ β -Elemene
۱۳۸۴ Tetradecane
۱۳۸۸ α –Ziengiberen
۱۳۸۹ β –Cederene
۱۴۰۱ α –Bergamotene
۱۴۰۹ α -Ionone
۱۴۱۹ β –Sesquiphellandrene
۱۴۳۲ (+)-β -Gualene
۱۴۳۳ trans- β –Farnesene
۱۴۴۷ β -Selinene
۱۴۶۰ Eudesma-4(14),11diene
۱۴۶۶ Thujopsene
۱۴۷۱ γ-Curcumene
۱۴۸۰ α – Curcumene
۱۴۸۱ β –Ionone

Leaf

۰.۱۷
۰.۵۱


۰.۱۹
۰.۴۳
۰.۵۷
۰.۱۹۰.۳
۰.۲
۰.۰۷
۰.۱۱
۵.۳۴


t
۳.۸۲
۱.۰۳

۰.۲۳
۶.۳۱

۶.۹۷
t
۰.۳۸

۴.۹۰
۱.۱۵
۷.۶۳

Stem

۱.۴۵
۰.۸۹
۲.۶۰
۰.۶۰


۰.۱
۰.۴
۰.۱۷
۱.۳۳


۰.۴۴
۰.۱۲

۰.۵
۱.۵۸

۰.۵
۰.۶۵

۱.۵۳

۱.۴۱.۹
۰.۲۳

۱.۴


۱.۹
۰.۹

ادامه جدول

Berry

۰.۳

۱۶.۴۲

۰.۳۵
۳.۸۸


۰.۶۴
۷.۷۸
۰.۴
۰.۷۹
۸.۶۴

۰.۱۱
۳.۲
t
۰.۶

۴.۹

۲.۴۶

۳.۵

۱۱.۵۳
۰.۴۶

۰.۳۴


۴.۳

Compound

α -Selinene
α -Bisabolene
β – Bisabolene
α -Ylangene
∂-Cadinene
β – Cadinene
Epizonaren
α -Patchoulene
trans- γ -Bisabolene
Cyclohexene
γ -Elemene
Germacrene(B)
(-)-Spathulenol
Longiborneol
Hexadecane
۱۵-Norcedran-8-one
Acorenone
Ledene
l- α -Cadinol
β -Cedrene
Aromadendran
Longifolene
۲,۴-Di-tert-butyl-phenol
۴-Bromo-1-naphtalen amine
Farnesal
Phenyl vinyl thiother
Myristic acid
Ledene alcohol
Octadecane
Hexahydro farnesyl acetone
۱-Hexadecanol
Cyclotetradecane
Geranyl-Linalool isomer
Farnesyl acetone
Palmitic acid
Palmitic acid ethyl ester
Isophytol
۱,۱,۳-Trimethylindan
Oleic acid

KI

۱۵۰۲
۱۵۰۷
۱۵۱۴
۱۵۲۱
۱۵۲۴
۱۵۳۰
۱۵۳۳
۱۵۳۷
۱۵۳۷
۱۵۴۶
۱۵۶۴
۱۵۶۴
۱۵۸۶
۱۵۹۱
۱۶۰۰
۱۶۰۶
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۲۳
۱۶۳۵
۱۶۶۲
۱۶۶۸
۱۶۹۷
۱۷۳۱
۱۷۴۸
۱۷۶۳
۱۷۷۳
۱۷۷۵
۱۷۹۸
۱۸۴۵
۱۸۷۹
۱۸۸۳
۱۹۱۰
۱۹۲۳
۱۹۲۷
۱۹۳۲
۱۹۵۰
۲۰۴۳
۲۱۰۰

Leaf

۰.۳۱
۱.۲۱
۹.۱۱

۱.۱۲۰.۴
۰.۱۶۰.۴

۱.۱۴


۰.۷۶
۰.۴۷
۱.۴۲


۱.۵۴
t
۱.۸۲

۰.۱

۰.۲۳
۰.۸۳

۰.۱۱
۱.۱۴

Stem

۱.۴۲
۰.۵۲
۲.۷۴


۱.۰۸

۰.۱۷


۰.۲۵

۰.۳
۰.۱۵
۰.۸۵


۰.۳۴

۱.۶۶


t
۰.۱۶

۰.۱۵


۰.۰۴

۲
t


ادامه جدول

Berry

۰.۲۴
۱.۴۲
۳.۹۳
۰.۳۴
۰.۸۲
۱.۷
۰.۱۸

۰.۲۴


۰.۸۲


۰.۳
۰.۴
۰.۲۲

۰.۸۵
۱.۰۳

۰.۱۵


۰.۱۷
۰.۵
t۱.۵۸


۴.۰۸
۰.۱۹

Compound

Phytol
Linoleic acid
Linoleic acid ethyl ester
۱-Nonadecene
Tricosane
Tetracosane
۱,۲,Epoxynonadecane
Pentacosane
۳-Nitrophthalic acid
Monoterpene hydrocarbons
Oxygenated monoterepens
Sesquiterpenes hydrocarbons
Oxygenated sesquiterpenes
Aldehyde
Acide
Other
Total identified %

KI

۲۱۱۷
۲۱۴۳
۲۱۶۵
۲۱۹۴
۲۳۰۰
۲۳۹۹
۲۴۳۲
۲۵۳۲
۲۵۵۲

Leaf

۲.۲
۱۳.۸۰
۱۶.۵۲
۵۱.۰۲
۰.۷۶
۲.۲
۰.۸۳
۱۰.۷
۹۵.۸۳

Stem

۰.۵۲
۰.۸۵
۰.۰۸
۰.۱۹
۰.۲
t
۱.۱۸
t

۵۳.۶۶
۷.۱۵
۱۷.۰۸
۱.۱۵
۴.۵۲
۳.۴
۴. ۲۹
۹۱.۲۵
ادامه جدول

Berry

۰.۷۷
۰.۲۲


۰.۱۵
۵.۵۸
۲۱.۸
۴۰.۹۸
۰.۲۲
۱۹.۳۶
۲.۵۸
۶. ۶۷
۹۷.۱۹

شاخص بازداری کواتسKI=
t = trace ۰.۱

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید