دانلود پایان نامه

قرار داده و کلاین (۱۹۸۹) به هفت سطح ایده‌آل‌۱۳۰، اجتماعی۱۳۱، رسمی۱۳۲، نهادی، آموزشی، اجرایی۱۳۳، تجربی۱۳۴ اشاره نموده و آیزنر(۱۹۹۴) تحت عنوان ابعاد به شش بعد شامل معلم محور۱۳۵، ناحیه‌ای، ایالتی۱۳۶، فدرال۱۳۷، ناشران تجاری۱۳۸، مراکز تحقیق و توسعه۱۳۹ اشاره نموده است.
پوزنر۱۴۰ به نقل از زیدوفسکی(۱۹۹۵) تحت عنوان انواع پنج نوع برنامه شامل برنامه درسی مدون۱۴۱، عملیاتی۱۴۲، پنهان۱۴۳، پوچ۱۴۴، فوق برنامه۱۴۵ را مورد بحث قرار داده و گودلدوسو(۱۹۹۷) نیز به چهار نوع برنامه درسی اجتماعی، مؤسسه ای، آموزشی و تجربه شده اشاره نموده‌اند و (مک کورمیک۱۴۶، ۲۰۰۳) نیز از سه سطح برنامه درسی تحت عناوین مشخص شده۱۴۷، اجرا شده۱۴۸، تجربه شده بحث بعمل آورده و بالاخره لسلی(۱۹۹۷، ۲۰۰۴) برای برنامه درسی یازده سطح مطرح نموده که عبارتند از برنامه درسی آشکار یا مدون۱۴۹، برنامه درسی اجتماعی، برنامه درسی پنهان، برنامه درسی پوچ، برنامه درسی رسانه‌ای۱۵۰، برنامه درسی همراه یا ملازم۱۵۱، برنامه درسی منتقدین و نواندیشان۱۵۲ (بیانی) برنامه درسی در حال اجرا یا مورد استفاده۱۵۳، برنامه درسی دریافت شده۱۵۴، برنامه درسی درونی۱۵۵، برنامه درسی مجازی یا الکترونیکی۱۵۶.
قورچیان و تن ساز (۱۳۷۴) سطوح مختلف طراحی برنامه درسی در سطح کلان را به صورت زیر بیان مینمایند:

۱-برنامه درسی آرمانی۱۵۷
این برنامه از نظریات متخصصان، صاحبنظران، سیاست گزاران و کمیتههای ویژه تشکیل شده است. سطح آرمانی، اولین سطح در برنامه درسی میباشد که وضع مطلوب را ترسیم میکند.

۲-برنامه درسی مکتوب۱۵۸
قسمتی از برنامه درسی میباشد که به شکل کتاب درسی در میآید و توسط معلمان به دانشآموزان تدریس و آموزش داده میشود.

۳-برنامه درسی حمایت شده۱۵۹
شامل کلیهی فعالیتهایی مانند تنظیم جداول زمانی، تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و خدمات کارکنان آموزشی و مدیریت برای حمایت از برنامه درسی است.
۴-برنامه درسی اجرا شده۱۶۰
برنامهای است که معلم مجری آن است و در تدریس خود در سر کلاس درس، به انتخاب خود مفاهیمی از برنامه را اجرا و تدریس میکند و از برخی مفاهیم دیگر چشم پوشی میکند.

۵-برنامه درسی آزمون شده۱۶۱
بخشی از برنامه درسی است که مورد ارزیابی و امتحان قرار میگیرد و همچنین آن قسمت از برنامه است که تدریس میگردد و بعد از پایان تدریس و آموزش ارزیابی میشود.

۶-برنامه درسی یادگرفته شده۱۶۲
منظور از این برنامه، این است که معلوم گردد که دانشآموزان از برنامههای درسی تهیه شده و کتب به چه میزان توانستهاند یاد بگیرند. در واقع موفقیت برنامه در میزان یادگیری دانشآموزان است.

۷-برنامه درسی پنهان۱۶۳
برنامه درسی پنهان را مجموعهای از پیامهایی در ارتباط با دانش، ارزشها، هنجارهای رفتاری و نگرشهایی میداند که یادگیرندهها از کانال جریانات آموزشی یاد نگرفتهاند. بسیاری از تجارب و فعالیتهای یادگیری دانشآموزان که حاصل تعامل پویا و فعال دانشآموزان با محیط آموزشی و اجتماعی مدرسه میباشد، جزء آموختههای غیر تعمدی، قصد نشده و برنامه درسی پنهان به حساب میآید (گوردون۱۶۴،۱۸۸۲).

۸-برنامه درسی پوچ۱۶۵
مفهومی است که هدف آن جلب توجه دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان برنامه درسی به تأمل و اندیشه درباره آنچه از دستور کار نظام آموزشی و از حوزه برنامه درسی رسمی حذف میشوند، میباشد (میلر۱۶۶، ۱۳۸۳).

۲-۱-۲- محیط حمایتی دانشکده

مطالعه محیط از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چرا که یادگیری، پیامد این محیط است. عامل محیط هدایتکننده انگیزه فکری و عامل مهمی در تقویت و تحکیم سطح آموزشی دانشجو است. این امر، به اهمیت قابل توجه مطالعه موضوعات مهم تدریس منجر میشود. روش کنترل محیط، موضوعات برنامه درسی و رفتار اساتید، بعضی از عواملی هستند که محیط کلاس را مطلوب یا نامطلوب، خشنود یا دلسرد کننده دانشجو، میسازد (آپادیای۱۶۷، ۱۹۸۳).
نوع محیط آموزشی موجود در دانشگاه و در میان دانشجویان، نگرش مثبت یا منفی آنها نسبت به کار در دانشگاه را افزایش و ارتقا میدهد. نگرشهای منفی، بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر بسیاری دارند که این تأثیر در قالب رفتارهای نامطلوبی مانند بیتوجهی و وقت گذرانی (طفره زنی) آشکار میشود که به نوبه خود موفقیت تحصیلی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
محیطهای یادگیری حمایتی را میتوان اینگونه تعریف کرد : “ایجاد یک انجمن (جامعه) یادگیری مراقبتی و مناسب که برای همه یادگیرندگان حمایتهای لازم به منظور کمک به آنها در جهت دستیابی به بالاترین حد توانایی خود را فراهم میآورد” ( هالتز فرانک۱۶۸، ۲۰۰۴).
چنانچه اِربَن۱۶۹ (۱۹۹۹) میگوید: “با وجود اینکه دانشجویان یک محیط یا جو حمایتی و مثبت را تجربه میکنند، اما بعضی از آنها ممکن است هرگز به پایینترین استانداردها نائل نشوند یا نتوانند تمام توانایی و استعداد خود را تحقق بخشند “.
طبق نظر هالتز فرانک (۲۰۰۴)، هفت عنصر اساسی مبتنی بر پژوهش در رابطه با محیطهای یادگیری حمایتی وجود دارد.
عنصر ۱) امنیت محیط فیزیکی: که گروهی در برگیرنده خانواده، دانشجویان و استادان مختلف دانشگاه را در برنامه ریزی جامعی در جهت توجه به مؤلفههای یک محیط امن، درگیر میکند.
عنصر۲) فعالیتهای رهبری مشترک: شامل فعالیتهای تعمدی و هدفداری است که مسئولیت و پاسخگویی در جهت موفقیت دانشجویان را بین تمام اعضای جامعه دانشگاه توزیع میکند.
عنصر ۳) انجمنهای یادگیری فردی ساخت یافته: که در زمینه حمایتهای ساختاری مانند مشاوره، راهنمایی، انتقال، کلاسهای کوچک و اندازه دانشگاه و به منظور فراهم نمودن رویکردی فردیتر نسبت به محیط دانشگاه، شکل میگیرند.
عنصر ۴) فعالیتهای یادگیری دانشجو محور: که شیوهها و تکنیکهای یادگیری مشارکتی؛ یادگیری مرتبط با زندگی واقعی؛ فرصتهایی برای دانشجویان به منظور ارزیابی پیشرفت خود و تدوین اهداف؛ فرصتهایی برای دانشجویان به منظور دریافت بازخورد هدایت شده، و صلاحیتهای چند فرهنگی را به کار میگیرد.
عنصر ۵) روابط حمایتی و حس اجتماع: که بر انتظارات سطح بالا برای تمام دانشجویان، محیط یا جو آموزشی مثبت، احساس حمایت دانشجویان از جانب سایر افراد و حس اجتماع استادان، تأکید میکند.
عنصر۶) فعالیتهای خود مدیریتی و انضباط مثبت در سطح دانشگاه: که تقویتهای مثبت روزانه و تدریس آشکار انتظارات رفتاری، فعالیتهای خود مدیریتی و مهارتهای اجتماعی در راستای حمایت سیستماتیک برای اجرای منصفانه و نامتناقض قوانین را فراهم میآورد.
عنصر۷) مشارکت فعال دانشجو، کارکنان، خانواده و اجتماع : که شامل احساس و ادراک یک جامعه یادگیری با فرصتهای معنادار برای مشارکت تمام بخشهای جامعه میباشد.
محیطهای دانشگاه هنگامی که توسط دانشجویان مورد ملاحظه و ادراک قرار میگیرند، این مزیت را دارد که محیط از دید و منظر شرکت کنندگان واقعی و حقیقی آن، توصیف میشود. دانشجویان ایده و نظر مفید و خوبی به منظور قضاوت در مورد کلاسها دارند، زیرا آنها با چندین محیط یادگیری مواجه شدهاند و در کلاس از زمان کافی برای ابراز عقاید دقیق و صحیح خود، برخوردار هستند. ادبیات مربوط به این حیطه، در قالب موضوعات زیر ارائه میگردد.
* مفاهیم و تعاریف
* ادراک دانشجویان از محیط یادگیری دانشگاه
* تأثیر محیط یادگیری دانشگاه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان.
کلاس، یک محیط یادگیری است که در آن بین استادان، دانشجویان و وقوع یادگیری، تعامل، صورت میگیرد. محیط یادگیری باید ماهیتاً دانش ساز۱۷۰ باشد و یادگیرندگان را در معناسازی یا استدلال، مشارکت دهد. دِیو۱۷۱ (۱۹۶۵) محیط آموزشی یا محیط دانشگاه را به عنوان شرایط، فرآیندها و محرکهای روان شناسی که موفقیت را تحت تأثیر قرار میدهد، تعریف میکند. محیط دانشگاه به میزان کمیت و کیفیت حمایت شناختی، خلاقانه و اجتماعی اشاره میکند که در طول دوران زندگی در دانشگاه، بر حسب تعامل استاد با دانشجو، در دسترس افراد قرار میگیرد. محیط کلاس شامل حمایت استاد، مواد تدریس، وظیفه مداری، گروه، عادتهای مطالعه، مشارکت، یکدلی، اختلاف، عدم مشارکت و غیره میباشد.
آستین (۱۹۸۴) در مدل خود بر مشارکت دانشجو و مسئولیت دانشگاه برای بهبود بقای دانشجو تمرکز می‌نماید. مشارکت دانشجو یعنی میزان انرژی فیزیکی و روانی که وی به تجربه تحصیلی خود اختصاص می‌دهد. بقاء در این مدل تحت تأثیر سیاستها و تجارب آموزشی است که دانشجو را وادار به تلاش و صرف انرژی می‌کنند. این تئوری در تلاش برای بررسی تأثیرات محیطی در رشد دانشجو بوده و معتقد است که رویه‌های سازمانی می‌توانند تأثیر مستقیمی بر یادگیری و رشد دانشجو داشته باشند، برای مثال حضور منظم در کلاس می‌تواند تأثیر مستقیمی بر زمان و میزان تلاش دانشجو در کلاس داشته باشد.
پاسکارلا۱۷۲ (۱۹۸۰) براساس کار خود و سایرین (لیسی۱۷۳، ۱۹۷۸ ;پیس۱۷۴، ۱۹۷۹) مدلی ارائه نمود که بقاء را تابعی از تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ۵ مجموعه اصلی متغیرها می‌داند. وی در مدلش ویژگی‌های زمینه‌ای دانشجو را با محیط سازمانی ترکیب می‌کند تا میزان تأثیر آنها بر تعاملات دانشجو با همسالان، کارکنان و هیئت علمی را بسنجد، به عبارتی این تعاملات بر تلاش دانشجو تأثیر می‌گذارند تا میزان احتمال بقاء و موفقیت دانشجو را تعیین نمایند. در مدل انتظار-ظرفیت روبینسون ادراک شخص از محیط و ارزش مشارکت در آموزش جوان ویژگی‌های محوری هستند. تصمیمگیری برای مشارکت، ترکیبی از نیروهای منفی و مثبت در فرد و محیط می‌باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع آسیب دیدگی

۲-۱-۳- مهارتهای سطوح برتر تفکر

در واقع، تعاریف متعدد و گوناگونی از مهارتهای سطوح برتر تفکر توسط متخصصان علاقمند به این زمینه، ارائه شده است. نمونه زیر را در نظر بگیرید :
“مهارتهای سطوح برتر تفکر شامل تغییر و دگرگونی اطلاعات و ایدههاست . این تغییر شکل و دگرگونی زمانی۱۷۵ اتفاق میافتد که دانشجویان نظرات، ایدهها و حقایق را تجربه و تحلیل کرده، ترکیب میکنند و به ترکیب کردن، تعمیم دهی، توضیح یا دستیابی به بعضی نتایج و تفاسیر میپردازند. دستکاری اطلاعات و ایدهها از طریق این فرآیندها، به دانشجویان اجازه میدهد تا مسائل را حل کنند، به ادراک دست یابند و معانی جدیدی را کشف کنند” (تامی۱، ۲۰۰۵).
مک دیویت ۱۷۶(۱۹۹۳) میگوید ” مهارتهای سطح برتر شامل تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی است و مستلزم تسلط بر سطوح پیشین مانند به کارگیری قوانین عادی در رابطه با مسایل و مشکلات مشابه یا جدید میباشد”. علاوه بر این، مک دید۱۷۷ (۱۹۹۵) مهارتهای سطوح برتر تفکر را چنین تعریف میکند فرآیند فکری منظم تصور، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و یا ارزیابی

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید