دانلود پایان نامه

ی شود که در ضمیمه هوش غیر شناختی افراد(بعد عاطفی – اجتماعی و شخصیتی آنها) اطلاع مناسب بدست آید.
پایایی آزمون به روش زوج و فرد:
مطابق با اصین روش پایایی آزمون ۸۸% گزارش گردید که در سطح( ۰۰۰۱پ) معنادار است.

عملکرد تحصیلی:
برای این متغیر از میانگین معدل ترمهای استفاده شده است.
روش اجرا:
مراحل اولیه پژوهشی سال از اواخر خرداد ماه ۱۳۹۰ آغاز شد و با مطالعه منابع و پیشینه های موجود در حیطه هوش هیجانی و سلامت روانی و عملکرد تحصیلی نخستین گام در انجام این پژوهش برداشته شد . روند کار به این صورت بود که پس از مشخص کردن گروه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب و نمونه گیری تصادفی از دانشجویان و با پرسشنامه بین دانشجویان از آنها تقاضا شد تا سوالات پرسشنامه را به دقت خوانده و با صداقت گزینه ای را انتخاب کنند که بیشترین شباهت و انطباق ما با الگوی رفتاری انان دارد افزون بر آن گفتند که می توانند نام و نام خانوادگی را ذکر نکنند و تا حد امکان سوالی را بدون پاسخ نگذارند بعد از پرسشنامه ها جمع آوری و کد گذاری شدند.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل 
 

جدول شماره ۱-۱ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل
درصد تجمعی
درصد پاسخهای متعبر
درصد فراوانی
فراوانی
درصد تجمعی
۷/۴۶
۱۰۰

۷/۴۶
۳/۵۳
۱۰۰
۷/۴۶
۳/۵۳
۱۰۰
۱۴
۱۶
۳۰
مجرد
متاهل
جمع کل
 با توجه به جدول بالا ۱۴ نفر از دانشجویان مجرد هستند که ۷/۴۶ درصد از کل دانشجویان را تشکیل می دهند و ۱۶ نفر از پاسخگویان نیز متاهل هستند که ۳/۵۳ در صد از پاسخگویان را تشکیل می دهند .
جدول شماره ۲-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت رشته تحصیلی
درصد تجمعی
درصد پاسخ های معتبر
در صد فراوانی
فراوانی
درصد تجمعی
۳/۲۳
۳/۷۳
۱۰۰
۳/۲۳
۵۰
۷/۲۶
۱۰۰
 
۳/۲۳
۵۰
۷/۲۶
۱۰۰
۷
۱۵
۸
۳۰
روانشناسی
علوم تربیتی
زبان انگلیسی
جمع کل
 
 
 
با توجه به جدول بالا ۷ نفر از دانشجویان با ۳/۲۳ درصد در رشته روانشناسی تحصیل می کنند ۱۵ نفر از دانشجویان با ۵۰ درصد در رشته علوم تربیتی و ۸ نفر بقیه با ۷/۲۶ درصد در رشته زبان انگلیسی تحصیلی می کنند.

جدول شماره ۳-۱ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع سکونت
 درصدتجمعی
درصدپاسخهای معتبر
درصدفراوانی
فراوانی
 
نوع سکونت
۵۶.۷
۱۰۰
۵۶.۷
۴۳.۳
۱۰۰
۵۶.۷
۴۳.۳
۱۰۰
۱۷
۱۳
۳۰
بومی
غیربومی
جمع کل
 باتوجه به جدول بالا۱۷نفرازدانشجویان مشغول به تحصیل دردانشگاه افرادبومی بوده اند که ۵۶.۷درصد پاسخگویان را تشکیل می دهند وبقیه باتعداد۱۳نفروبا۴۳.۳درصد غیربومی بوده اند.
جدول شماره ۴-۱توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت درسی
درصدتجمعی
درصدپاسخهای معتبر
 
درصدفراوانی
فراوانی
وضعیت درسی
۲۰
۱۰۰
۲۰
۸۰
۱۰۰
          ۲۰
۸۰
۱۰۰
 
۶
۲۴
۳۰
مشروط
غیرمشروط
جمع کل
 باتوجه به جدول بالا۶نفرازدانشجویان درطول تحصیل مشروط شده اند که ۲۰درصدپاسخگویان را تشکیل می دهند و۲۴نفرازآنها نیز هرگزمشروط نشده اند که ۸۰درصد بقیه را تشکیل می دهند.
 
جدول شماره ۵-۱توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت مالی
درصد تجمعی
درصدپاسخهای معتبر
درصدفراوانی
فراوانی
وضعیت مالی
۱۰
۲۳.۳
۱۰۰
۱۰
۱۳.۳
۷۶.۷
۱۰۰
۱۰
۱۳.۳
۷۶.۷
۱۰۰
۳
۴
۲۳
۳۰
ضعیف
متوسط
خوب
جمع کل
 
باتوجه به جدول بالا ۳نفرازدانشجویان با۱۰درصد فراوانی وضعیت مالی خودرا ضعیف بیان کرده اند ۴نفرازدانشجویان با ۱۳.۳درصد فراوانی وضعیت مالی را متوسط بیان کرده اندوبقیه باتعداد ۲۳نفر وبا ۷۶.۶درصد وضعیت مالی خود را خوب بیان کرده اند.
 
 
 

جدول شماره ۱-۲آمارهای توصیفی حل مساله
تعداد
پاسخ معتبر گمشده
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
مجموع
۳۰
۰
۰.۶۲۳۰۴
۶۲.۰۳۴
۲۲.۰۰۰
۲۲.۰۰۰
۳.۳۹۷
۱۱.۵۴۵
۱۲.۰۰
۱۵.۰۰
۲۷.۰۰
۶۵۴.۰۰
 
 
جدول شماره ۲-۲ آمارهای توصیفی مربوط به استقلال
تعداد
پاسخ معتبرگمشده
میانگین
انحراف ازمیانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع

۳۰
۰
۱۹.۳۳۳
۰.۷۴۶۳۸
۲۰.۰۰۰
۲۰.۰۰
۴.۰۸۸۱۱
۱۶.۷۱۳
۱۸.۰۰
۱۲.۰۰
۳۰.۰۰
۵۸۰.۰۰
 
 
جدول شماره ۳-۲آمارهای توصیفی مربوط به انعطاف پذیری
تعداد
پاسخ معتبرگمشده
میانگین
انحراف ازمیانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
۳۰
۰
۱۸.۲۳۳۳
۰.۹۳۴۲۶
۱۷.۵۰۰
۱۱.۰۰
۵.۱۱۷۱
۲۶.۱۸۵
۱۹.۰۰
۱۰.۰۰
۲۹.۰۰
۵۴۷.۰۰
 
جدول شماره ۹-۱آمارهای توصیفی مربوط به خودآگاهی
تعداد
پاسخ معتبرگمشده
میانگین
انحراف ازمیانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
مجموع
۳۰
۰
۲۱.۲۰۰۰
۰.۶۲۵۸۸
۲۱.۰۰۰
۱۸.۰۰
۳.۴۲۸۰۸
۱۱.۷۵۲
۱۳.۰۰
۱۴.۰۰۰
۲۷.۰۰
۶۳۶.۰۰
 
 
جدول شماره ۱۰-۱آمارهای توصیفی مربوط به خودابرازی
تعداد
پاسخ معتبرگمشده
میانگین
انحراف ازمیانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
مجموع
 
۳۰
۰
۱۷.۷۰۰
۰.۷۷۶۳۰
۱۷.۵۰۰
۱۹
۴.۲۵۱۹۸
۱۸.۰۷۹
۱۷.۰۰
۱۲.۰۰
۲۹.۰۰
۵۳۱.۰۰
 
جدول شماره ۱۱-۱ آمارهای توصیفی مربوط به خودشکوفایی
تعداد
پاسخ معتبرگمشده
میانگین
انحراف ازمیانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
مجموع
۳
 
۲۰.۸۶۶۷
۰.۶۷۵۹۱
۲۱.۰۰۰
۱۹.۰۰
۳.۷۰۲۱۳
۱۳.۷۰۶
۱۴.۰۰
۱۳.۰۰
۲۷.۰۰
۶۲۶.۰۰
 
 
 
 
جدول شماره ۱۲-۱آمارهای توصیفی مربوط به خوشبختی
تعداد
پاسخ معتبر گمشده
میانگین انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف از معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
مجموع
۳۰
۰
۲۱.۷۰۰
۰.۷۱۱۴۰
۲۲.۰۰۰
۲۲.۰۰
۳.۸۹۶۵۱
۱۵.۱۸۳
۱۸.۰۰
۱۱.۰۰
۲۹.۰۰
۶۵۱.۰۰
 
 
جدول شماره ۱۳-۱ آمارهای  توصیفی مربوط به خوشبختی
تعداد
پاسخ معتبر گمشده
میانگین
انحراف میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
 
۳۰
۰
۲۱.۰۰۰
۰.۷۲۳۰۲
۲۲.۰۰۰
۲۲.۰۰
۳.۹۶۰۱۵
۱۵.۶۸۳
۱۸.۰۰
۱۱.۰۰
۲۹.۰۰
۶۳۶.۰۰
 
 
 
جدول شماره ۱۳-۲ آمارهای توصیفی مربوط به روابط بین فردی
تعداد
پاسخ معتبر گمشده
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
 
۳۰
۰
۲۲.۷۳۳
۰.۶۴۶۷۱
۲۳.۰۰۰
۲۴.۰۰
۳.۵۴۲۱۹
۱۲.۵۴۷
۱۵.۰۰
۱۴.۰۰
۲۹.۰۰
۶۸۲.۰۰
 
 
 
 
جدول شماره ۱۵-۱ آمارهای توصیفی مربوط به عزت نفس
تعداد
پاسخ معتبر گمشده
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
۳۰
۰
۲۰.۳۰۰
۰.۷۱۳۰۲
۱۹.۵۰۰۰
۱۸.۰۰
۳.۹۰۵۳۵
۱۵.۲۵۲
۱۳.۰۰
۱۴.۰۰
۲۷.۰۰
۶۰۹.۰۰
 
 
 
 
جدول شماره ۱۶-۱ آمارهای توصیفی مربوط به تحمل فشار
تعداد
پاسخ معتبر گمشده
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
۳۰
۰
۱۶.۳۶
۰.۷۱۱۹
۱۷.۰۰۰
۱۷.۰۰
۳.۸۹۹۴
۱۵.۲۰۶
۱۵.۰۰
۹.۰۰
۲۴.۰۰
۴۹۱.۰۰
 
جدول شماره ۱۷-۴ آمارهای توصیفی مربوط به مسولیت پذیری
تعداد
پاسخ معتبر بدون جواب
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
 
۳۰
۰
۲۴.۹۶۶۷
۰.۶۵۲۹۹
۲۶.۰۰۰۰
۲۶.۰۰
۳.۵۷۶۵
۱۲.۷۹۲
۱۵.۰۰
۱۵.۰۰
۳۰.۰۰
۷۴۹.۰۰

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهعقد اجاره، ضمن عقد، شرط ضمن عقد

جدول شماره ۱۸-۱ آمارهای توصیفی مربوط به همدلی
تعداد
پاسخ معتبر بدون جواب
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
 
۳۰
۰
۲۳.۵۰۰
۰.۵۴۸۲۵
۲۴.۰۰
۲۳.۰۰
۳.۰۰۲۸۷
۹.۰۱۷
۱۲.۰۰
۱۶.۰۰
۲۸.۰۰
۷۰۵.۰۰
 
جدول شماره ۱۹-۱ آمارهای توصیفی مربوط به واقع گرایی
تعداد
پاسخ معتبر بدون جواب
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
۳۰
۰
۱۸.۵۶۶۷
۰.۸۲۰۲۷
۱۹.۰۰۰
۱۹.۰۰
۴.۴۹۲۷۸
۲۰.۱۸۵
۱۹.۰۰
۱۱.۰۰
۳۰.۰۰
۵۵۷.۰۰
 
 
 
جدول شماره ۲۰-۱ آمارهای توصیفی مربوط به کنترل تکانه
تعداد
پاسخ معتبر بدون جواب
میانگین
انحراف از میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغیرات
حداقل
حداکثر
مجموع
 
۳۰
۰
۱۵.۸۳۳
۰.۹۵۰۶۰
۱۵.۵۰۰۰
۲۰.۰۰
۵.۲۰۶۶۵
۲۷.۱۰۹
۱۹.۰۰
۶.۰۰
۲۵.۰۰
۴۷۵.۰۰
 
فرضیه شماره ۱- بین هوش هیجانی و سلامت روانی رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون پیرسون
هوش هیجانی
سلامت روانی
هوش هیجانی     همبستگی پیرسون      پیرسون                  همبستگی
سطح معنادار
تعدادنمونه
 
 
سلامت روانی     همبستگی پیرسون
سطح معنا دار
تعدادنمونه
۱
 
۳۰
 
 
 
۰.۲۲۸
۰.۲۲۶
۳۰
۰.۲۲۸
۰.۲۲۶
۳۰
 
 
 
۱
 
 
۳۰
 
برای این فرضیه ازضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول فوق نشان میدهد که مقدار(سیگنی فکن) برابر ۰.۲۲۶میباشد چون این مقدار بزرگتر است از مقدار آلفا درسطح معناداری ۰.۰۵است پس فرضیه تحقیق رد میشود ورابطه ای بین هوش هیجانی وسلامت روانی وجود ندارد
 
فرضیه شماره ۲-بین هوش هیجانی وعملکرد تحصیلی رابطه معنا داروجود دارد
آزمون پیرسون
معدل
هوش هیجانی
معدل             همبستگی پیرسون
                               سطح معنادار
تعدادنمونه
 
 
همبستگی پیرسون
هوش هیجانی           سطح معنا دار
تعدادنمونه
۱
 
۳۰
 
 
۰.۰۱۹
۰.۹۲۰
۳۰
۰.۰۱۹
۰.۹۲۰
۳۰
 
 
۱
 
۳۰
 
 
 
برای آزمون فرضیه بالا از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است جدول بالا نشان می دهد که مقدار(سیگنی فکن) برابر ۰.۹۲میباشد چون این مقدار بیشتر است ازمقدار آلفا درسطح معناداری ۰.۰۵است پس فرضیه تحقیق با ۰.۹۵اطمینان رد می شود ورابطه ای بین هوش هیجانی وعملکرد تحصیلی وجود ندارد.
 

فرضیه شماره ۳-بین هوش هیجانی وحل مساله رابطه معناداری وجود دارد
آزمون پیرسون
حل مساله
هوش هیجانی
حل مساله      همبستگی پیرسون
 
سطح معنادار
تعدادنمونه
 
 
هوش هیجانی     همبستگی پیرسون
سطح معنا دار
تعدادنمونه
۱
 
 
۳۰
 
 
۰.۵۷۵
۰.۰۰۱
۳۰
 
۰.۵۷۵
۰.۰۰۱
۳۰
 
 
 
۱
 
۳۰
 
برای آزمون این فرضیه ازضریب همبستگی پیرسون استفاده است جدول فوق نشانمی دهد که مقدار (سیگنی فکن) برابر۰.۰۰۱می باشد چون این مقدار کمتراست ازمقدارآلفا درسطح معناداری ۰.۰۵است پس فرضیه تحقیق تاییدمیشود وبین هوش هیجانی وحل مساله رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه شماره ۴-بین هوش هیجانی وروابط بین فردی رابطه معناداری وجو

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید