دانلود پایان نامه

ن هستند. برنامه درسی اجرا شده، به واسطه تاثیر مستقیم بر روند آموزش و تفکر دانشجویان در مراحل تحصیل، می‌تواند نقش تاثیرگذاری بر روند ارتقای توانایی‌های ذهنی و مهارتی دانشجویان داشته باشد. در واقع، در روند برنامه درسی است که آموزش گام به گام شیوه‌های تفکر در فرد شکل می‌گیرد. لذا برنامه‌های درسی اجرا شده متفاوت می‌تواند تاثیرات متفاوتی را در دانشجویان منجر شود.
محیط حمایتی دانشکده نیز می‌تواند به صورت موازی و یا مکمل برنامه درسی اجرا شده، در ایجاد رغبت دانشجو به امر یادگیری و همچنین، ایجاد محیطی آماده و مناسب به منظور رشد و ارتقای توانایی‌ها و مهارت‌های تفکر دانشجویان نقش بسزایی را ایفا کند.
بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز میباشد.

۱-۲- ضرورت و اهمیت پژوهش

در عصر امروزی، نیاز به تفکر تحلیلی، خلاق و انتقادی، هم در بعد علمی و هم در بعد کارکردی در جهت دستیابی دانشجویان به موفقیت روز به روز از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار میگردد. در گذشته جامعه بر این باور استوار بود که استادان باید مهارتهای تفکر سطح بالاتر را آموزش دهند، اما شواهد تجربی اندکی وجود دارد که نشان دهد کدام استادان بطور مستمر و فعال در این مسئله درگیر هستند، در جهت بهبود قوه تفکر دانشجویان تلاش میکنند و یا با اطمینان کامل این امر را وظیفه و رسالت اصلی خویش تلقی میکنند. برخی مربیان و استادان بر این باورند که علیرغم اهمیت مهارت تفکر، جامعه فرصت‌های اندکی را برای این امر فراهم می‌سازد (ورنن۷۰، ۱۹۹۶). به گفته‌ی اگان۷۱ (۱۹۹۶)، آنها (دانشجویان) شانس‌های خود را (در جهت بکارگیری مهارتهای تفکر در محیط اجتماعی) از دست می‌دهند.
به هر حال آموزش تفکر در سطح بالا، منجر به تسهیل امر مواجهه فراگیران با چالشهای متعددی که احتمالأ در زندگی شخصی، شغلی و زندگی شهروندی در پیش رو خواهند داشت، میگردد و پیامد آن نیز پرورش فراگیرانی مستقل خواهد بود که بتوانند با تحولات به صورت منطقی مواجه گردند (نوشادی، ۱۳۸۸). و از سوی دیگر مروری اجمالی بر حوزه برنامه درسی نشان میدهد که در مورد هر یک از انواع برنامه درسی، مطالعات مختلفی انجام گرفته و نظریات متفاوتی مطرح شده است (اورنشتاین و هانکینز۷۲، ۱۹۹۶). اما در این میان، برنامه درسی اجرا شده آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است و در مورد آن پراکندگی آراء وجود دارد (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۴).
درآموزش عالی کشورهای مختلف، برنامههای درسی معمولا به صورت قصد شده است و آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، برنامه درسی اجرا شده توسط مدرسین و برنامه درسی تجربه شده توسط دانشجویان است که از اهمیت بسزایی برخوردار است (لوئن۷۳، ۲۰۰۸). وضع موجود برنامههای درسی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پاسخگوی شرایط و نیازها نیست ولی ضرورت تجدید نظر و بهبود برنامه درسی دوره کارشناسی از حیث ساختار، روش آموزش و روش ارزشیابی آموختهها بیش از دوره کارشناسی ارشد و دکتری است (عارفی، ۱۳۸۴). متأسفانه به‌ رغم اهمیت برنامه‌های درسی در مؤسسات آموزش عالی، میزان توجه به آنها کافی نیست و حتی تلاش و همّت لازم برای بررسی، ارزشیابی، اصلاح و تغییر آنها، در دستور کار قرار نگرفته است (استارک۷۴، ????). برنامه درسی مبتنی بر تفکر نیازمند مدلسازی پایدار بوسیله تدریس حرفهای مناسب با شرایط محیط یادگیری و یادگیری بواسطه عملکرد میباشد (سیل۷۵، ۲۰۰۱). بدین جهت برنامه درسی اجرا شده دوره کارشناسی مبنای ارزیابی در پژوهش حاضر قرار گرفته است.
اما تفکر ارزشمند در محیطی که با ارزشها و اولویتها برای یادگیری مؤثر احاطه شده بهتر رشد خواهد کرد، شکل خواهد گرفت (سیل، ۲۰۰۱). کووه۷۶ و همکارانش (۲۰۰۵) شرایط مشخصهی یک محیط دانشگاهی حمایتی را تأکید سازمانی بر حمایت از دانشجویان برای موفقیتهای اجتماعی و تحصیلی و توسعه فعالیتهای مثبت و روابط اجتماعی در میان گروههای مختلف، کمک به آنان برای مواجه با مسئولیتهای غیر آموزشی ذکر نمودهاند. موارد ذکر شده که بر اساس مفهوم محیط حمایتی دانشکده و دانشگاه میتوانند مورد بررسی قرار گیرند، از اهمیت قابل توجهی در مباحث آموزش، موفقیت فردی و اجتماعی و همچنین یادگیری مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دارند.
مطالعه کیفیت برنامه درسی، به ویژه برنامه درسی اجرا شده می‌تواند در بسیاری از زمینه‌های آموزش و بهبود کیفیت سایر فرایندهای تحصیلی و آموزشی مفید واقع شود. در زمینه مطالعه این نوع برنامه، اطلاعاتی چون ساختار و ویژگی‌های برنامه درسی اجرا شده در هر یک از دانشکده‌ها و زیرشاخه‌های آموزشی دانشگاه، وضعیت موجود برنامه درسی و موقعیت آن نسبت به برنامه‌های درسی آرمانی، و بسیاری اطلاعات دیگر در اختیار محقق قرار می‌گیرد.
با استفاده از داده‌های به دست آمده از این مطالعات، مدیران و قانونگزاران می‌توانند با اطلاع از وضعیت برنامه درسی اجرا شده کنونی، نسبت به تدوین برنامههایی کاربردیتر و مثمر ثمر اقدام نمایند. همچنین، مطالعه کیفیت محیط حمایتی دانشکده‌ها می‌تواند نقش بسزایی در شناخت قابلیت‌ها و نقاط ضعف موجود در هر دانشکده ایفا کند. محقق در طول بررسی محیط حمایتی یک دانشکده، با ویژگی‌های ساختاری و آموزشی یک دانشکده آشنا شده و نقش هر یک از این ویژگی‌ها را در بهبود وضعیت آموزشی و خدماتی ارائه شده در آن دانشکده مورد بررسی قرار می‌دهد.
نتایج مطالعه کیفیت محیط حمایتی دانشکده‌ها می‌تواند در راستای بهبود شرایط و وضعیت آموزشی هر دانشکده، توسط مسئولین و مدیران مورد استفاده قرار گیرد. قانونگزاران نیز می‌توانند با استفاده از نتایج به دست آمده از بررسی کیفیت محیط حمایتی دانشکده‌های مختلف در یک دانشگاه و یا دانشگاه‌های متعدد، به تدوین قوانین و مقررات آموزشی و مدیریتی لازم و مناسب برای بهبود روند آموزش در دانشگاه‌ها بپردازند. عوامل متعددی می‌تواند در ارتباط با مهارت‌های سطوح برتر تفکر دانشجویان یک دانشکده مورد بررسی قرار گیرد. از جمله عوامل مهم و قابل بررسی در این زمینه، رابطه بین اثربخشی برنامه درسی اجرا شده و همچنین، کیفیت محیط حمایتی دانشکده با مهارت‌های سطوح برتر تفکر دانشجویان است. در این مطالعه نیز، محقق می‌تواند تاثیر گذاری ابعاد و زوایای مختلف برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده را بر هر یک از ابعاد مهارت‌های سطح برتر دانشجویان مطالعه نموده و ویژگی‌های هر یک از این ارتباطات را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. دانشجویان دانشکده‌های مختلف می‌توانند تحت تاثیر هر یک از این عوامل و ابعاد مطرح شده قرار بگیرند.
نتایج حاصل از این مطالعات نیز می‌تواند راهگشایی بسیار مفید برای مدیران و قانونگزاران فرایندهای آموزشی باشد. ایشان، با استفاده از تاثیرات مشخص شده هر یک از ابعاد برنامه درسی اجراشده و محیط حمایتی دانشکده، بر مهارت‌های سطوح برتر تفکر دانشجویان، می‌توانند به تصحیح و برطرف نمودن نواقص آموزشی و تقویت زمینه‌های قابل رشد و توانمند سازی شیوه‌های آموزشی در جهت بهبود مهارت‌های سطوح برتر تفکر دانشجویان اقدامات لازم را به انجام رسانند.
۱-۳- اهداف پژوهش

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق درباره the، of، listening، and

۱-۳-۱-اهداف کلی:

۱-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز
۲- تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
۳- تعیین کیفیت مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
۴- بررسی رابطه بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
۵-بررسی قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز
۶-بررسی قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز
۷- بررسی قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

۱-۳-۲- اهداف جزئی:

۱- مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
۲- مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
۳- مقایسه مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.

۱-۴- سؤالات پژوهش

۱-۴-۱- سؤالات کلی:

۱-کیفیت برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟
۲- کیفیت محیط حمایتی دانشکده از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟
۳- مهارتهای سطوح برتر تفکر از دیدگاه دانشجویان به چه میزان است؟
۴-آیا رابطه معناداری بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز وجود دارد؟
۵-آیا کیفیت برنامه درسی اجرا شده، پیشبینی کننده معنادار مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز میباشد؟
۶- آیا کیفیت محیط حمایتی دانشکده، پیشبینی کننده معنادار مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز میباشد؟
۷- آیا تعامل کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده به طور همزمان، پیشبینی کننده معنادار مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز میباشد؟

۱-۴-۲- سؤالات جزئی:

۱- آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز از کیفیت برنامه درسی اجرا شده وجود دارد؟
۲- آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت برنامه درسی اجرا شده وجود دارد؟
۳- آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی وجود دارد؟
۴- آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی وجود دارد؟
۵- آیا تفاوت معناداری بین مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز وجود دارد؟
۶- آیا تفاوت معناداری بین مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز وجود دارد؟

۱-۵- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۵-۱-تعاریف مفهومی:

برنامه درسی اجرا شده:
مجموعه اقدامات و فعالیتهای یاددهی- یادگیری است که بر اساس برنامه درسی مورد نظر و آنچه که اساتید از آن برداشت کردهاند در محیط واقعی دانشگاه و کلاسهای درس به اجرا در میآید. این برنامه در سطح کلاس درس است و در واقع تفسیر و برداشتی از برنامه درسی قصد شده توسط اساتید است که با توجه به تجربه و اعتقاد آنها در کلاس درس به اجرا در میآید (اسکیمدت و همکاران،

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید