دانلود پایان نامه

د دارد
آزمون پیرسون
هوش هیجانی
رابطه بین فردی
هوش هیجانی               همبستگی پیرسون
 
سطح معنادار
تعدادنمونه
 
رابطه بین فردی  همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعدادنمونه
۱
 
 
۳۰
 
۰.۲۵۰
۰.۱۸۳
۳۰
۰.۵۷۵
۰.۰۰۱
۳۰
 
 
۱
 
۳۰
 
برای آزمون این فرضیه ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان میدهد که مقدار (سیگنی فکن) برابر ۰.۲۵۰میباشد چون این مقدار بزرگتراست ازمقدارآلفا درسطح معناداری ۰.۰۵است پس فرضیه تحقیق ردمی شود ورابطه ای بین هوش هیجانی وروابط بین فردی وجود ندارد.
 

فرضیه شماره ۵-بین هوش هیجانی واستقلال فرد رابطه معناداری وجوددارد
آزمون پیرسون
هوش هیجانی
استقلال
   هوش هیجانی       پیرسون          همبستگی
 
سطح معنادار
تعدادنمونه
 
همبستگی پیرسون
                               استقلال    
سطح معنا دار
 
تعدادنمونه
۱
 
 
۳۰
 
 
۰.۳۹۳
 
۰.۰۳۲
 
۳۰
۰.۳۹۳
.۰۳۲
۳۰
 
 
۱
 
 
۳۰
 

فرضیه شماره ۶-بین هوش هیجانی وانعطاف پذیری رابطه معناداری وجود دارد
آزمون پیرسون
هوش هیجانی
انعطاف پذیری
هوش هیجانی               همبستگی پیرسون
 
سطح معنادار
تعدادنمونه
 
 
همبستگی پیرسون
سطح معنا دار
انعطاف پذیری               تعدادنمونه
 
 
۱
 
 
۳۰
 
 
۰.۵۵۴
۰.۰۰۲
۳۰
۰.۵۵۴
 
۰.۰۰۲
۳۰
 
 
۱
 
۳۰
 
برای آزمون این فرضیه ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان می دهدکه مقدار (سیگنی فکن)برابر ۰.۰۰۲می باشدچون این مقدارکمترازمقدارآلفادرسطح معناداری ۰.۰۵است پس فرضیه تحقیق تاییدمی شودوبین هوش هیجانی و انعطاف پذیری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه شماره ۷-بین هوش هیجانی وتحمل فشاررابطه معناداری وجود دارد
آزمون پیرسون
هوش هیجانی
تحمل فشار
هوش هیجانی                                                     همبستگی پیرسون
 
سطح معنادار
تعدادنمونه
 
تحمل فشار
همبستگی پیرسون
سطح معنا دار
تعدادنمونه
۱
 
 
۳۰
 
 
۰.۴۳۸
۰.۱۶
۳۰
۰.۴۳۸
۰.۰۱۶
۳۰
 
 
 
۱
 
۳۰
 
برای آزمون این فرضیه ازضریب همبستگی پیرسون  استفاده شده است جدول فوق نشان می دهد که مقدار(سگنی فکن )برابر ۰.۰۱۶می باشد چون این مقدار کمتر است از مقدارآلفا در سطح معناداری ۰.۰۵است پس فرضیه تحقیق تاییدمیشود وبین هوش هیجانی وتحمل فشار رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه شماره ۸-بین هوش هیجانی و خود شکوفایی رابطه معنادار وجود دارد
آزمون پیرسون
هوش هیجانی
خودشکوفایی
هوش هیجانی     همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعدادنمونه
                  
 
 
همبستگی پیرسون
سطح معنا داری
تعدادنمونه

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید